Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК: 101

УДК: 101.1:35.078:681.324

О.Г.Найдьонов

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Ефективна інформатизація діяльності органів державної влади можлива тільки в контексті інформатизації всіх сфер життєдіяльності українського суспільства.

Система державного управління України є архаїчною, вона не відповідає сучасному рівню досягнень в організації. Це найбільш показово виявляється в тому, що чинна система не спроможна реалізувати і жорстко контролювати виконання законодавчих та нормативних актів, що прийняті вищими органами державної влади, а також ефективно здійснювати оперативне управління тими сферами соціально-економічного життя суспільства, що частково або цілком знаходяться в сфері державного регулювання.

Реалії українського державного життя яскраво свідчать про невідповідність методів і технологій державного управління новим політичним і соціально-економічним умовам, що випереджальним чином (щодо змін системи державного управління) складаються в процесі життєдіяльності суспільства.

Необхідною умовою модернізації державного управління України є впровадження нових технологій державного управління, що засновані на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях. Це неминуче тягне за собою переосмислення функцій та завдань усіх елементів системи державного управління, зміну структури державного апарату відповідно до цих функцій і завдань та відповідно кадрові зміни, оскільки сьогодення вимагає залучення до деяких ланок державного управління кадрів якісно іншого змісту підготовки чи перепідготовки.

Дослідженням інформатизації органів управління для розв'язання ситуативних управлінських завдань займався Марчук Ю.М. [1]. Він обґрунтовує ідею формування інформаційної культури майбутніх фахівців у сфері державного управління, а також у бібліотечно-бібліографічному забезпеченні державного управління. Для досягнення цієї мети пропонується поєднати навчальні потужності існуючих навчальних закладів культурологічного та державознавчого спрямування шляхом доповнення освітньо- професійних програм спецкурсами та спецсемінарами, змістовно пов'язаними з питаннями, що розкривають специфіку використання бібліографічного ресурсу.

Дослідник прояснює питання використання бібліотечної мережі для потреб інформаційного забезпечення регіональних органів управління (РОУ) [2]. Ним запропоновано варіант моделі бібліографічного забезпечення РОУ на основі використання ситуативного підходу й методу координатної індексації, систему функціональних завдань бібліографічного сегмента інформаційної системи регіональних органів управління (БС ІС РОУ), який є варіантом реалізації згаданої вище моделі та засобом інформаційного взаємообміну між РОУ та громадськістю. У центр ідеології побудови математично-лінгвістичного забезпечення функціонування системи пропонується поставити поняття ситуації, для якої на основі використання методу координатного індексування готується метаінформація, необхідна для прийняття адекватних даній ситуації управлінських рішень. Ядром математично-лінгвістичного забезпечення є алгоритм роботи ситуативного процесора, який для координатно-індексного образу ситуації наводить найближчі (у ситуативному розумінні) координатно-індексні образи ситуативних чинників, починаючи з фрагментів нормативно-правових актів і закінчуючи джерелами фінансових і матеріальних ресурсів [3].

Дисертацію Онопрієнка М.В. присвячено визначенню й обґрунтуванню ролі інформатизації, виявленню механізму її реалізації в сучасному суспільстві. Новизна його праці полягає в розробці філософської концепції єдності буття предмета інформатики. Головний зміст цієї концепції полягає у визначенні інформатизації як такого процесу, що утворює субстанціалізоване існування процесів творення, зберігання, переробки, обміну, поширення інформації. Дістала подальшого розвитку концепція специфіки інформаційної методології, на основі якої здійснюються спроби обґрунтування нової загальнонаукової методології з більш широкою сферою впливу, ніж ті, що вже відомі. З розвитком інформатики, інтелектуальних технологій здійснюється перехід від пасивного характеру подання даних у комп'ютерних системах до активного придбання знань та їх інтерпретації [4].

Гавловський В.Д., Калюжний Р.А., Цимбалюк В.С., Ящуринський Ю.В., Гуцалюк М.В. написали посібник з інформатизація управління соціальними системами [5].

Петров О.Г. вбачає головну мету держави в побудові "постіндустріального" суспільства з урахуванням однієї з важливих складових - інтелектуального потенціалу та інтелектуального капіталу, які підтримують розширення інформаційно-інноваційного простору, в якому найплідніше працюють знання, інформація, інтелектуальні напрацювання як окремої людини, так і всього суспільства, та використовуються новітні технології з підтримкою їх із суспільного бюджету країни [6].

Питання інформатизації діяльності органів державної влади в своїх наукових розвідках розглядали також Артеменко В., Баранов О., Беляков В., Тивончук С., Брижко В.М., Довгий С., Мороз А., Згуровський М., Канигін Ю., Коваленко В., Куйбіда В., Кукса В., Несторенко О., Панченко Г., Савостенко О., Черепін Ю. та інші дослідники.

Невирішеною раніше частиною загальної проблеми залишається поточний аналіз відповідності системи державного управління щодо рівня розвитку українського інформаційного суспільства.

У зв'язку з цим метою нашої статі є аналіз того, яка ситуація склалася з інформатизацією органів державної влади в Україні, й окреслення напрямків подальших зусиль у контексті нових завдань суспільного розвитку.

Інформаційне суспільство - це нова історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформація і знання. Рисами, що відрізняють інформаційне товариство, є: збільшення ролі інформації і знань у житті суспільства; збільшення долі інформаційних комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення глобального інформаційного простору, який забезпечує: а) ефективну інформаційну взаємодію людей, б) їхній доступ до світових інформаційних ресурсів, в) задоволення людських і державних потреб щодо інформаційних продуктів і послуг.

"Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки" [7].

Основою ефективного державного управління є інформаційне забезпечення органів державної влади. Інформаційне забезпечення призначено для задоволення потреб користувачів в інформації, що необхідна для здійснення діяльності органів влади і управління у сферах, що визначені актами законодавства або іншими


Сторінки: 1 2 3