Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 636

УДК 636.4.084

Бугаєвський В.М., Остапенко О.М., Данильчук М.І.

ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА ТА ТЕХНОЛОГІЇ

УТРИМАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ

Наведено результати роботи з розробки та впровадження в господарствах Миколаївської області науково обґрунтованих систем інтенсивного ведення свинарства шляхом впровадження оптимальних ресурсозберігаючих і маловитратних технологій виробництва свинини.

Ключові слова: мікроклімат, ресурсозберігаюча, традиційна, технологія, вентиляція, глибока підстилка.

Приведены результаты работы по разработке и внедрению в хозяйствах Николаевской области научно обоснованных систем интенсивного ведения свиноводства путем внедрения оптимальных ресурсосохраняющих и малозатратных технологий производства свинины.

Ключевые слова: микроклимат, ресорсосохраняющая, традиционная, технология, вентиляция, глубокая подстилка.

The results work on the development and implementation in the Mykolaiv region farms Science-based systems of intensive pig production through the introduction of optimal saving and low-cost technologies pork.

Key words: microclimate, resource, traditional technology, ventilation, deep litter.

Свинарство є однією з найбільш важливих галузей тваринництва, яка забезпечує населення повноцінними продуктами харчування. Розробка та впровадження науково обґрунтованої системи інтенсивного ведення свинарства у великій мірі сприяє вирішенню проблеми швидкого забезпечення населення м'ясом та дає можливість в короткий термін наростити рентабельну та конкурентоспроможну свинину. Питання ж швидкого нарощування свинини в даний період для України являється надзвичайно актуальним. Про це свідчить стан справ у галузі свинарства, який за останні роки в Україні погіршився. Якщо поголів'я свиней у 1990 році становило 19,4 млн, а виробництво свинини у забійній масі 1576 тис. тонн, то у 2008 році ці показники відповідно становили лише 6,5 млн тварин та 605 тис. тонн. У Миколаївській області поголів'я свиней на 1.01.2009 р. складало 152,4 тис. гол. проти 767,6 тис. гол. в 1990 році, а виробництво свинини зменшилося більш як в 7 разів.

За такої ситуації необхідно терміново наростити поголів' я свиней при мінімальних витратах ресурсів, особливо кормів, паливно-мастильних матеріалів, праці, енергоносіїв.

Це можна здійснити при повноцінній годівлі та створенні оптимальних умов утримання, у яких мікроклімат має надзвичайно важливе значення. Без додержання оптимального мікроклімату в приміщеннях - температури, освітлення, вологості, загазованості, забрудненості повітря - неможливо одержати дешеву і якісну продукцію в короткий термін.

Результати численних досліджень свідчать, що господарства, де утримують тварин в приміщеннях із забрудненим аміаком, сірководнем, вуглекислим газом повітрям, зазнають значних втрат від зниження продуктивності тварин, підвищення рівня смертності (особливо поросят після народження та відлучення), а також від перевитрат кормів на одиницю продукції. Слід підкреслити, що в умовах незадовільного мікроклімату, як правило, у свиней знижується природна резистентність та імунологічна реактивність до захворювань. Крім того, незадовільні умови мікроклімату суттєво впливають на стан здоров'я обслуговуючого персоналу, значно скорочують термін експлуатації приміщень, механізмів та обладнання.

Проведені на молодняку свиней дослідження стверджують, що належний мікроклімат в приміщенні позитивно впливає на обмінні процеси в організмі свиней, це дає змогу при аналогічній кількості кормів одержувати прирости до 25 % більше, ніж в контролі. За спостереженнями, проведеними у кліматичних камерах, визначено, що оптимальна температура для молодняку свиней різного віку становить 15-23 °С, температури за межею теплової байдужості (27-35 °С і вище) негативно впливає на життєздатність організму. У тварин спостерігається теплове перенапруження, яке супроводжується зниженням рівня окисних процесів, втрачається апетит, менше споживають кормів. Знизити негативний вплив високих температур на організм свиней можна шляхом підвищення повітрообміну і швидкості руху повітря, а також дотримування зоогігієнічних норм розміщення тварин у приміщеннях.

Результати проведених досліджень з підтримання мікроклімату за рахунок примусових систем вентиляції приміщень великою мірою залежить від систем утримання тварин. У проведених дослідженнях (Козьменко В., 1993 р.) вологість повітря при традиційній вентиляції і технології утримання свиней порівняно з удосконаленою була вищою на 9-12 %, наявність аміаку в 4 рази, вуглекислого газу в 3 рази. При цьому середньодобові прирости при традиційній і удосконаленій технологіях складали відповідно 599 і 675 г, а витрачалось корму на 1 кг приросту 4,76 та 4,08 к. од.

Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва свинини ґрунтується не тільки на досягненнях сучасної науки та зарубіжного досвіду, а й критичному ставленні до раніше існуючих технологій вирощування свиней без створення оптимального мікроклімату в приміщеннях. Свого часу технологія холодного вирощування використовувалась у свинарстві і рекомендувалась виробництву, однак вони не набули широкого розповсюдження.

Зважаючи на актуальність питань впливу середовища та технології утримання на продуктивність свиней, коли в нас і за рубежем йде переосмислення позитивних і негативних сторін традиційних технологій і пошук напрямків заощадження ресурсів при виробництві продукції тваринництва, співробітниками лабораторії свинарства Миколаївського інтитуту АПВ в виробничих умовах СГПП «Техмет-Юг» Жовтневого, СТОВ «Промінь» Арбузинського районів було проведено дослідження мікроклімату приміщень для утримання свиней живою масою 25-40 кг на дорощуванні за традиційною і маловитратною технологією. Експериментальна частина даних досліджень проводилась в типових капітальних приміщеннях при однаковому рівні годівлі поголів'я свиней, аналогічних за породою, живою масою та віком.

Контрольна група тварин (традиційна технологія) утримувалась на утепленій бетонній підлозі в станках для групового утримання по 50 голів живою масою 25-40 кг. Годівля проводилась із самогодівниць з добовим завантаженням сухого корму, поїння - з автоматичних поїлок, гній з приміщень прибирали щоденно, вентиляцію здійснювали за допомогою вентшахт без примусового видалення забруднення повітря.

Дослідна група тварин утримувалась в свинарнику для вирощування свиней, реконструйованому для утримання свиней


Сторінки: 1 2