Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





ПРИЛІПКА О

ПРИЛІПКА О.В., кандидат економічних наук, генеральний директор; КАЛМИКОВА Н.О., кандидат біологічних наук, зав. комплексної лабораторії; СТЕЛЬМАХ Л.І., науковий співробітник комплексної лабораторії; ЛІНІК В.В., головний агроном;

ДЗЯТКІВСЬКА Т.П., начальник цеху гідропонних теплиць.

Державне підприємство "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"

НОВІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У ЗАКРИТОМУ ГРУНТІ З ЕЛЕМЕНТАМИ БІОЛОГІЗАЦІЇ

Показана доцільність використання ефективних стимулюючих та захисних бактеріальних препаратів, регуляторів росту рослин як елементів біологізації сучасних технологій вирощування овочевих культур в умовах закритого грунту.

The expediency of use of effective stimulating and protective bacterial preparations, regulators of growth of plants, as elements modern biotechnologies of cultivation of vegetable cultures in conditions of the protected ground is shown.

Овочівництво закритого грунту є однією з провідних галузей агропромислового комп-лексу України, основним завданням якої є постачання населенню вітамінної овочевої продукції в зимово-весняний період. Сьогодні потреби населення в ній задовольняються приблизно на 40-45 %, тому проблеми підви-щення продуктивності культур, які вирощуються в умовах закритого грунту, набувають особливої актуальності та потребують розробки комплексу заходів, де, окрім селекційно-генетичних методів, використання добрив та пестицидів, передбачено також застосування різноманітних екологічно безпечних препаратів природного походження. Цей напрямок набуває особливого значення в зв'язку з високим рівнем спеціалізації овочівництва закритого грунту, використанням великих доз мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, потрібних для забезпечення інтенсивного росту рослин та їх високої продуктивності. Перспективними в цьому плані є впровадження в сучасні технології бактеріальних препаратів комплексної дії на основі високоефективних штамів мікроорганізмів, захисних біологічних препаратів, біодобрив та регуляторів росту рослин.

У виробничих умовах ДП "Науково- дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща- Водиця" починаючи з 2000 р. досліджувалась ефективність дії бактеріальних азотфіксуючих препаратів, які, за даними багатьох авторів (Антипчук А.Ф., 1985; Самошкін В.М., Чернеча В.І., 1987; Патика В.Ф., 1989; Патика В.Ф., Шерстобоєв М.К., 1989; Калмикова Н.О., 1990), окрім фіксації атмосферного азоту, продукують ростові речовини, сприяючи оптимізації росту рослин і посиленню процесів поглинання азоту із субстратів, позитивно впливають на утворення репродуктивних органів, збільшують кількість бокових пагонів і плодів, а також проявляють фунгіцидні властивості за рахунок синтезу пектинів.

За даними Мельничук Т.М. (1997), застосування азотфіксуючих бактеріальних препаратів дозволяє економити до 60 кг/га мінеральних азотних добрив, є природоохоронним, енергозберігаючим заходом, який сприяє отриманню овочевої продукції підвищеної якості.

У ході проведення експериментів були апробовані різні методи використання діазотро- фних препаратів, починаючи з передпосівної інокуляції насіння, обробки розсади і внесення в кореневу зону вегетуючих рослин. Встановлено, що за рахунок бактеризації насіння, залежно від використаних препаратів (азотобактерін, агрофіл і флавобактерін), на культурі помідора врожайність можна підвищити на 7,5-20 %. Найбільш активним виявився флавобактерін, при цьому ступінь ефективності його визначалася генетичними особливостями гібридів, умовами їх вирощування. Наприклад, при використанні як субстрата агроперліту врожайність культури зросла на 19,5 %, а на агроперліті з додаванням щебеню - на 8,2 %.

У дослідах було також встановлено, що, крім стимулюючої дії на розвиток і продуктивність рослин, бактеріальні препарати сприяли поліпшенню фітосанітарного стану субстрату і зниженню ступеня їх токсичності, яка визначалася методом Гродзинського А.М. (1965) з наступним перерахуванням у умовні кумаринові одиниці. Найбільш ефективним в цьому плані при обробці розсади виявився флавобактерін. На культурі огірка при вирощуванні в плівкових теплицях він зменшив показник токсичності субстрату в 1,6; помідора - в 2 рази. Аналогічно проявлялася їх дія і на щебеневих субстратах, при цьому на фоні зниження ступеня токсичності значно посилювався розвиток кореневої системи рослин. Так, наприклад, внесення в кореневу зону агрофілу та флавобактеріну збільшувало масу коренів помідора відповідно в 1,7 та 1,8 раза, сприяло росту надземної частини, посиленому плодоутворенню.

Найбільш ефективними виявилися варіанти комбінованого застосування бактеріаль-них препаратів - це інокуляція насіння з наступним внесенням препаратів в кореневу зону рослин після висадки розсади на постійне місце вирощування.

При такому використанні на помідорі гібриду Раїса при вирощуванні на агроперліті додатково отримано 3,9 кг/м2, а на суміші перліту з щебенем (у співвідношенні і:і) - 3,і кг/м2.

У гідропонних теплицях, де як субстрат використовувався щебінь, 2-разове внесення названих препаратів у кореневу зону томатів (гібрид "Красная стрела") сприяло зростанню врожайності при використанні азотобактеріну - на 17,6 %, агрофілу - на 19,7 % і флавобактеріну - на 21,9 %.

При вирощуванні в плівкових теплицях на торф'яних субстратах максимальний вихід продукції цього гібриду - 25,4 % було отримано також при використанні флавобактеріну.

На культурі огірка за цих умов вирощування більш ефективним виявився агро-філ - 21,4 % і 28,6 % відповідно на гібридах Естафета і ТСХА-2693.

З метою поглиблення біологізації технологічних прийомів вирощування овочевих культур закритого грунту досліджувалася також ефективність дії стимуляторів росту рослин - вермистиму, емістиму С та біолану - препаратів природного походження. Відпрацьовувались варіанти більш технологічних способів використання препаратів з одночасним визначенням їх впливу на розвиток і продуктивність культур. На культурі огірка вермистим у наших дослідах було використано для підживлення рослин при внесенні в кореневу зону при субіригаційному зрошенні (загальноприйнятий метод підтоплення субстрату) та краплинному способі, який на сьогодні є домінуючим при вирощуванні овочевих культур методом малооб'ємної гідропоніки.

Як свідчать результати дослідів, внесення вермистиму забезпечувало приріст врожайності, незалежно від способів живлення культури огірка (рис. 1).

Найбільш ефективним виявилося


Сторінки: 1 2





Наступні 7 робіт по вашій темі:

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО- АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ПРИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ - Стаття - 8 Стр.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ СЕЛЕКЦІЇ А.М.Г. "МАГРОСЕЛЕКТ" НА РІЗНИХ ФОНАХ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ СКОРОЧЕНОЇ РОТАЦІЇ - Стаття - 4 Стр.
ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ І ДОЗ ДОБРИВ НА НАДХОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У РОСЛИННИЦЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ - Стаття - 5 Стр.
РЕАКЦІЯ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ТА СОНЯШНИКУ НА НОВІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ БІОРАЦІОНАЛЬНІ ДОБРИВА - Стаття - 8 Стр.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ - Стаття - 8 Стр.
РОЛЬ ДОБРИВ І ПОПЕРЕДНИКІВ У ФОРМУВАННІ ВРОЖАЮ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ - Стаття - 5 Стр.
НАПРЯМИ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МИКОЛАЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УААН - Стаття - 6 Стр.