Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 332

УДК 332.333

Малачієв А.М.

Проблема збереження і відтворення родючості ґрунтів україни

Розглядаються питання збереження і відтворення родючості ґрунтів. Розкривається механізм забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті, акцентується увага, що родючість ґрунту визначається не кількістю внесених у нього мінеральних добрив, а величиною вмісту гумусу. Вказується на необхідність підвищення розміру орендної плати за земельні ділянки, надані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з розрахунку, що частину цих грошей орендодавець міг використати на відтворення родючості ґрунту. Обґрунтовується, що кількість органічних добрив, що припадає на одиницю площі ріллі визначається не кількістю поголів'я худоби, а структурою посівних площ.

Ключові слова: родючість ґрунту, баланс гумусу, деградаційні процеси, сівозмінна площа, сільськогосподарські культури, урожайність культур, орендар, орендна плата, екологізація виробництва.

Рассматриваются вопросы сохранения и воспроизведения плодородия почв. Рассматривается механизм обеспечения бездефицитного баланса гумуса в почве, акцентируется внимание на то, что плодородие почвы определяется не количеством внесенных в него минеральных удобрений, а количеством содержания гумуса. Указывается на необходимость повышения размера арендной платы за земельные участки, данные для ведения товарного сельскохозяйственного производства из расчета, что часть этих денег арендодатель мог использовать воспроизведение плодородия почвы. Обосновывается, что количество органических удобрений, что приходится на единицу площади пашни определяется не количеством поголовья скота, а структурой посевных площадей.

Ключевые слова: плодородие почвы, баланс гумуса, деградационные процессы, площадь севооборота, сельскохозяйственные культуры, урожайность культур, арендатор, арендная плата, экологизация производства.

Questions of preservation and reproduction of fertility of soils are considered. The mechanism of maintenance of sufficient balance of organic substance in soil is considered, the attention that fertility of soil is defined not by quantity of the mineral fertilizers brought in it, and quantity of the maintenance of organic substance is focused. The necessity of increase of the size of a rent for the ground areas, given for conducting of a commodity agricultural production from calculation that a part of this money the lessor could use reproduction of fertility of soil, is underlined. It is proved that the quantity of organic fertilizers that is necessary on unit of the area of an arable land is defined not by quantity of a livestock of cattle, and structure of areas under crops.

Key words: fertility of soil, balance of humus, degradation processes, area of crop rotation, agricultural cultures, productivity of cultures, leaseholder, rent, ecologization of production.Постановка проблеми. За останнє століття на території України відбулися небажані процеси у структурі і функціонуванні багатьох екосистем. Зруйновано важливі комплекси природи - лісові масиви, біологічно чисті води і повітря, чисельні види рослин і тварин тощо. Безоглядні дії людини призвели до порушення і непоправної втрати якісної характеристики ґрунтів. Велику тривогу викликає втрата гумусу, якии служить не тільки біоенергетичною основою родючості, але і виступає як регулятор усіх ґрунтових процесів у ґрунті. Свідченням цьому є факт, що в Україні через водну і вітрову ерозію в середньому втрачається 600-700 кг/га гумусу, стільки ж і більше втрачається його шляхом виносу врожаєм сільськогосподарських культур і ін.

Причому, винос гумусу окремими культурами (кукурудза, цукрові буряки, картопля, соняшник і ін.) у три-чотири рази більший від середнього значення його виносу іншими сільськогосподарськими культурами (озима, пшениця, ячмінь, жито, гречка і ін.), складаючи 2,0-2,5 т/га. Щоб компенсувати ці втрати гумусу потрібно щорічно додатково вносити в ґрунт 40-50 т/га =(2 т/га : 0,05); (2,5 т/га : 0,05) органічних добрив, якого є брак в суб'єктів господарювання на землі, через зменшення кількості поголів' я худоби до однієї голови на 100 га сільськогосподарських угідь. Це не може не викликати серйозної тривоги і вимагає термінового дійового захисту ґрунтового покриву від збіднення його на вміст гумусу. Це важливо і через те, що вступ України до Європейського економічного простору вимагає формування екологічної політики галузей національної економіки, екологізації виробництва з метою створення передумов і забезпечення їх функціонування на принципах сталості біосфери як цілісної системи. Це прямий обов' язок усіх землевласників і землекористувачів, які повинні всіма доступними способами досягати умови раціонального використання енергетичного потенціалу ґрунту - гумусу. Адже для сільськогосподарського товаровиробника не має більш важливої, почесної справи як вирощувати хліб на землі, відтворюючи і зберігаючи родючість ґрунту для наступних поколінь. Земля для селянина - це його предмет і знаряддя праці, до якого він повинен бережно ставитись, щоб і в наступний раз можна було отримати добрий урожай сільськогосподарських культур. До неї він повинен ставитись як до живого тіла, або, скажімо як до трактора чи до плуга, сапки чи лопати, які він кожний раз підтримує у належному стані, з метою продовження терміну їх експлуатації. Отже, потрібна докорінна переорієнтація діяльності всіх суб'єктів господарювання на землі на розуміння цієї складної проблеми, оскільки нинішня модель використання земельних ресурсів в Україні, в цілому, і ґрунтового покриву, зокрема не може бути рекомендована для суспільства, оскільки веде до деградації біосфери, в тому числі - суспільства.

Тому нині це є однією з найбільш гострих проблем управління використанням ґрунтових ресурсів, які б забезпечували високі стандарти виробництва сільськогосподарської продукції без створення загрози деградаційних і інших негативних процесів


Сторінки: 1 2 3