Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 351

УДК 351.862:354.61; 351.86(477)

Ю.Г. ДАНИК

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Сформульовано та систематизовано проблеми, що виникли, та загострилися у сфері міжнародної безпеки. Визначено етапи її формування та показано роль і місце теорії міжнародної безпеки в її практичному забезпеченні.

In the articles are formulated and systematized problems that arose up and sharpened in the field of international safety. The stages of its forming are certain and a role and place of theory of international safety is shown in its practical providing.

Радикальні зміни міжнародної обстановки, які відбуваються, значно впливають на погляди щодо загроз безпеці світового співтовариства і шляхів їх своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації. Сукупність взаємозалежних проблем міжнародного й планетарного характеру, що торкають життєво важливих інтересів людства і таких, що потребують для свого вирішення спільних зусиль держав, міждержавних інституцій і народів, постійно видозмінюється в кількісному та якісному вираженні. Причиною цього є суперечливий процес суспільного розвитку, що поряд із позитивними результатами супроводжується й негативними наслідками. Тому є актуальними виявлення, формулювання та систематизація проблем, що на цей час виникли, загострилися та мають перспективу розвитку у сфері міжнародної безпеки. Їх розгляд доцільно проводити через призму аналізу етапів її формування та із визначенням особливостей подальшого розвитку теорії міжнародної безпеки з точки зору її практичного забезпечення в умовах швидкоплинних змін у міжнародному та загальносвітовому середовищах. Важливість дослідження зазначених питань підкреслюється Законом України "Про основи національної безпеки України" [1] та Стратегією національної безпеки [6], де визначається, що в умовах мінливого і суперечливого зовнішнього середовища, що характеризується посиленням дії чинників, які ставлять під загрозу стратегічну стабільність у світі одним із основних принципів забезпечення національної єдності та захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз є використання в інтересах України механізмів міжнародної колективної безпеки.

Для визначення шляхів розвитку та підвищення ефективності використання можливостей міжнародної колективної безпеки в інтересах забезпечення національної безпеки було необхідно провести уточнення, формулювання та систематизацію проблем, що на цей час виникли, загострилися й мають перспективу розвитку у сфері міжнародної безпеки. Основними з них, обумовленими загостренням протиріч у розвитку самого суспільства й руйнівного впливу людської діяльності на природу, такі проблеми:

§ балансу війни і миру (особливо в умовах наявності, створення й поширення все нових видів ядерної зброї, інших видів зброї масового ураження, а також технологій їхнього виробництва. Війна будь-якого масштабу із застосуванням ядерної зброї катастрофічна для всіх людей на Землі, тваринного й рослинного світу, клімату й атмосфери);

§ гонки озброєнь (людство витрачає величезні матеріальні, інтелектуальні й духовні, природні й людські ресурси на воєнні цілі, що загострює всі інші соціальні й екологічні проблеми та є однією із основних причин формування нестабільності як в окремих регіонах, так і стратегічної);

§ активізації воєнної діяльності значної кількості держав, появи на світовій арені нових гравців, схильних до вирішення проблем шляхом збройного насильства (підсилюють воєнну небезпеку, породжують взаємну недовіру, протидіють об'єднанню зусиль держав і народів для спільного вирішення глобальних проблем);

§ наявності об'єктів, які в разі їх руйнування можуть стати причиною регіональних або загальносвітових катастроф (воєнні дії в зонах їх знаходження навіть із використанням лише звичайних озброєнь із високою ймовірністю стануть причиною таких наслідків);

§ кризового стану системи міжнародного права і міжнародних організацій (недотримання (порушення) багатьма країнами вимог міжнародного права, вимог, постанов і резолюцій міжнародних інститутів (перш за все ООН), створених для забезпечення міжнародної безпеки, що призводить до неприпустимого зниження ефективності їх діяльності);

§ використання деякими країнами цих інститутів і дії від їх імені та під їх прикриттям для реалізації власних інтересів;

§ економічних й інформаційних дій багатьох держав або організацій, що негативно впливають на стратегічну стабільність у світі;

§ конфлікту цивілізацій (деструктивного впливу деяких цивілізаційних відмінностей на міжнародну поведінку держав або груп держав. Сучасні структури безпеки досить часто виникають та розвиваються саме в межах сучасних цивілізацій чи регіонів їх існування. Причому сьогодні немає таких, які б розвивалися безконфліктно з іншими цивілізаціями (слід зазначити, що через Україну проходять межі трьох провідних світових цивілізацій);

§ демографії (істотний перекіс у демографічній ситуації в різних країнах і регіонах, збільшення чисельності населення планети, за рахунок окремих націй і народів до критичних з погляду ресурсних можливостей меж);

§ формування та більш виразного прояву геополітичних й економічних протиріч між промислово розвиненими країнами;

§ зростаючого розриву в рівнях економічного розвитку різних регіонів світу, посилення вбогості у багатьох державах "третього світу", що є підґрунтям соціальних катаклізмів масового характеру (голод, бідність, убогість, хвороби, епідемії та ін.);

§ активізація тероризму (поширення та розвиток тероризму, надбання ним міжнародного характеру, багатовекторності і різноманітності дій за мотивацією, цілями та характером впливу, використання з терористичною метою ядерних та інших небезпечних об'єктів);

§ загострення національних, релігійних та етнічних протиріч у різних регіонах світу (які можуть стати живильним підґрунтям для зростання національного й релігійного екстремізму, створення рухів екстремістської, сепаратистської та терористичної спрямованості, наявність яких може призвести до порушення стабільності не тільки в окремих регіонах, але й світовому масштабі);

§ наркоманії та наркобізнесу;

§ загального погіршення криміногенної ситуації у світі, зростання криміналізації суспільства, як в окремих країн, так


Сторінки: 1 2 3 4 5 6