Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 338

УДК 338.242.4

О. О. ІВАНИЦЬКИЙ, В.В. КОСЕНКО

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Визначено суть і елементи господарського механізму, інституційний механізм і сучасні методи державного регулювання, становлення господарського механізму ринкового типу і його основні функції. Визначено правові передумови, створені в Україні, господарського механізму ринкового типу.

Certainly essence and elements of economic mechanism, institutions mechanism and modern methods of the state adjusting, becomings of economic mechanism of market type and his basic functions. Certainly legal preconditions are created in Ukraine of economic mechanism of market type.

Господарський механізм суспільства - це взаємозв'язана і взаємообумовлена система форм, методів, законодавчих актів, а також державних органів і організацій, покликаних створювати умови для ефективного господарювання.

Ефективно функціонуючий господарський механізм покликаний сприяти стабільному відтворювальному процесу, як на мікро-, так і на макрорівні.

В узагальненому вигляді господарський механізм включає дві взаємозв'язані підсистеми: економічний і інституційний механізм.

Економічний механізм - це механізм дії на практиці об'єктивних економічних законів, характерних для даної стадії розвитку суспільства. Він виявляється через систему соціально-економічних виробничих відносин. Це сукупність базисних відносин, які залежать від рівня розвитку продуктивних сил у суспільстві і багато в чому обумовлюють другу частину економічного механізму - інституційний механізм.

Інституційний механізм - це сукупність органів і організацій, законодавчих і нормативних актів, методів управління і регулювання економіки, використовуваних державою. До інституційного механізму входять організаційно-економічні і техніко-економічні виробничі відносини, тобто група надбудовних виробничих відносин. Вони обумовлюють ту економічну політику, яку здійснює держава. Залежно від характеру функціонування надбудовних виробничих відносин, інституційний механізм може стимулювати або гальмувати розвиток економіки. В умовах адміністративно-командної економічної системи не існував цілісний господарський механізм, оскільки не було бази для функціонування законів товарного виробництва, отже, не було і економічного механізму. Гігантських розмірів набув інституційний механізм в умовах економічної, політичної і соціальної монополії держави. Уся економіка була заснована на директивному, централізованому управлінні.

У сучасних умовах, в умовах трансформації економіки України, входженні її в ринкову економіку, може йтися не про вдосконалення колишнього механізму, а про створення принципово нового господарського механізму ринкової економіки. Якщо в умовах історично нормального розвитку первинним був економічний механізм, а інституційний був його прямим продовженням і законодавчим закріпленням, то в умовах трансформації економіки інституційний механізм покликаний створити економічний механізм.

Основною метою функціонування господарського механізму є економічне регулювання всього народного господарства. Таке регулювання через господарський механізм відповідно і здійснюється через ринково-кон'юнктурне регулювання і централізоване державне регулювання. Воно охоплює основні показники макроекономічної стабільності: стабільність темпів економічного зростання; утримання рівня інфляції; забезпечення стабільності зайнятості; збалансованість зовнішньої торгівлі.

Головною метою інституційного механізму або централізованого регулювання є вирішення протиріч стихійно-ринкової економіки на користь стабільного розвитку всього суспільства в цілому. Існує безліч форм і методів прямого і непрямого державного регулювання економіки, яке здійснюється через інституційний механізм.

Це все можливо при існуванні нормативно-правової бази, яка забезпечувала б ефективне функціонування кожного господарського суб'єкта на мікрорівні.

Інституційний механізм багато в чому обумовлений рівнем розвитку і ефективністю державного регулювання економіки. За цього випадку головною метою державного регулювання буде вирішення протиріч у стихійній ринковій економіці на користь усього суспільства в цілому. Основними формами реалізації завдань інституційного механізму є:

· Фінансово-кредитна система регулювання через грошово-кредитний механізм.

· Механізм перерозподілу національних доходів через Державний бюджет.

· Механізм податкового регулювання.

· Кредитна система.

· Державне підприємництво.

· Створення і підтримка на високому рівні соціальної і виробничої інфраструктури суспільства.

· Державний, законодавчий механізми регулювання

· зовнішньоекономічної діяльності.

· Державне законодавство з охорони довкілля.

· Державне трудове і соціальне законодавство.

Використовування методів індикативного (рекомендаційного) планування всього народного господарства в цілому і директивного для державних підприємств і природних монополій.

У правовому плані велике значення має питання про з'ясування місця господарського механізму в економічній системі в цілому і його взаємозв'язок з такими її найважливішими елементами, як продуктивні сили, виробничі відносини та організаційно-економічні відносини.

Господарський механізм у цілому займає найважливіше місце в усій економічній системі і пов'язаний з такими її елементами, як продуктивні сили, соціально-економічні виробничі відносини, організаційно-економічні і техніко-економічні відносини.

Господарському механізму належить управлінський аспект власності, реалізація її видів на практиці. До конкретних управлінських форм господарського механізму відносяться:

I. У сфері трудових відносин: установлення тривалості робочого часу; величина оплати праці; інтенсивність праці.

У сфері обігу такими управлінськими формами є: установлення цін на засоби виробництва; ціна управлінської праці.

У сфері розподілу: існуюча система функціонування цінних паперів; регулювання дивідендів по акціях; дисконтні ставки.

У сфері виробництва такими управлінськими формами є: установлення коефіцієнта змінності; регулювання норм амортизації; установлення коефіцієнта виробничих запасів.

До господарського механізму належать конкретні управлінські норми, усередині виробничих відносин і, перш за все, управління засобами виробництва, а це значить, що через правовий механізм може впливати на них на всіх рівнях як на окремих підприємствах, об'єднаннях, і суспільстві в цілому.

Основними управлінсько-правовими функціями господарського механізму є такі:

Корпоративні акти повинні бути засновані на об'єктивній дії економічних законів.

Рішення соціально-економічних суперечностей на основі використовування ефективних форм і методів управління.

Реалізація права власності і всієї системи відносин власності.

Усебічний розвиток людини, тобто вся система управління повинна бути направлена на задоволення інтересів і вирішуватися через інтереси суб'єктів управління.

Окрім цих основних функцій інституційний механізм повинен: стимулювати науково-технічний прогрес, стимулювати структурні зміни галузей господарства,


Сторінки: 1 2 3