Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 633

УДК 633.812.754: 578.083

Манушкіна Т.М., Миколаївський державний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

Манушкіна Тетяна Миколаївна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства Миколаївського державного аграрного університету. Наукові інтереси зосереджені в царині біотехнології, насінництва, екології, фізіології рослин. Працює над науковою роботою на тему "Клональне мікророзмноження рослин".

Манушкін М.М., Державна інспекція з карантину рослин України по Миколаївській області, м. Миколаїв, Україна

Манушкін Михайло Миколайович - провідний агроном, державний інспектор з карантину рослин Державної інспекції з карантину рослин України по Миколаївській області. Коло наукових інтересів охоплює карантин рослин, біотехнологію, овочівництво та квітникарство закритого ґрунту.

ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL

Вперше в Україні виявлено ураження рослин лаванди вірусом INSV. Розроблено прийоми оздоровлення рослин: культура меристем, термотерапія in vitro, хемотерапія. Встановлено, що найбільш ефективним для звільнення рослин лаванди від INSV є прийом культури меристем розміром 0,2 мм.

First in Ukraine found out the defeat of plants of lavender by the virus of INSV. The receptions of making healthy of plants: culture of meristem, termoterapiya of in vitro, khemoterapiya are developed. It is set that most effective for releasing of plants of lavender from INSV there is a reception of culture by a meristem size 0,2 mm.

Вступ. На сьогодні однією з основних причин зменшення продуктивності промислових насаджень лаванди є значна ураженість рослин інфекційними хворобами різної етіології - грибкової (септоріоз, фомоз стебел, кореневі гнилі), мікоплазмової (жовтяниця), вірусної та галовими нематодами [1, 2]. Ефективність культивування плантацій, заражених патогенами, знижується внаслідок втрат врожаю суцвіть, які досягають 26-50 %, погіршення якості ефірної олії, виродження та загибелі окремих кущів або цілих ділянок [3]. Оскільки лаванда є багаторічною рослиною, відбувається накопичення патогенів в агроценозах з кожним роком культивування та їх поширення при вегетативному розмноженні. Вказаний процес загрожує стійкому існуванню агроекосистем, тому постає необхідність розробки прийомів оздоровлення посадкового матеріалу лаванди.

Лаванда - пріоритетна ефіроолійна культура, а також має важливе екологічне значення, оскільки є ефективною протиерозійною рослиною і кращою культурою для вирощування на рекультивованих землях.

Вигідна лаванда також тим, що культивується, в основному, на недостатньо родючих, щебенистих грунтах, де інші культури дають низькі врожаї [4].

Метою досліджень було підібрати ефективні умови терапевтичних прийомів та вивчити їх вплив на регенерацію і звільнення від вірусної інфекції рослин лаванди.

Матеріали і методи. Для дослідів відбирали рослини лаванди без зовнішніх симптомів інфекційних хвороб. З метою виявлення латентної вірусної інфекції донорні рослини тестували методами біотесту на рослинах- індикаторах [5] та імуноферментного аналізу (ІФА, ELISA) [6] в непрямій (indirect ELISA) та сендвіч (DAS-ELISA) модифікаціях на 96- лункових полістиролових планшетах

("Labsystems", Фінляндія). Результати реєстрували на автоматичному ELISA-рідері "Dynex Technologies" при довжині хвилі 405 нм. За позитивний результат приймали показник екстинції, що перевищував показник негативного контролю в 2 рази. Для статистичної достовірності кожен зразок аналізували в 3- кратній повторності.

В дослідах з оздоровлення рослин лаванди як експланти культивували апікальні меристеми розміром 0,2, 0,7 і 1,0 мм. Культивували ізольовані меристеми на живильному середовищі MC, доповненому кінетином (1,0 мг/л) і ГК (1,0 мг/л). Термотерапії в умовах in vitro піддавали мікропагони (не укорінені

Найбільш чіткі симптоми вірусного ураження були виявлені на індикаторах Chenopodium amaranticolor і Gomphrena globosa, що узгоджується з даними, наведеними У праці [2]. На рослинах Chenopodium amaranticolor симптоми з'являлися на 4-6-й день культивування у вигляді дрібних некрозів білого кольору до 1 мм в діаметрі. При інфікуванні рослин Gomphrena globosa на 89-й день спостерігався розвиток некрозів діаметром 3-5 мм з облямівкою брунатного кольору. На рослинах Petunia hybrida відмічена поява локальних хлоротичних плям на 9-10-й день культивування. У рослин Cucumis sativus мікророслини) та мікророслини другого пасажу. Режим термотерапії: температура 37±1 °С, освітленість 2-3 клк/м2, фотоперіод 16 годин, відносна вологість повітря 60-70 %. У дослідах з хемотерапії використовували віразол (рибавірін, 1-Р-0-рибофуранозіл-1,2,4-триазол-3- карбоксамід, "Sigma", Німеччина). Препарат додавали до живильного середовища MC, доповненого кінетином (1,0 мг/л) і гібереловою кислотою (1,0 мг/л), в концентраціях 5,0, 10,0, 20,0 і 30,0 мг/л. На середовищах з віразолом культивували меристеми розміром 0,7 мм. Всі експерименти ставили в двократній повторності, об'єм вибірки становив 20 рослин.

Результати та обговорення. У зв'язку з тим, що первинним і найбільш економічним способом одержання здорового посадкового матеріалу є відбір і розмноження безвірусних рослин, для проведення досліджень нами було відібрано рослини без зовнішніх симптомів вірусного ураження, які вирощували в умовах закритого грунту. Для виявлення можливої латентної інфекції було проведене біологічне тестування на рослинах-індикаторах:

Chenopodium amaranticolor, Gomphrena globosa, які рекомендовані для накопичення і підтримання в культурі вірусів лаванди [2], а також Cucumis sativus і Petunia hybrida Hort. Результати тестування підтвердили наявність латентної вірусної інфекції в відібраних рослинах лаванди (табл. 1).

специфічної реакції на інокуляцію соком лаванди не виявлено.

Для ідентифікації вірусів у відібраних рослинах лаванди застосовували метод ІФА в непрямій і сендвіч модифікаціях. Дані аналізу показали, що дослідні зразки містять антигени ГЫБУ, причому показник екстинції сорту Синєва (Е4о5=0,613 опт. од.) був вищим, порівняно із сортом Степова (Е405=0,445 опт. од.).

Рослиною-індикатором для виявлення ураження вірусом ГЫБУ є петунія, яку інфікують з допомогою трипсу Егапкііпіеііа осепІаІІ5, в місцях пошкодження утворюються


Сторінки: 1 2