Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 632

УДК 632.951 +631.811:633.11

Шахова Н.М., Коцюрубенко Н.І., Антипова Л.К., Кривогуз В.С.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ У СУМІШІ З РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОЗИМОЇ

ПШЕНИЦІ

Вивчено вплив регуляторів росту рослин (Агростимуліну і Емістиму С) на продуктивність посівів озимої пшениці за колосовим попередником. Показана ефективність оббризкування озимої пшениці інсектицидом у суміші з регулятором росту рослин проти сисних шкідників.

Ключові слова: озима пшениця, регулятори росту рослин, інсектициди, сисні шкідники, ефективність, колосові попередники.

Изучено влияние регуляторов роста растений (Агростимулина и Эмистима С) на продуктивность посевов озимой пшеницы по колосовому предшественнику. Показана эффективность опрыскивания озимой пшеницы инсектицидом в смеси с регулятором роста растений против сосущих вредителей.

Ключевые слова: озимая пшеница, регуляторы роста растений, инсектициды, сосущие вредители, эффективность, колосовые предшественники.

The impact of plant growth regulators (Agrostimulin and Emistim S) on productivity of the winter wheat's fields after preceding cereal is studied. The effectiveness of spraying winter wheat insecticides mixed with plant growth regulator agains sucking pests is shown.

Key words: winter wheat, plant growth regulators, insecticides, sucking pests, effectiveness, preceding cereal srops.

Вступ. При розробці ресурсозберігаючих інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур з мінімальним пестицидним навантаженням на навколишнє середовище важливе місце належить регуляторам росту рослин (далі РРР).

РРР - це природні або синтетичні гормональні препарати, які в дуже малих дозах позитивно впливають на ріст і розвиток рослин, підвищення продуктивності та поліпшення якості урожаю культур. Проникаючи в рослину, вони включаються в обмін речовин, аналогічних тим, що виникають під впливом зовнішніх умов (тривалість дня, температура та ін.), що дуже важливо при низькій вологозабезпеченості Південного Степу України, де кількість вологи гостро лімітує процеси метаболізму. Тобто РРР - це не поживні речовини, а фактори керування ростом та розвитком рослин [1; 2; 3].

Нині розроблені сучасні технології застосування регуляторів росту як при допосівній обробці насіннєвого матеріалу, так і при оббризкуванні посівів у різних фазах вегетації культур. За обробки насіння РРР збільшується енергія проростання насіння, польова схожість. Під впливом деяких росторегулюючих препаратів, завдяки утворенню більшої кількості вторинних коренів, маса кореневої системи збільшується до 57 %. У зернових культур достовірно збільшується кількість колосків у колосі та маса 1000 зерен. Прирости врожаю озимої пшениці становлять 6-25 %, вміст білка в зерні збільшується на 0,9-1,7 %, а сирої клейковини - на 5,2-7,4 % [4].

Переваги допосівної обробки насіння полягають у тому, що препарати починають працювати на розвиток кореневої системи у початкові етапи розвитку, і таку обробку можна об'єднати разом з протруюванням насіння. За даними Інституту захисту рослин, спільне застосування регуляторів росту з пестицидом для протруєння насіння озимої пшениці сприяє формуванню непатогенного оточення в зоні росту рослин, їх кращому виживанню в критичні періоди, зменшенню фітотоксичної дії пестицидів [5].

При фітосанітарних обробках не менш ефективним є застосування пестицидів з регуляторами росту, завдяки яким підвищується проникність клітинних мембран, що дозволяє зменшити фітотоксичний ефект ряду пестицидів при сортовій чутливості культури, а також зменшити пестицидне навантаження на рослини за рахунок зниження норм витрати засобів захисту рослин на 25-40 % без зниження біозахисного ефекту, але з підвищенням урожайності та якості продукції. Впровадження таких елементів технології вирощування сільськогосподарських культур дає змогу не тільки заощадити кошти на закупівлю пестицидів, а й значно поліпшити екологічний стан агроландшафтів та довкілля [6].

Слід відмітити, що наукової інформації про спільне використання інсектицидів з регуляторами росту на посівах озимої пшениці зо колосовим попередником фактично немає. У зв'язку з такою ситуацією виникає необхідність проведення досліджень, спрямованих на удосконалення прийомів застосування стимуляторів росту рослин спільно з інсектицидами в умовах південного Степу, де вирощується основна маса зернової продукції.

Умови та методика досліджень. Дослідження виконували в 2006-2008 рр. у незрошуваних умовах на полях Миколаївського інституту АПВ. Ґрунт - чорнозем південний залишковослабосолонцюватий, важкосуглинковий на карбонатному лесі. Вміст гумусу за Тюріним в шарі ґрунту 0-30 см - 2,42,9%, нітрифікаційного азоту за Кравковим - 10,0-12,0 мг/кг, рухомого фосфору за Чіріковим - 123-130 мг/кг. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної: рН сольової витяжки - 6,4-6,8.

За внесення Нуреллу Д сумісно з Агрости- муліном відмічено незначне посилення дії інсектициду на фітофагів. У середньому за три роки, загибель попелиць була на 0,9; трипсів - 1,8; шкідливої черепашки - 0,8 % вище порівняно з моновнесенням інсектициду.

На 3-й день після застосування Вантексу смертність злакових попелиць відзначена в межах 56,3-78,3; трипсів - 48,6-73,9; клопа-черепашки - 66,1-74,1 %. (табл. 2).

На 7-й день після обробки загибель попелиць складала 71,8-82,6; трипсів - 68,6-82,6; шкідливої черепашки - 76,0-86,5 %. На ділянках, де використовували Вантекс спільно з Емістимом С, відмічено посилення згубної для шкідників дії (на 1,5-2,7 %).

Вирощування озимої пшениці сорту Куяльник за колосовим попередником здійснювали відповідно до технології, прийнятої для степової зони Півдня України. Польові досліди - дрібноділянкові, площа ділянки - 50 м2, повторення чотириразове. Оббризкування посівів озимої пшениці виконували ранцевим оббризкувачем у фазу виходу рослин в трубку. Норма витрати робочої рідини - 300 л/га.

Спостереження та обліки чисельності фітофагів здійснювали за загальноприйнятими методиками ентомологічних досліджень: візуальні обстеження на облікових майданчиках, косіння ентомологічним сачком. Комах-шкідників обліковували до обробки, на 3-й, 7-й та 14-й день після оббризкування


Сторінки: 1 2