Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 35

УДК 35.08:351.779:353(477.54)

Ю.В. ЧАБАНОВА

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Розглянуто проблемні питання кадрового забезпечення діяльності органів державного управління ветеринарною медициною на територіальному рівні. Охарактеризовано кадровий потенціал державних службовців Управління ветеринарної медицини в Харківській області (за віковою структурою, гендерною ознакою, рівнем освіти, плинністю кадрів та іншими показниками), запропоновано напрями його зміцнення.

The article considers the burning issues of the personnel provision of the activity of public powerful authorities in the sphere of veterinary medicine at the territorial level. Personnel potential of public servants of the Department of veterinary medicine in Kharkiv region is characterised (based on the age structure, gender features, level of education, personnel movement etc.), the directions for its improvement are proposed.

Становлення та розвиток України як незалежної правової держави, орієнтованість на інтеграцію у світові та європейські товариства, перехід до демократичних засад управління, здійснення адміністративної реформи значною мірою визначають необхідність удосконалення кадрового забезпечення органів державного управління. На думку закордонних учених [4], сьогодні у зв'язку з процесами децентралізації і деконцентрації управління відбувається зміна і перерозподіл функцій та повноважень владних структур у регіонах, що загострює потребу у кваліфікованих управлінських кадрах на місцевому рівні, особливо державних службовців окремих спеціальностей. Це підтверджує актуальність розгляду проблем кадрового забезпечення діяльності територіальних органів виконавчої влади у різних сферах, у т.ч. у сфері ветеринарної медицини.

Державне управління у сфері ветеринарної медицини на обласному і районному рівнях здійснюють територіальні органи Державного Комітету ветеринарної медицини України - Управління ветеринарної медицини (УВМ) в області, УВМ у районах [1].

УВМ - важлива ланка в системі органів державної ветеринарної служби, на яку покладено практичні аспекти реалізації основних завдань держави у сфері ветеринарної медицини на територіальному рівні: нагляд і контроль у недержавних установах, відомчих службах, суб'єктах господарювання, що здійснюють діяльність у сферах виробництва, транспортування, переробки сировини тваринницького походження, а також випуску лікарських засобів, біопрепаратів, вітамінів, які застосовуються у ветеринарній медицині; захист населення від хвороб, спільних для людини і тварин; охорона території держави від занесення збудників інфекційних хвороб тварин з території інших держав; здійснення ветеринарного обслуговування тваринництва; профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування; ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю та безпекою продукції тваринного походження, переміщенням, у т.ч. експортом, імпортом, об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду тощо. Як і будь-яка організація, УВМ мають проблему забезпечення своєї діяльності професійно підготовленим, висококваліфікованим і позитивно налаштованим на досягнення поставлених цілей персоналом. Підвищення професіоналізму й компетентності кадрів державної служби України взагалі, і установ державної служби ветеринарної медицини зокрема можливе за умов формування, нарощування й раціонального використання їх кадрового потенціалу.

Аналіз стану наукової розробки проблеми кадрового забезпечення державної служби довів, що проблемам кадрової політики і кадрового потенціалу державної служби присвячено роботи багатьох вітчизняних учених: В. Авер'янова, Г. Атаманчука, О. Воронька, С. Дубенка, В. Князєва, В. Малиновського, Н. Нижник, О. Пархоменко-Куцевіл, Г. Савченка, В. Яцуби та ін. Предметом широких наукових досліджень є кадрова політика в аграрному секторі економіки, питання кадрового забезпечення реформування аграрних відносин і відтворення трудових ресурсів аграрної сфери, які аналізуються в працях О. Бородіної, Й. Завадського, Н. Гончарук, І. Степаненка та В. Юрчишина та ін. [3]. Проте питання роботи з кадрами державної служби ветеринарної медицини практично не знайшли достатнього висвітлення в науковій літературі.

Метою даної роботи є аналіз кадрового потенціалу державних службовців Управління ветеринарної медицини в Харківській області і пропонування напрямів його зміцнення.

Кадровий потенціал державної служби в сучасній науковій літературі розглядається переважно через статистичні характеристики складу державних службовців і оцінюється за такими показниками, як кількість державних службовців, співвідношення між жінками та чоловіками, керівниками та спеціалістами; кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію, мають спеціальну освіту; вікова структура державної служби; плинність кадрів та ін. [2]. Зокрема, кадровий потенціал державної служби визначається як сукупність потенційних можливостей та інституційних характеристик системи державної служби, які забезпечують нарощування та реалізацію кадрового потенціалу державних службовців. О. Пархоменко-Куцевіл наголошує, що кадровий потенціал державної служби складається з кадрового потенціалу кожного з працівників цієї служби, а кадровий потенціал державного службовця, у свою чергу, визначає, як "здатність (приховані якості) кадрів, яка зумовлена певними функціями державного управління щодо формування та реалізації державної політики та характеризує специфічні риси, що притаманні державному управлінцю, специфічні задатки, навички, вміння, досвід..." [5, с. 17]. У структурі кадрового потенціалу кожного державного службовця мають бути такі складові, як: психолого-фізіологічний, інтелектуальний, творчий, соціальний, інформаційний, моральний, культурний, інноваційний, професійний потенціали.

Враховуючи, що фахівці Управління ветеринарної медицини за посадами є державними службовцями, матеріалом для дослідження слугували:

статистичні дані щорічних зведених звітів про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів станом на 31 грудня 2003 - 2006 рр., що працюють в УВМ в Харківській області, УВМ у містах Харківської області (2 міста) та УВМ у районах Харківської області (27 районів);

дані офіційної статистичної звітності УВМ в Харківській області (за формою 11-вет) щодо забезпеченості кадрами ветеринарної медицини за 2002 - 2006 рр.

Аналіз чисельності державних службовців, які


Сторінки: 1 2 3