Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 636

УДК 636.2:636.085+636.082.11

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРІД У ПЛЕМЗАВОДАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наведено продуктивність українських чорно-рябої та червоної молочної порід у племзаводах Миколаївської області, а також ступінь фенотипової консолідації за основними господарсько-корисними ознаками.

The productivity of Ukrainian cherno-ryaboy and red milk breeds in plemzavodakh of the Mikolaivskoy area, and also degree of fenotipovoy consolidation after basic economic-useful signs is resulted.

У степовій зоні південного та східного регіонів тривала селекційна робота завершилась апробацією впродовж 2004 року нових конкурентоспроможних. адаптованих до екстремальних умов спекотного посушливого клімату української червоної молочної та південного внутріпорідного типу української чорно-рябої молочної порід. Для пошуку оптимальних методів подальшого селекційного поліпшення зазначених порід і типів вбачається актуальним порівняння продуктивності жирномолочного і голштинізованого внутріпорідних типів української червоної молочної породи, груп тварин чорно-рябої молочної породи різної умовної кровності за поліпшувальною голштинською породою, корів різних ліній за внутрілінійного підбору і кросу ліній та ступеня фенотипової консолідованості окремих селекційних груп, що і стало метою досліджень.

Аналіз здійснено за показниками надою і виходу молочного жиру за першу, другу, третю, вишу і останню закінчену лактацію 107 корів української червоної молочної породи племзаводу СЗАТ "Колос" Очаківського району та південного внутріпорідного типу української чорно-рябої молочної породи племзаводів TOB AK "Васильки" (81 корова) Снігурівського району і АФ "Полянка" (104 корови) Арбузинського району Миколаївської області.

Враховували також число корів, що роздоєні до високої продуктивності (5-6 тис. кг молока за кращу лактацію).

Результати досліджень опрацьовували методами математичної статистики.

Аналіз результатів досліджень засвідчив помітний ступінь міжстадної диференціації молочної продуктивності за всіма врахованими лактаціями.

Найвищою продуктивністю практично за усіма лактаціями відзначаються тварини української чорно-рябої молочної породи племзаводу АФ "Полянка". При цьому її підвищення супроводжується відносним звуженням фенотипової мінливості. З огляду на використання бугаїв тих самих ліній однієї породи, у племзаводах "Васильки"і "Полянка" виявлена вища молочна продуктивність корів останнього з порівнюваних стад зумовлена, ймовірно, кращим рівнем вирощування і годівлі тварин.

Відносно нижчий рівень надою і виходу молочного жиру корів української червоної молочної породи племзаводу "Колос" спричинений, на нашу думку, комплексом генетичних і паратипових чинників, серед яких нижчий рівень вирощування і годівлі тварин, порівняно менший генетичний потенціал продуктивності породи та розведення на значній частині поголів'я менш продуктивного жирномолочного внутріпорідного типу.

Продуктивність корів голштинізованого типу за першу, другу, третю, вищу і останню закінчену лактації становила відповідно 4023, 4619, 4801, 5155 і 4349 кг молока та 149, 174, 179, 196 і 161 кг молочного жиру, що перевищує середні показники тварин жирномолочного внутріпорідного типу на 200, 655, 249, 105 і 231 кг за надоєм і на 9, 30, 12, 11 і 9 кг - за виходом молочного жиру. З огляду на зазначене, у племзаводі "Колос" скориговано напрямок селекції у бік розширеного відтворення голштинізованого внутріпорідного типу.

Селекційне поліпшення української чорно- рябої молочної породи, у тому числі південного внутріпорідного типу, здійснюється як шляхом чистопорідного розведення, так і з подальшим залученням кращого генофонду поліпшувальної голштинської породи за принципом "відкритої популяції" [8]. З огляду на зазначене, вбачається актуальним дослідження ефективності використання корів за підвищення умовної кровності за голштинською породою у третьому (7/8 або 87,5 %) і четвертому (15/16 або 93,75 %) поколіннях від вбирного схрещування, зокрема в умовах степової зони Миколаївської області.

Групуванням тварин української чорно- рябої молочної породи за умовною кровністю за голштинською у племзаводі "Васильки" встановлена деяка перевага за надоєм і виходом молочного жиру корів кінцевої структури за породністю (75 % за поліпшувальною породою) за перші дві лактації порівняно з помісями третього і, особливо, четвертого поколінь. Проте за третю, кращу і останню закінчену лактацію помітною перевагою за молочною продуктивністю відзначаються корови з умовною кровністю 87,5 % (третього покоління). Підвищення умовної кровності до 93,75 % спричиняє зниження молочної продуктивності практично за всіма врахованими лактаціями. За кращою і останньою лактаціями виявлена міжгрупова різниця сягає достовірних значень (Р<0,05 ... Р<0,001). Отже, навіть за достатньо високого рівня молочної продуктивності підвищення умовної кровності тварин південного внутріпорідного типу української чорно-рябої молочної породи за поліпшувальною голштинською до 93,75 % в умовах степової зони України не забезпечує подальшого зростання надоїв корів. Оптимальною за таких умов можна вважати умовну кровність до 87,5 %.

Водночас помітно вища відносна частка висококровних за голштинською по-родою (93,75 %) корів у племзаводі "Полянка" цієї самої української чорно-рябої молочної породи не спричинила зниження середньої молочної продуктив-ності по стаду, що може, на нашу думку, пояснюватись забезпеченням вищого рівня вирощування і годівлі худоби та переважаючою часткою 7/8-кровних тварин.

Виявлена диференціація досліджуваних стад і порід за середнім надоєм зу-мовлює адекватну частку роздоєних до високої продуктивності корів. Так у стаді української червоної молочної породи племзаводу "Колос"до продуктивності по -над 5000 кг молока роздоєно 35 корів, середній надій яких за кращу лактацію становив 5654 кг за виходу 209 кг молочного жиру. У стаді української чорно-рябої молочної породи племзаводу "Васильки" до 6000 кг і вище роздоєно 41 корова за середнього надою за кращу лактацію 6962 кг і виходу 257 кг молочного жиру. У найбільш високопродуктивному з досліджуваних стад української чорно-рябої молочної породи племзаводу "Полянка" до


Сторінки: 1 2 3