Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ВИШНЕВСЬКИЙ Ф

ВИШНЕВСЬКИЙ Ф.О.

Житомирський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості та якості продукції

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДОБРИВ НА ФОСФАТНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЧАСТИНИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наведено динаміку застосування фосфорних добрив і закономірності змін вмісту рухомих форм фосфатів у ґрунтовому покриві орних земель регіону Лісостепу Житомирської області за 40-річний період. Виявлено, що зменшення внесення фосфорних добрив до 7,9 кг/га в період 2001 - 2005 рр. зумовило зниження вмісту рухомого фосфору в орному шарі на 11,8 %. У цей період фактичний показник інтенсивності балансу фосфору становив 40,4 %.

The dynamics of application of phosphatic fertilizers and conformity to the law of changes a maintenance of mobile forms the phosphates is resulted in the ground cover of arable earths of forest-steppe zone of the Zhytomyr region after 40 is annual period. It is discovered that diminishing of phosphatization to 7,9 per hectar in the period of 2001 - 2005 stipulated the decline of maintenance the mobile phosphorus in an arable layer on 11,8 %. In this period the actual index of intensity the balance of phosphorus was 40,4 %.

Постановка проблеми

Головною причиною несталого розвитку землеробства є посилення комплексу деградаційних явищ, особливо збіднення ґрунтів на поживні речовини [6, 8]. Тому ефективне ведення агропромислового виробництва в сучасних еколого- економічних умовах потребує здійснення моніторингу поживного режиму ґрунтів орних земель, складовою частиною якого є їх фосфатний фонд та рівень застосування фосфорних добрив. У зв'язку із цим виникає необхідність провести оцінку дії застосування фосфорних добрив щодо їх впливу на фосфатний режим орних земель конкретної природно-кліматичної зони, а також розрахувати баланс рухомого фосфору в землеробстві та встановити динаміку його вмісту в орному шарі ґрунтового покриву земель.

Об'єктом наших досліджень слугували закономірності змін вмісту рухомого фосфору в орних ґрунтах лісостепової частини Житомирської області в залежності від довготривалого (1966 - 2007 рр.) сільськогосподарського їх використання і обсягів застосування фосфорних добрив.

Відбір ґрунтових зразків проводили за приписами спеціальних інструкцій [2, 10, 11].

Вміст рухомого фосфору та групування площ грунтового покриву орних земель за його вмістом здійснювали за Кірсановим [3].

На основі даних статистичної звітності, форми 9б с.-г. та 29 с.-г., проведено аналіз виробничих даних за 1966 - 2007 рр. щодо застосування фосфорних добрив та обсягах посівних площ, валового збору, врожайності сільськогосподарських культур.

Розрахунок балансу рухомого фосфору здійснювали за методикою, розробленою Національним аграрним університетом [4].

Аналіз останніх досліджень

Оптимізація фосфорного режиму грунтів і дотепер є однією із першочергових проблем у землеробстві України. Адже досягнення оптимального вмісту рухомого фосфору у грунтовому покриві земель сільськогосподарського призначення зумовлює одержання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур [5, 9]. Разом із тим встановлено, що фосфорні сполуки відіграють важливу роль у процесах обміну речовин у рослинах, є стимуляторами енергетичного балансу, впливають на передачу спадкових ознак, регулюють ріст і розвиток рослин [13]. Встановлено також і те, що в ґрунтах сільськогосподарських угідь вміст фосфору варіює в межах 0,04 - 0,22 % [1]. Вміст форм і режим його сполук визначається мінералогічним складом ґрунтоутво- рюючих порід, їх гранулометричним складом, а також характером землекористування. Вміст фосфору у вигляді мінеральних сполук переважає над його вмістом у органічних сполуках. В органічній формі фосфор перебуває переважно в складі гумусу.

Головним джерелом фосфору для рослин є солі ортофосфорної кислоти, тому основна маса фосфатів стає доступною для рослин лише після того, як відбудеться перетворення важкорозчинних їх запасів у доступні рухомі форми [7, 12].

У даний час ситуація дещо поліпшилась. Так, у 2006 - 2007 роках рівень їх внесення становив уже 18,3 та 17,5 кг/га.

Слід підкреслити, що виявлена закономірність внесення фосфору з мінеральними та органічними добривами характерна для адміністративних районів лісостепової частини області.

Значні зміни рівнів удобрення ґрунту впродовж 40 років адекватно відбилися і на сальдо балансу фосфору в землеробстві лісостепової частини області. Розрахунки останнього показали, що в період інтенсивного застосування фосфорних добрив у землеробстві зазначеного регіону (1986 - 1995 рр.) склався додатній баланс фосфору (табл. 2). Та в період 1996 - 2000 рр. ситуація різко змінилася, його баланс знизився і набув від' ємної величини. Так, у цей період сальдо балансу цього елемента становило - 11,6, в 2001 - 2005 рр. - 13,4, а в 2006 - 2007 рр. - 11,2 кг/га.

Разом із тим нами встановлено, що систематичне внесення фосфору з мінеральними та органічними добривами в дозах, які перевищують ви-

Результати досліджень

Узагальнені дані про внесення фосфору з мінеральними та органічними добривами в лісостеповій частині області (табл. 1) свідчать, що в господарствах зазначеного регіону в 1966 - 1970 рр. в середньому його вносили по 21 кг на 1 га посівної площі. В наступних двох п'ятирічках внесення фосфору зросло з 21 до 34 та 37 кг/га відповідно. В подальшому обсяги застосування фосфору в складі мінеральних і органічних добрив продовжували нарощуватись і в середньому в 1986 - 1990 рр. їх внесення у регіоні Лісостепу області становило 51 кг/га. В тому числі з мінеральними добривами було внесено 37, а з органічними - 14 кг/га посівної площі, що в 2,4 раза більше,


Сторінки: 1 2