Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 336

УДК 336.722.24

В.О. Іванченко, асистент

Кіровоградський національний технічний університет

Деякі аспекти ефективності інвестицій фермерських господарств

У статті висвітлюється процес формування ефективності інвестицій фермерських господарств. Розкриваються різні види ефекту та вираження ефективності інвестицій. Розглядаються притаманні фермерським господарствам види ефективності. Характеризується ефективність інвестицій стосовно домашнього господарства та особистого селянського господарства як складових фермерського господарства та аналізується модель їх співпраці.

домашнє господарство, особисте селянське господарство, фермерське господарство, фермерські інвестиції, ефект, ефективність інвестицій

Становлення та розвиток національної економіки та сільського господарства зокрема, визначає об'єктивну необхідність розвитку фермерства в Україні. Однією з найважливіших структур, які створюють багатоукладність у сільському господарстві, є самостійні фермерські господарства. Фермерський сектор поки що не став одним із основних напрямів сільськогосподарського виробництва, недосконалою є організаційно-виробнича структура господарювання та їх інвестиційне забезпечення. Відсутність обґрунтованих рекомендацій щодо визначення ефективності інвестиційної діяльності фермерських господарств у багатьох випадках стає причиною неефективної їх роботи.

Проблеми, пов'язані з ефективністю інвестиційної діяльності фермерських господарств, їх організацією та функціонуванням, залишаються вивчені недостатньо. Вивченню методологічних аспектів змін відносин власності та форм господарювання в аграрному секторі України присвячені наукові праці вітчизняних учених - 1.1. Лукінова, П.Т. Саблука, О.М. Онищенка, В.Я. Месель-Веселяка, М.Г. Лобаса, М.В. Зубця, В.В. Зіновчука, Л.М. Анічина, І.М. Брюховецького, В.П. Мартьянова, МИ. Маліка, Л.Ю. Мельника, П.М. Макаренка, Л.О. Мармуль, В.П. Ситника, М.І. Кісіля, О.В. Крисального, М.М. Кропивка, В.В. Липчука, В.Й. Шияна, М.Ф. Соловйова, О.В. Ульянченка, В.К. Горкавого, В.І. Перебийніса, А.В. Македонського та інших дослідників.

Але, поки що недостатньо вивчені проблеми вдосконалення спеціалізації фермерських господарств, розробки оптимальних моделей фермерських господарств, агропромислової інтеграції, шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності фермерських господарств.

Метою цієї статті є висвітлення проблем ефективності інвестицій фермерських господарств.

Виходячи з поставленої мети у статті визначені наступні задачі:

дослідити теоретичні та методологічні засади ефективності інвестицій фермерських господарств і обґрунтувати пропозиції щодо уточнення змісту основних інвестиційних понять;

узагальнити методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій фермерських господарств;

здійснити оцінку сучасного стану та перспектив інвестиційного розвитку фермерських господарств.

Категорія «ефективність» походить від терміну «ефект» (лат. efektus - дія) - результат будь-якої дії. Сам ефект - результат певної дії, характеризує тільки кінцеві досягнення діяльності (дії), при цьому не враховуючи понесених витрат на їх отримання. Певною мірою за допомогою показників ефективності можна визначити результативність діяльності, співвідношення отриманого ефекту із понесеними витратами на його досягнення. Більшість сучасних економістів дотримуються саме такої думки - В.Г. Андрійчук [2], O.A. Бугуцький [3], Б.А. Дадашев [4], І.М. Дідур [5], М.І. Кісіль [6], В.М. Нелеп [7], С.С. Носова, H.A. Попов [8], Г.С. Тарасенко [9]. Наприклад, М.І. Кісіль зазначає, що ефективність визначається зіставленням економічного результату з витратами на досягнення цього результату [6, С.59], Заслуговує на увагу думка В.Г. Андрійчука, що ефективність це результативність певного процесу, яка вимірюється співвідношенням між результатом та витратами на цей результат [2, С.9].

Поряд із цим ряд економістів визначають ефективність як досягнення максимального ефекту за мінімальних витрат. П.І. Юхименко зазначає, що ефективність - це відсутність витрат, або використання ресурсів яке забезпечує максимальний дохід [1, С.493], C.B. Мочерний стверджує, що ефективність - це досягнення найбільшого результату при найменших витратах [10, С.56]. На практиці отримання максимуму прибутку при мінімуму витрат досягти практично неможливо. Фактично максимальний прибуток можна отримати при визначеній кількості витрат, або досягти визначеного прибутку при мінімальній кількості витрат.

Відповідно до вищезазначеного вчені схиляються до твердження, що критерій ефективності буде рівний відношенню економічного результату до витрат, які було здійснено на досягнення цього результату

Але при мінімальних витратах сума отриманого економічного результату буде також мінімальна. При досягненні максимального економічного результату розмір витрат спрямованих на цей результат буде не мінімальним, а фіксованою величиною. Тому не завжди при максимальному економічному результаті спостерігається мінімальне значення витрат, а є належна величина витрат потрібна для досягнення такого економічного результату.

Вчені виділяють декілька видів критерію економічної ефективності. Кісіль М.І. у своїй роботі «Критерії і показники економічної ефективності малого і середнього бізнесу на селі» [6] виділяє ефект у натуральному вираженні, ефект у вартісному вираженні, ефект у вигляді енергії, ефект у виді праці, та ефект у соціальному вираженні. Якщо адаптувати дану класифікацію видів критерію економічної ефективності для фермерських господарств, то вони матимуть дещо інший вигляд (рис.1).

Для фермерських господарств критерій економічної ефективності може мати наступні види:

ефективність у виді знань. Після впровадження у виробництво фермерським господарством нової технології вирощення продукції, працівники та сам голова господарства матимуть певні знання застосування у виробництві тієї чи іншої технології;

ефективність у натуральному виражені. При вирощенні фермерським господарством продукції, вона надходить у господарство як ефект вад економічної діяльності;

ефект у виді енергії. Фермерське господарство використовує залишки соломи на полях для обігріву приміщень, органічні відходи тваринництва на виготовлення газу для власних потреб, використовують енергію сонця застосувавши для цього сонячні батареї;

ефективність у виді праці;

ефективність у вартісному вираженні. Фермерські господарства реалізують виготовлену продукцію та в результаті отримують грошові кошти, як вираження економічної ефективності;

ефективність у соціальному виразі. Для фермерського господарства ефективність у соціальному виразі може бути двох видів: ефективність для держави та ефективність для суспільства. Ефективність для держави виражається в податках та зборах, які плоте фермерське господарство. Ефективність для суспільства -


Сторінки: 1 2