Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 632

УДК 632.2

Мащенко Р.І., Соколов А.В., Молдованова О.О., Левченко Л.О.

КОНСОЛІДАЦІЯ СТВОРЕНИХ ПОРІД ВРХ В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

Наведено продуктивність і рівень консолідації українських чорно-рябої та червоної молочної порід в господарствах Миколаївської області.

Ключові слова: продуктивність, фенотипова консолідація, лінія, внутрішньолінійний добір, крос ліній, українська чорно-ряба, червона молочна, порода.

Приведено продуктивность и уровень консолидации украинских черно-рябой и красной молочной пород в хозяйствах Николаевской области.

Ключевые слова: продуктивность, фенотиповая консолидация, линия, внутри- линейный отбор, кросс линий, украинская черно-рябая, красная молочная, порода.

We present performance level and the consolidation of Ukrainian black and red variegated manner and dairy breeds in farms, Mykolaiv region.

Key words: productivity, phenotype consolidation, line the inside line selection, cross lines, the Ukrainian black ripple, red dairy, breed.

Історія світової практики селекції свідчить про те, що найбільш стійку ефективність галузі можна досягти при використанні відселекціонованих, консолідованих за багатьма ознаками груп тварин як при чистопородному (внутрішньопородному) їх розведенні, так і при використанні ефекту схрещування (гетерозису) шляхом повторення найбільш вдалих поєднань. У обох випадках при збереженні достатньої для селекції внутрішньо- породної мінливості генеалогічні групи повинні бути в певному ступені консолідовані за показниками продуктивності, екстер'єрними і інтер'єрними показниками.

Консолідація і мінливість - необхідні характеристики та елементи удосконалення будь-якої селекційної групи тварин, які, попри суперечливість та протилежність, перебувають у діалектичній єдності.

На підставі вищезгаданого вважаємо, що названа тема є актуальною.

Дослідження проводились у філії № 24 МВ АПВ ДП «Агроспецсервіс» Арбузинського району на поголів'ї корів української чорно-рябої молочної породи та української червоної молочної породи в ПЗ СЗАТ «Колос».

Оцінена продуктивність корів різних генотипів, ліній та їх поєднань, тварин одержаних при внутрішньолінійному доборі і кросі ліній за показниками І, ІІ, ІІІ кращої лактацій.

Коефіцієнти фенотипової консолідації визначали за формулами з використанням середньо квадратичного відхилення та коефіцієнта мінливості оцінюваних груп тварин за конкретною ознакою відносно тих же показників генеральної сукупності стада.

У результаті досліджень встановлено, що стадо корів філії № 24 МВ АПВ ДП «Агроспецсервіс» належить до шести ліній - Чіфа, Валіанта, Хановера, Старбака, Інгансера, Метта.

Більш чисельна і з високою продуктивністю відрізняється лінія Чіфа, від 40 корів якої одержано за І, ІІ, ІІІ, кращу лактації відповідно 5328, 5907, 6166, 6756 кг молока та 203,5; 225,3; 231,8; 259,0 кг молочного жиру.

Вірогідно поступаються тваринам лінії Чіфа дочки лінії Валіанта за молочним жиром у першу лактацію на 17,8 кг (Р < 0,05), у другу лактацію на 37,1 (Р < 0,01), а в кращу лактацію за надоєм на 805 кг (Р < 0,05) і молочним жиром на 40,7 кг (Р < 0,01).

Тварини лінії Хановера поступаються за молочним жиром у другу лактацію на 23,9 кг (Р < 0,05), у кращу на 29,4 (Р < 0,05), лінії Старбака в першу і третю лактації на 17,2 і 20,7 кг (Р < 0,05), а в кращу лактацію за надоєм на 605 кг і молочним жиром 39,9 кг (Р < 0,01), більш чисельні лінії наведені в таблиці 1.

Примітка: * - Р < 0,05 ; ** - Р < 0,01.

Більш чисельна і консолідована лінія Чіфа і має позитивні значення коефіцієнта консолідації за всіма лактаціями як за надоєм, так і за молочним жиром.

Коефіцієнт консолідації коливається від 0,043 до 0,175 за надоєм, за молочним жиром від 0,096 до 0,245.

Тварини лінії Валіанта більш консолідовані за перші три лактації. Коефіцієнт консолідації коливається за надоєм від 0,051 до 0,658, за молочним жиром від 0,061 до 0,245. За кращу лактацію цей показник від'ємний.

За тваринами лінії Старбака коефіцієнт консолідації позитивний за І, ІІІ і кращу лактації за надоєм від 0,087 до 0,416, за молочним жиром коефіцієнт консолідації позитивний за перші три лактації (К - від 0,055 до 0,255) за кращу лактацію від' ємний.

Продуктивність тварин, одержаних від кросу ліній складала відповідно 5228, 5657, 6057, 6487 кг молока та 192,6; 207,6; 225,2; 248,4 кг молочного жиру, що на 206, 701, 117 кг молока менше, ніж у тварин від внутрішньолінійного добору за І, ІІ, кращу лактації. Різниця вірогідна за другу лактацію, за надоєм на 701 кг (Р < 0,001) і за молочним жиром на 33 кг (Р < 0,001) (табл. 2).

У порівнянні з кросом ліній більш консолідовані тварини від внутрішньолінійного добору, які, як за надоєм, так і молочним жиром. мають позитивні значення коефіцієнта фенотипової консолідації за ІІ, ІІІ, кращу лактації і коливався за надоєм від 0,113 до 0,436, за молочним жиром від 0,126 до 0,491.

Поголів'я корів української червоної молочної породи в стаді ПЗ СЗАТ «Колос» належить до двох внутрішньопородних типів - голштинізованого і жирномолочного.

Продуктивність корів голштинізованого типу за І, ІІ, ІІІ, кращу лактацію складала відповідно 4193, 4938, 5358, 5793 кг молока та 155, 183, 196, 215 кг молочного жиру, що вірогідно перевищує тварин жирномолочного типу за другу лактацію на 804 кг молока (Р < 0,001), за третю і крашу на 762 і 633 кг (Р < 0,01) і за молочним жиром за ІІІ і кращу лактації на 28 і 27 кг (Р < 0,01 і Р < 0,001) (табл. 3).

Тварини жирномолочного типу з


Сторінки: 1 2

Наступні 7 робіт по вашій темі:

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. В АГРОЦЕНОЗАХ КРИМУ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОЗДОРОВЛЕНОГО ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ - Стаття - 10 Стр.
ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ - ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ - Стаття - 7 Стр.
СЕЛЕКЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ЧЕРВОНОЇ БІЛОПОЯСОЇ ПОРОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ ПЛОДЮЧОСТІ - Стаття - 6 Стр.
РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ - МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ - Стаття - 7 Стр.
МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ ІЗ КИСЛОЮ РЕАКЦІЄЮ ТА ЗАХОДИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕФЕКАТУ - Стаття - 9 Стр.
РАДІОЄКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ - Стаття - 6 Стр.
ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН - Стаття - 9 Стр.