Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 311

УДК 311.3:339.13 Я.О. Довгенко, асп.

Київський національний економічний університет

Методологічне обґрунтування балансу зерна як дієвого механізму функціонування зернового ринку

Охарактеризовано поняття балансу зерна. Розкрито його структуру та особливості формування в умовах стабілізації зернового ринку. баланс зерна, інформаційна база, зерновий ринок

У сучасних умовах розвитку світової економіки особливого значення набуває інформаційне забезпечення, суть якого полягає у збиранні та обробленні інформації необхідної для прийняття управлінських рішень. Інформаційне забезпечення - це сукупність форм документів, нормативної бази і реалізованих рішень, щодо обсягу, розміщення і форм організації інформації, яка циркулює в системі автоматизованого оброблення економічної інформації чи інформаційній системі [ 3, С. 25].

Інформаційне забезпечення має виконувати наступні функції: збір та акумулювання інформації з різних джерел, полегшення процесу її аналізу та розповсюдження.

Однією з найважливіших наукових і практичних проблем на сучасному етапі розвитку України є формування та стабільне функціонування продовольчого ринку. Особливо це стосується продукції рослинництва, зокрема зернових, виробництво яких значною мірою залежить від природно - кліматичних умов. Саме баланс відображає не тільки виробництво, споживання та продовольчу безпеку зерна в країні, а й ще й стан та розвиток самого ринку.

Проблемами функціонування ринку зерна займалися багато вітчизняних вчених, серед яких: П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, А.С. Даниленко, В.І. Бойко, Андрійчук В.Г. та багато інших. Опираючись на результати досліджень вище вказаних науковців, намагаємось поглибити вивченість проблеми шляхом розгляду будови складових зернового балансу.

Метою даної статті є розкриття сутності, змісту та особливостей формування зернових балансів, як узагальненої інформаційної бази, щодо стану ринку зерна.

Об'єктом дослідження виступали внутрішні баланси зерна та на національному рівні баланси «Попиту і пропозиції» з урахуванням їх експорту та імпорту. Основними методами наукового дослідження є аналітичний, структурний та порівняння.

Однією з основних складових інформаційного забезпечення, окрім методичних та інструктивних матеріалів, системи класифікації та кодування, є інформаційна база - сукупність упорядкованої інформації, що описує об'єкт дослідження.

Згідно із статтею 1 закону України «Про інформацію», який закріплює право та інформацію та закладає правові основи інформаційної діяльності, інформація визначається, як «... документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбувалися у суспільстві, державі та навколишньому середовищі». [2].

Статистична інформація є одним з видів інформації, що використовується для управління державою. Згідно із статтею 1 закону України «Про державну статистику», статистична інформація визначається як, «. офіційна державна інформація, яка характеризує масові явища і процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та регіонів». [1].

Від якості статистичної інформації, міри її достовірності та систематизованості певною мірою залежить результат та ефективність статистичного дослідження. Сучасне уявлення про критерії якості статистичної інформації ґрунтується на шести принципах, сформульованих у Статистичній програмі ЄС, а саме: неупередженість, надійність, відповідність, ефективність витрат, статистична конфіденційність та прозорість. Тобто статистичні дані повинні збиратись незалежно від політичної кон'юнктури, без будь - якого тиску, статистична інформація повинна бути надійною, обґрунтованою, своєчасною, актуальною, доступною та легко інтерпретованою, порівнюваною.

Для управління ринком зерна необхідно мати, перш за все повну і достовірну інформацію, яка б характеризувала усі багатовекторні напрямки його розвитку.

Вирізняють такі джерела інформації статистичного забезпечення управління ринковими процесами:

- офіційна державна статистика - про економічні, соціальні, демографічні процеси, явища, які дають можливість оцінити стан ринку і вплив на нього окремих чинників;

- відомча статистика - про стан, розвиток і результати діяльності окремих міністерств, відомств, підприємств, організацій щодо поставок, задоволення заявок і замовлень, які можуть обґрунтувати потреби ринку;

- дані вибіркових обстежень і опитувань населення для одержання відомостей, яких немає в офіційній і відомчій статистиці, про споживання, асортимент і якість товарів і послуг у фірмі споживчих оцінок, наміри та мотиви поведінки покупців, характеристики використання товарів і послуг; оцінку споживчих якостей виробів, ступінь і характер незадоволеного попиту населення і т. ін.;

- панелі обстеження - вивчення думки й поведінки споживачів на основі інформації, яку дістають від порівняно постійних сукупностей (панелей) споживачів, що являють собою мікромодель структури населення даного регіону.

Інформація первинної статистичної звітності, щодо стану ринку зерна - це форми: №16-сг «Баланс зерна», №21-заг «Звіт про реалізацію зерна» , №29-сг «Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур», № 7 - сг. «Звіт про хід збирання врожаю, сівби озимих та оранку на зяб», № Б -2 «Зведення про продаж і ціни сільгосппродуктів і худоби господарствами, селянами і іншими громадянами», № 6 «Обчислення індексів цін і продажу на міських ринках».

Джерела вторинних даних можна умовно поділити на: внутрішні: балансові звіти, показники продажу та купівлі, передачі переробним підприємствам, тощо; видання державних закладів: статистичні довідники (щорічники), звіти міністерств та відомств; законодавчі та нормативні документи: закони, укази президента, постанови кабінету міністрів, розпорядження та накази міністерств та відомств; періодичні видання та вебсайти Інтернету.

Ефективне державне регулювання ринку зерна вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність його ресурсів, їх склад, а також про джерела їх формування та використання. Таку інформацію, узагальнену і згруповану певним чином, отримують за допомогою складання балансів зерна.

Взагалі балансовий метод широко використовується в економіці, причому використовують балансові узагальнення як статичні, так і динамічні у формі таблиці. Використання балансового методу ґрунтується на обмеженості, кінцевості величини матеріальних ресурсів і


Сторінки: 1 2 3 4