Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 35

УДК 35. 073.51

Штирьов О.М.

ЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ

Стаття присвячена проблемі впливу етичних норм, принципів та методів, які інтерпретовані у вигляді етичної інфраструктури на процес формування та розвитку управлінської еліти на сучасному етапі реформування системи державно-управлінських відносин як на місцевому рівні, так і в цілому в державі.

Ключові слова: етична інфраструктура, еліта, етичний кодекс, етичні принципи, управлінська еліта, етичні стандарти, політична воля.

Статья посвящена проблеме влияния этических норм, принципов и методов которые интерпретированы в виде этической инфраструктуры на процесс формирования и развития управленческой элиты на современном этапе реформирования системы государственно-управленческих отношений как на местном уровне, так и в целом в государстве.

Ключевые слова: этическая инфраструктура, элита, этический кодекс, этические принципы, управленческая элита, этические стандарты, политическая воля.

This article is devoted to the problem of the influence of ethical norms, principles and methods that are transformed in the form of an ethical infrastructure for the formation and development of management elite at the present stage of reforming the system of statemanagement relations at the local level as well as in the entire state.

Key words: ethical infrastructure, elite, code ethics, managerial elite, ethical standards, political will.

Важливим фактором у розвитку і формуванні управлінської еліти в державі, її готовності до ефективної діяльності відіграє ступінь етизації управлінського апарату як складової професійно важливих якостей у контексті європейського виміру. В наш час, коли досить динамічно змінюється політична ситуація в державі, важливо сформувати якісний та сучасний управлінський апарат, який міг би вчасно та результативно реагувати на виклики сьогодення. Ці завдання покликана реалізовувати управлінська еліта як важливий елемент у системі державно-управлінських відносин. Отже, на нашу думку, доцільно визначити що таке управлінська еліта.

Управлінська еліта - це певна частина суспільства (найбільш впливова, така, що займає найвищі позиції, складається із авторитетних, спеціально підготовлених людей), яка керує здійсненням соціально-економічних процесів, працює в певних організаціях та має назву «правляча меншість». Оскільки весь народ та всі працюючі в організаціях не можуть управляти, люди висувають для цього гідних представників, від здібностей, умінь, ділових та особистісних якостей яких залежить якість управління, та, зрештою, успіхи в економічній, культурній та політичній галузях.

За цих умов вплив елементів етичної інфраструктури на формування еліти набуває комплексного характеру, оскільки вона доповнюються досвідом і практикою політичного менеджменту й державного управління нових країн Європейської спільноти. Варто зазначити, що в умовах європейських стандартів управління особливість процесів обміну й збагачення політичними та управлінськими артефактами між державними службовцями полягає в їх динамічності й багатосторонності [24].

Стратегічним напрямком розвитку еліти як складової частини державного управління на сучасному етапі є побудова нової системи владних відносин. Тому всі сторони або характеристики соціально-етичного потенціалу державної служби мають відповідати існуючій меті. До соціально- етичних елементів етичної інфраструктури ми відносимо політичну волю - по-перше, кодекси поведінки - по-друге, професійну соціалізацію - по-третє, та суспільний нагляд. На нашу думку, від ступеня їх реалізації залежить швидкість і якість розбудови управлінської еліти в Україні. До зазначених соціально-етичних елементів можна віднести суспільно-історичний професійний досвід, професійну підготовку, використання надбань національної культури, включеність у процеси розвитку суспільної моралі. Формалізовано всі ці елементи зафіксовані в нормативно-правовій базі.

Метою статті є аналіз впливу етичної інфраструктури, зокрема її окремих елементів, на процес формування та розвитку державно-управлінської' еліти в Україні. Об'єктом особливої уваги є законодавчі механізми утвердження організа- ційно-інституційних елементів, які являють собою етичну інфраструктуру.

Перед державою постала проблема створення та втілення механізму реалізації етичних норм та засад, які будуть дієвим інструментом задля формування управлінської еліти на всіх рівнях влади. Професіоналізм, моральна відповідальність та соціальна спрямованість - ось головні чинники еліти майбутнього. Сьогодні існує реальна потреба в такому документі, який би врахував усі найкращі здобутки сучасного державотворення як в Україні, так і закордоном у галузі етизації державно- управлінського персоналу. Проблема еліти не є новою в сучасній літературі. Навіть виникла ціла наука «елітологія», у межах якої особливе місце посідають питання сутнісних характеристик еліт.

Так, у роботах Г.К. Ашина та Є.В. Охотського [1], О.О. Паутова, Т.П. Вернігора [14], О.П. Яку- бовського [25], О.В. Гаман-Голутвіної [3] та ін. зроблено аналіз факторів і принципів елітоство- рення та його функціонування. Однак порівняно мало авторів приділяють увагу саме механізму формування справжньої та дієвої (ціннісної) еліти в суспільстві.

Проблеми розвитку та адаптації етичних принципів до стандартів європейського управління досліджують І. А. Грицяк [4] , М.І. Рудакевич [20].

Треба зауважити, що проблема створення етичної інфраструктури державної служби в Україні є малорозробленою та малодослідженою. А питання її впливу на державно-управлінський апарат узагалі не стало предметом розгорнутих наукових досліджень. Серед нових розробок у цьому напрямку чільне місце посідають праці М.І. Рудакевич [19]. Однак питання удосконалення змістовної елементів інфраструктури та механізмів їхньої ефективної реалізації залишаються відкритими як для професійної спільноти чиновництва, так і для спеціалістів з теорії державного управління.

На сьогодні можна виокремити такі риси, якими повинні володіти представники еліти: мужність (відвага), розум (мудрість), благородність. Поняття мужність (відвага) складають: самодисципліна, відповідальність за себе, своє покоління, свій час та епоху; розум (мудрість) - саморозвиток, самовдосконалення, усвідомлення


Сторінки: 1 2 3 4