Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК: 636

УДК: 636.2:636.085+636.082.11

Мащенко Р.І., Розмаріца Н.С., Левченко Л.О.,

Молдованова О.О.

МЕТОДИ ДОБОРУ У СТВОРЕНИХ СТАДАХ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД ВРХ

Проаналізовано молочну продуктивність корів українських чорно-рябої та червоної молочних порід з урахуванням належності їх до певних ліній, а також способу добору батьківських пар у господарствах Миколаївської області.

Ключові слова: українська чорно-ряба, червона молочна, порода, лінія, внутрішньолінійний добір, крос ліній, продуктивність, поєднування.

Проанализировано молочную продуктивность коров украинских черно-рябой и красной молочных пород с учитыванием принадлежности их к некоторым линиям, а также способа добора родительских пар в хозяйствах Николаевской области.

Ключевые слова: украинская черно-рябая, красная молочная порода, линия, внутреннелинейный добор, кросс линий, продуктивность, соединение.

Analyzed the performance of dairy cows Ukrainian black-variegated manner and red dairy breeds in the light of their belonging to certain lines, and method of selection of parental pairs in farms, Mykolaiv region.

Key words: Ukrainian black and crisp, red dairy, breed, line, inside line selection, cross lines, performance, combination

У молочному скотарстві добір ведеться за ознаками, які найбільшою мірою обумовлюють рівень молочної продуктивності корів та інтенсивність їх використання. Основні з них - це надій, жирність та білковість молока, жива маса, плодючість та інші.

Попри практичне завершення виведення червоної та чорно-рябої молочних порід, залишається актуальним пошук оптимального співвідношення і поєднання генетичного матеріалу їх внутріпородних типів і груп у перспективі селекційного поліпшення порід.

Підбір тварин здійснюється з метою отримання нащадків бажаної якості. У практиці молочного скотарства застосовують однорідний (гомогенний) і неоднорідний (гетерогенний) підбір.

Завдяки однорідному підбору у нащадків закріплюються селекціоновані якості батьків, підвищується стійкість наслідування цінних ознак, іде накопичення бажаних адитивних генів і витіснення генів, які негативно впливають на розвиток ознак.

Для забезпечення прогресуючого розвитку селекційної групи за господарсько-корисними ознаками здійснюють добір кращих тварин з метою консолідації на вищому рівні якості. Для використання ефекту поєднуваності (гетерозису) доцільним є стабілізуючий добір (особин модального класу) серед тварин вихідних (батьківських і прабатьківських) ліній з постійним контролем ефекту їхнього поєднання у кросі.

В лінійному розведенні, як правило, й не прагнуть приблизитися до більш гомозиготних форм. У будь-якій породі з розвинутою ієрархічною структурою можна знайти родоначальників ліній, створених як шляхом спорідненого схрещування, так і за допомогою кросу (аутбридінга).

Робота виконувалася в племзаводах філіі № 24 МВ АПВ ДП «Агроспецсервіс» Арбузинського району Миколаївської області на поголів'ї корів української чорно-рябої молочної породи та в СЗАТ «Колос» Очаківського району Миколаївської області на поголів'ї української червоної молочної породи.

Оцінена продуктивність корів різних ліній та їх поєднань, тварин, одержаних при внутрішньо- лінійному доборі і кросі ліній за показниками І, ІІ, ІІІ, кращої лактації.

Були використані матеріали зоотехнічного та племінного обліку в господарствах, каталоги племінних бугаїв.

Результати досліджень опрацьовували методом математичної статистики.

За останні 12 років у племзаводах філіі № 24 МВ АПВ ДП «Агроспецсервіс» використовували бугаїв, які належать до шести ліній - Валіанта, Чіфа, Хановера, Старбака, Інгансера, Метта.

Більш чисельні і з високою продуктивністю в стаді залишилися нащадки від бугая Гріма 430, який належить до лінії Чіфа. В середньому по цій лінії продуктивність корів за І, ІІ, ІІІ, кращу лактації складала 5 328, 5 904, 6 194, 6 656 кг молока та 204, 225, 232, 257 кг молочного жиру відповідно.

Вірогідно, поступаються тваринам лінії Чіфа за надоєм і молочним жиром дочки ліній Старбака в І і ІІ лактації, Валіанта - в другу лактацію і

Примітка: ** - Р < 0,01; *** - Р < 0,001.

У племзаводі ЗАТ «Колос» найвищі показники продуктивності виявились у тварин, які утримані від поєднання матерів лінії Хановера з бугаями лінії Цирруса. За І, ІІ, ІІІ, кращу лактації їх продуктивність становила 4 514, 4 407, 4 909, 5 794 кг

Примітка: * - Р < 0,05.

Отже, результати досліджень дозволяють дійти висновку, що виявлення бажаних сполучень ліній та здійснення обґрунтованого підбору батьківських

Хановера за надоєм - в третю і кращу лактації, а за молочним жиром - в другу і кращу.

Різноманітність ознак залежить не тільки від різноманітної інформації, яка надходить від батьків, а і від специфічності їх поєднувань.

У племзаводі філіі № 24 МВ АПВ ДП «Агроспецсервіс» порівняно кращі результати мали підібрані до маток лінії Валіанта бугаїв лінії Чіфа, від дочок цього поєднання за І, ІІ, ІІІ, кращу лактації одержано відповідно 5 284, 5 394, 6 626, 6730 кг молока та 207, 208, 250, 260 кг молочного жиру.

В середньому продуктивність корів, одержаних від кросу ліній за І, ІІ, ІІІ, кращу лактації складала відповідно 5 189, 5 606, 6 122, 6 577 кг молока та 191, 208, 230, 252 кг молочного жиру, що на 193, 693, 57 кг молока за І, ІІ, кращу лактації менше ніж у тварин від внутрішньолінійного добору. Різниця вірогідна за ІІ лактацію, за надоєм (Р < 0,01) і за молочним жиром (Р < 0,001).

молока і 154,6; 159,9; 181,7; 213 кг молочного жиру. В цьому племзаводі крос ліній узагалі виявився більш ефективним, ніж внутрішньолінійний добір за усіма лактаціями. Різниця за ІІІ і кращу лактації за надоєм і молочним жиром є вірогідною (Р < 0,05).

пар дозволяє досягти збільшення молочної продуктивності.

ЛІТЕРАТУРА

Довідник зооінженерних термінів /


Сторінки: 1 2