Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК: 633

УДК: 633.31:631.452

Антипова Л.К.

БАЛАНС ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ҐРУНТІ ЗА РІЗНИХ ДОЗ УНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ

Наведено розрахунки балансу елементів живлення при вирощуванні насіннєвої люцерни протягом трьох років вегетації залежно від доз мінеральних добрив на суходолі чорноземів південних. Показано, що відмова від застосування добрив приводить до від'ємного балансу фосфору (-48,0 кг/га) за три роки життя і використання люцерни. Внесення фосфорних добрив в дозі 120кг/га д.р. забезпечує додатній (позитивний) його баланс: 63,5-66,7кг/га Р2О5.

Встановлено, що баланс азоту позитивний як під неудобреними, так і під удобреними азотом посівами, а калію - від'ємний за всіх варіантів застосування мінеральних добрив, особливо неудобрених калійними туками.

Ключові слова: люцерна, насіння, мінеральні добрива, баланс, ефективність, кореневі та післяжнивні рештки.

Приведены расчеты баланса элементов питания при вырашивании семенной люцерны на протяжении трех лет вегетации в зависимости от доз минеральных удобрений на суше южных черноземов. Показано, что отказ от использования удобрений приводит к отрицательному балансу фосфора (-48,0 кг/га) за три года жизни и использования люцерны. Внесение фосфорних удобрений в дозе 120 кг/га д.р. обеспечивает дополнительный (положительный) его баланс: 63,5-66,7 кг/га Р2О5.

Установлено, что баланс азота положительный как в неудобренныч, так и в удобренных азотом посевах, а калия - отрицательный при всех вариантах использования минеральных удобрений, особенно неудобренных калийными туками.

Ключевые слова: люцерна, семена, минеральные удобрения, баланс, эффективность, корневые остатки и остатки после жатвы.

The broughted calculations element feeding under cultivations seeds lucernes during three years vegetation depending on doses of the mineral fertilizers on not irrigation lands chernozem south. It is shown that refusal of using the fertilizers brings about negative balance of phosphorus (-48,0 kg/ga) for three years to lifes and use the lucerne. Contributing the phosphoric fertilizers in dose 120 kg/ga d.v. provides positive his(its) balance: 63,5-66,7 kg/ga R2O5.

It Is Installed that balance of the nitrogen positive as in sowing with fertilizers, so and without them, but potassium - negative under all variant of the using the mineral fertilizers.

Key words: alfalfa, seed, mineral fertilizers, balance, efficiency, root and pislyazhnivni tailings.

Відомо, що продуктивність посівів істотно залежить від таких факторів, як погодні умови, родючість ґрунту і система живлення культури. Родючість наших ґрунтів поступово знижується внаслідок обмеження застосування як органічних, так і мінеральних добрив [1]. Усе менше у структурі посівних площ займають багаторічні бобові трави, що також обумовлює погіршення стану едафотопу. Якщо в 2000 р. у структурі посівних площ України вони займали 2985 тис. га (11,0 %), то в 2005 р. лише 1702 тис. га, або 6,5 % [2].

Б.П. Михайличенко [3] встановив, що бобові трави за рахунок фіксації азоту із повітря залишають у ґрунті з кореневими та пожнивними рештками до 100-170 кг/га біологічного азоту. При сучасній структурі посівних площ за рахунок бобових у ґрунт надходить тільки 0,5 млн т біологічного азоту. За даними інших учених, біологізація польового травосіяння дозволяє за рахунок бобових трав збагачувати ґрунт азотом в кількості 90-120 кг/га [4]. В.Г. Минєєв [5] зазначає, за будь-яких розмірів біологічної фіксації азоту бобовими в них біля однієї третьої із сумарного азоту поступає мінерального азоту із ґрунту. За повідомленням інших науковців, люцерна споживає 60 % біологічного азоту від загального надходження. Завдяки добривам у поєднанні з біологічною фіксацією в ґрунті накопичується більше азоту [6].

Відомо, що знання балансу елементів живлення потрібне для більш обґрунтованого прогнозування

Надходження елементів живлення при вирощуванні насіннєвої люцерни впродовж трьох років життя на різних

фонах мінеральних добрив (середнє за три роки сівби)

потреби рослин та господарств у добривах, ефективного їх використання. Удобрення культури необхідно забезпечити таким чином, щоб унеможливити від'ємний баланс елементів живлення, тобто не погіршувати родючість ґрунту та не завдавати шкоди довкіллю надмірною кількістю добрив. Розрахунків балансу поживних речовин в системі «ґрунт - рослина» за різних доз внесення мінеральних добрив під насінники люцерни на суходолі півдня України в літературі не зустрічалося, що обумовило вияснити це питання.

Мета досліджень - удосконалити систему живлення насіннєвої люцерни в умовах незрошуваних чорноземів південних.

Завдання - визначити оптимальні дози внесення мінеральних добрив для підвищення продуктивності посівів насіннєвого призначення та розрахувати баланс елементів живлення.

Досліди проводили на полях Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції (нині Миколаївський інститут АПВ).

Ґрунт - чорнозем південний залишковослабо- солонцюватий, важкосуглинковий. Середньорічна кількість опадів 422 мм НВ - 23,5 %, вологість в'янення - 11,4 %. В орному шарі ґрунту міститься 2,9-3,0 % гумусу. В 100 г ґрунту під час закладки досліду налічувалося 3,63 мг мінерального азоту, 2,59 мг рухомого фосфору - 42,3 мг рухомого калію.

Площа посівних ділянок - 240 м2, облікових - 100 м2 Повторність досліду чотириразова. Мінеральні добрива вносили згідно із схемою дослідів, наведеною в таблиці: фосфорно-калійні - під основний обробіток ґрунту та в підживлення люцерни першого року життя восени, а азотні - під передпосівну культивацію. Вносилися як разова Р60, оР60К30, так і подвійні дози цих елементів під основний обробіток ґрунту в «запас» на три роки і \роздрібно: під основний обробіток ґрунту та в підживлення під урожай люцерни другого року життя. Контролем слугували неудобрені ділянки.

Результати досліджень

Орієнтовним


Сторінки: 1 2 3