Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

МЕЛЬНИК А

МЕЛЬНИК А.І., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник УСМАНОВА Г.О., кандидат сільськогосподарських наук, Чернігівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ҐРУНТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Узагальнено результати визначення вмісту рухомих форм міді, цинку і кобальту в грунтах Чернігівщини за 1996-2006 роки. Розглянуто динаміку показників забезпеченості грунтів мікроелементами по зонах, запропоновано збільшити періодичність моніторингу мікроелементів у Лісостепу до 10 років.

The results of determination the quantities of mobile forms of copper, zinc and cobalt in soils of Chernigiv region for 1996-2006 years are generalized. The dynamics of providing indexes of soils by microelements was considered on zones. The periodicity of monitoring of copper, zinc and cobalt in Forest-steppe has been offered to increase to 10 years.

Постановка проблеми. Оптимізація живлення сільськогосподарських культур з метою формування високого і якісного врожаю передбачає забезпечення їх як макро-, так і мікроелементами. Дефіцит мікроелементів у грунті призводить до порушення різних фізіологічних процесів, зниження активності ферментів, відставання організму в рості та розвитку, послаблення його стійкості до несприятливих умов зовнішнього середовища.

Основним джерелом мікроелементів для рослин є ґрунт, а також надходження їх з органічними, складними мінеральними добривами та мікродобривами.

В останні роки обсяги застосування всіх видів добрив різко зменшилися, що негативно позначилося на стані агроекосистем, їх стійкості і сталості. Однією з причин цього є безповоротне вилучення людиною з кругообігу речовин у вигляді товарної частини врожаю великої кількості поживних речовин. Для збереження стабільності агроекосистем необхідне постійне їх поповнення елементами живлення, в тому числі і мікроелементами.

З огляду на це інформація щодо забезпечення ґрунтів мікроелементами є надзвичайно необхідною і важливою.

Огляд останніх публікацій. Важливе значення мікроелементів у регулюванні кількісних і якісних показників врожайності підкреслюють багато вчених [1, 2]. Просторова і часова варіабельність вмісту мікроелементів у ґрунтах вивчається вже досить давно. Доведено залежність валового вмісту їх від гранулометричного складу [3]. Але рухомість мікроелементів суттєво змінюється під впливом зміни кислотності, вмісту гумусу, техногенного забруднення, окисно- відновних умов тощо [4].

Результати моніторингу ґрунтів на вміст мікроелементів, тим більше одержані з використанням різних екстрагентів, необхідно оцінювати більш уважно, ніж макроелементи, оскільки різниця між дефіцитом і токсичним рівнем деяких мікроелементів дуже мала [1].

З огляду на це оцінка результатів визначення вмісту мікроелементів у різних грунтово- кліматичних зонах України, проведена багатьма дослідниками, сприятиме нагромадженню необхідних обсягів даних для уточнення програми і регламенту подальших досліджень [4-6]. На це спрямовано й узагальнення результатів наших досліджень, проведених в умовах Лівобережного Полісся та Лісостепу.

Матеріали і методика досліджень. Об'єкт досліджень - ґрунти Чернігівської області. Вміст мікроелементів у них проводили в ході VII і VIII турів агрохімічного обстеження земель в 19962006 роках.

Дослідження проводили згідно з чинними методиками агрохімічного обстеження та агрохімічної паспортизації земель. Вміст міді, цинку і кобальту визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115 з використанням ІнНСІ, яка вилучає з ґрунту потенційно доступні рослинам форми мікроелементів [7]. Оцінку отриманих даних проводили за градаціями Пейве - Рінкіса та відповідних методик [8, 9]. Усього узагальнено результати 28 тисяч зразків ґрунту.

Результати досліджень та їх обговорення. Територія Чернігівської області розміщена на перетині Лівобережного Полісся і Лівобережного Лісостепу. В Лівобережному Поліссі переважають дерново-підзолисті зв'язно-піщані та супіщані ґрунти - 68 % орних земель, в лісостеповій частині області - чорноземні легкосуглинкові ґрунти, які займають 84 % площ. Різний вміст гумусу, різний гранулометричний склад, різний

У зоні Лісостепу розмах коливань значень вмісту міді значно менший. Ґрунти лісостепової частини області забезпечені міддю значно краще, ніж поліської. Високий вміст цього мікроелемента виявлено майже на 90 % площ орних земель. Крім того, за останні п'ять років вміст міді в ґрунтах Лісостепу дещо підвищився. З огляду на це застосування мідних мікродобрив на більшості площ в лісостеповій частині області недоцільне.

За підсумками двох турів обстеження встановлено, що забезпеченість міддю орних земель в обох зонах майже не змінилася. Різниця в абсо-

Ситуація в лісостеповій частині області значно краща. Площі з недостатнім вмістом цинку займають близько 12 % орних земель. На решті угідь застосування цинкових мікродобрив недоцільне. Середні показники вмісту цинку по турах обстеження в Лісостепу у півтора раза вищі, ніж у Поліссі.

Аналіз динаміки вмісту цинку в ґрунтах обох зон показав дуже близькі значення, які зберігались протягом десяти років.

Кобальт. Аналізування даних про розподіл площ орних земель області за вмістом кобальту показало, що ґрунтів з низьким вмістом кобальту ступінь кислотності ґрунтів в обох зонах зумовили і суттєві відмінності в забезпеченні їх мікроелементами.

Мідь. Результати агрохімічної паспортизації земель щодо вмісту мікроелементів засвідчили значний інтервал коливань вмісту міді в грунтах області. Він сягає десятків разів. При цьому і мінімальне, і максимальне значення виявлені в зоні Полісся. Тут поширені досить значні площі низького вмісту міді. Лише на третині площ у Поліссі рослини не відчувають нестачі цього мік- роеле-мента (табл. 1).

лютних показниках вмісту і розподілі площ за оцінювальною градацією дуже незначна.

Цинк. Узагальнення й оцінка вмісту цинку в ґрунтах Чернігівської області показують істотні відмінності показників по зонах. У Лівобережному Поліссі значно переважають ґрунти з недостатнім вмістом цинку - 67 % орних земель. При цьому спостерігаються значні коливання


Сторінки: 1 2