Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ЧЕРНІЙ Б

ЧЕРНІЙ Б.Є., завідувач лабораторії радіологічних досліджень

ДЗЯБА Г.М., провідний радіолог лабораторії радіологічних досліджень, Тернопільський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції "Облдержродючість"

ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

РАДІОНУКЛІДАМИ ЦЕЗІЮ-137 ТА СТРОНЦІЮ-90

В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У даній статті приведено аналіз основних результатів, проведених лабораторією радіологічних досліджень центру "Облдержродючість" за період з 1985 по 2007 роки. За ці роки було уточнено динаміку накопичення радіонуклідів у ґрунтах даних контрольних ділянок.

Отримані результати динаміки накопичення радіонуклідів дають можливість розробляти захисні заходи щодо зниження коефіцієнту переходу їх у системі ґрунт-рослина, що дасть можливість знизити їх шкідливий вплив на організм людини.

In the given paper the major results of radiological research conducted by Laboratory of Radiological Research at "Obldergroduchist" Center for the period of 19852006 yrs. were reviewed. During that time radionuclides accumulation dynamic in soil was specified for the given experimental plots.

The radionuclides accumulation data obtained allow the development of protective measures directed on decrease of radionuclides transfer coefficient in the soil-plant system.

Постановка проблеми

Широке використання ядерної енергії в різних сферах народного господарства приводить до значного забруднення радіоактивними речовинами біосфери. Вагомим фактором радіоактивного забруднення природного середовища стала аварія на Чорнобильській АЕС. Внаслідок вибуху в атмосферу потрапили радіоактивні ізотопи багатьох елементів. У даний час найбільшу небезпеку становлять радіоізотопи цезію і стронцію, які мають період піврозпаду 30 років.

Радіоактивні речовини (радіонукліди), які викидаються в атмосферу, в кінцевому результаті потрапляють у ґрунт, частково вимиваються і попадають в ілювіальний горизонт та ґрунтові води. Проте ґрунт досить міцно утримує радіоактивні речовини, які довгий час (протягом десятиріч) знаходяться в орному шарі, звідки безперервно поступають у рослинну продукцію. Таким чином, при забрудненні території ґрунт є постійно діючим джерелом поступлення радіонуклідів у рослини, у корми тварин і їжу людини.

Аналіз останніх публікацій

У результаті досліджень створено тематичні бази даних радіоекологічного стану сільськогосподарських територій з використанням інформації Інституту сільського господарства Полісся УААН, ННЦ "Інституту землеробства УААН", Інституту агроекології УААН та інших дослідних установ. Низку досліджень виконано у тісній співпраці з МНС України. Створено та модифіковано довідники агропродукції, сільськогосподарських угідь, польових культур для автоматизованої системи ведення інформаційних радіоекологічних баз даних і передано в електронному вигляді для використання в

Інтегрованому радіоекологічному банку даних в Управління радіаційного захисту населення МНС.

Впродовж 1996-2006 рр. вивчено комплекс взаємопов'язаних питань поведінки радіонуклідів: міграція радіонуклідів у ґрунті та вплив на неї форми знаходження радіонуклідів, винос радіонуклідів із ґрунту з рослинністю, вплив на коефіцієнти переходу радіонуклідів із ґрунту в рослини таких факторів, як рН, вологість, температура та інші.

Результати досліджень та їх обговорення

Для здійснення постійного радіоекологічного моніторингу в області закладено 35 контрольних ділянок, якими охоплено всі ґрунтово-кліматичні зони, найважливіші типи ґрунтів та сільськогосподарські угіддя. Радіологічне спостереження на цих ділянках ведеться з 1983 року.

Контроль за забрудненням радіонуклідами цезію-137 та стронцію-90 в ґрунтах даних ділянок дає можливість прогнозувати накопичення їх у продукції рослинництва та дієво впливати на процес їх зниження шляхом науково обґрунтованих методів землеробства та правильного застосування агрохімікатів.

Проводиться щорічне дослідження ґрунтів і рослинницької продукції, яка вирощується на контрольних ділянках на вміст цезію-137 і стронцію-90.

Дане дослідження вирішує одне із основних завдань - організацію і проведення контролю за рівнями забруднення ґрунтів та рослинницької продукції радіоактивними речовинами.

Відбір ґрунтових і рослинних зразків з контрольних ділянок проводився згідно "Методических указаний по проведению радиологических исследований на контрольных участках" (Москва, 1982 г.).

Відбір змішаних ґрунтових зразків з орного шару (0-20 см) проводився безпосередньо перед збиранням урожаю. Відбирали зразки пробовідбірником з площею (1005 см3) на глибину орного шару з 5-ти точок площі контрольної ділянки методом конверта. Площа контрольної ділянки 100 х 100 = 1 га.

Маса змішаного зразка повинна бути достатньою для проведення радіохімічного, спектрометричного аналізів і досягає 2-2,5 кг у перерахунку на повітряно-суху речовину.

При відборі проб проводилась гамма-зйомка обстежуваних площ за допомогою мобільного радіометра СРП-68-01.

Ступінь забруднення ґрунтів і рослин цезієм -137 і стронцієм-90 до 1993 року визначались радіохімічним методом згідно "Методических указаний по определению содержания стронция- 90 и цезия-137 в почвах и растениях" (Москва.).

З 1993 по 1997 рік забруднення ґрунту цезієм-137 визначалось методом спектрометрії на приладах АІ-10-24-95М та АМА-03 ф. З 1998 по сьогоднішній час на приладі СЕГ-001 "АКП-С" згідно "Методики измерения активности гамма- излучающих радионуклидов с использованием аттестованного гамма-спектрометра МБИ 4/86".

Забруднення ґрунту стронцієм-90 визначалось радіохімічним методом згідно "Методических указаний по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях" (Москва, 1985 г.).

Таким чином, основними радіонуклідами, які визначають радіаційну обстановку на забрудненій території, на теперішній час є цезій-137 та стронцій-90. Попадання цих речовин в організм людини з продуктами харчування відбувається головним чином через продукцію рослинництва та тваринництва.

Цезій-137 є аналогом калію, тому активно бере участь у всіх реакціях обміну в організмах рослин та тварин, біологічно дуже рухливий і порівняно швидко виводиться з організму. Стронцій-90, хімічний аналог кальцію, характеризується високою засвоюваністю рослинами і тваринами, повільно виводиться з організму та накопичується в кістковій тканині.

Часткове радіоактивне забруднення спостерігалось у чотирьох районах Тернопільської області. Це Борщівський, Бучацький, Заліщицький та Чортківський, у яких закладено 20 контрольних ділянок.

Через аварійний викид радіонуклідів Чорнобильською АЕС


Сторінки: 1 2