Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Правове забезпечення новітніх інформаційних технологій у здійсненні регуляторної політики

Правове забезпечення новітніх інформаційних технологій у здійсненні регуляторної політики

Основу правового забезпечення використання новітніх інформаційних технологій у процесі здійснення регуляторної політики як складової електронного уряду становлять відповідні нормативні акти, а також наукові дослідження в цій галузі. До останніх відносимо знакові праці та підручники, присвячені правовому регулюванню відносин у галузі інформації, інформаційному праву. Кількість таких робіт невпинно зростає як в Україні, так і за кордоном, що свідчить про суспільну важливість цієї проблеми [1; 2; 74; 76; 88; 96; 98; 137; 142; 152; 211-214 та ін.]. Не зупиняючись на огляді цих робіт, перейдемо до аналізу нормативно-правових актів, які регламентують розроблення інформаційних систем у галузі електронного врядування, використання нових інформаційних технологій в регуляторній політиці. До таких актів належать передусім Національна програма інформатизації та Концепція Національної програми інформатизації, які становлять основу правового забезпечення новітніх інформаційних технологій.

Закон України "Про Національну програму інформатизації" № 74/98-ВР прийнято 4 лютого 1998 р1. Головною метою Національної програми інформатизації, згідно зі ст. 5 цього Закону, є створення необхідних умов для забезпечення громадян і суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави. Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:

• формування правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних та гуманітарних передумов розвитку інформатизації;

• застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у відповідних сферах суспільного життя України;

• формування системи національних інформаційних ресурсів;

• створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо;

• створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

• підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інформаційних технологій;

• формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг;

• інтеграція України у світовий інформаційний простір. Законом "Про Національну програму інформатизації" передбачено

функції органів державної влади у реалізації цієї програми, в тому числі у процесі інформатизації державної політики. Такими функціями є:

• захист авторського права на бази даних і програми, встановлення стандартів, норм і правил використання засобів інформатизації;

• забезпечення доступу громадян та їх об'єднань до інформації органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

• визначення пріоритетних напрямів інформатизації;

• інформатизація науки, освіти, культури, охорони довкілля та здоров'я людини.

Крім того, до них віднесено функції, пов'язані зі здійсненням регуляторної політики:

• інформатизація державного управління, національної безпеки та оборони держави, пріоритетних галузей економіки;

• підтримка вітчизняного виробництва програмних і технічних засобів інформатизації;

• підтримка фундаментальних наукових досліджень для розроблення швидкісних математичних і технічних засобів оброблення інформації;

• забезпечення підготовки спеціалістів з питань інформатизації та інформаційних технологій;

• організація сертифікації програмних і технічних засобів інформатизації;

• державне регулювання цін і тарифів на використання телекомунікаційних та комп'ютерних мереж для потреб інформатизації у бюджетній сфері;

• забезпечення інформаційної безпеки держави.

Невід'ємною частиною зазначеної Програми є Концепція Національної програми інформатизації. Ця Концепція схвалена Законом України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації1. За цим Законом "інформатизація — це сукупність взаємозалежних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної і комунікаційної техніки".

Концепція Національної програми інформатизації містить характеристику сучасного стану інформатизації, її стратегічні цілі та основні принципи, очікувані наслідки реалізації цієї Програми. В основу інформатизації покладено створення баз даних і знань2, а також засобів їх оброблення, орієнтованих на ефективну інформатизацію органів державної статистики і точне прогнозування процесів соціально- економічного розвитку, зокрема, інформаційно-довідкових систем ринку праці, товарів і послуг, контролю за якістю споживчих товарів та інших з подальшим використанням їх для формування систем електронної комерції. Необхідно створити умови та засоби для інформаційної підтримки зовнішньої та внутрішньої торгівлі, залучення України до системи електронної комерції та надійного захисту національних економічних інтересів у нових умовах. У розділі 5 "Інформатизація пріоритетних галузей економіки" зазначено, що в умовах створення ринкових відносин одним із важливих завдань є підвищення ефективності функціонування галузей за рахунок оп- тимізації структури виробництва і транспортних засобів і необхідної координації робіт усіх управлінських підрозділів. З цією метою для забезпечення ефективного регуляторного впливу необхідно створити комплекс автоматизованих систем оброблення даних та управління різного рівня і призначення, які взаємопов'язані на прин- ципах технологічної, організаційної, документаційної, програмної та інформаційної сумісності та утворюють цілісну інформаційну інфраструктуру.

Інтенсифікація процесів соціально-економічного розвитку, комплексне та збалансоване вирішення цих завдань можливі лише за рахунок здійснення регуляторної політики на сучасній інформаційно- аналітичній, системно-технічній базі за допомогою ситуаційних центрів забезпечення інформаційної підтримки функціонування суб'єктів регуляторного впливу. Саме за допомогою інформатизації регуляторного впливу на відповідні об'єкти можливе здійснення виваженої бюджетно-кредитної та податкової політики, забезпечення створення конкурентоспроможних виробництв галузей промисловості у стратегічно важливих сферах. Потребує застосування сучасних інформаційних технологій і система моніторингу регуляторних рішень, що також виступатиме засобом забезпечення наукових підходів у розв'язанні соціальних проблем суспільства.

До правового забезпечення робіт із створення електронного уряду слід також віднести:

• Укази Президента України: від 21 липня 1997 р. № 663 "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 17 червня 1997 р."; від 14 липня 2000 р. № 887 "Про невідкладні заходи щодо упорядкування системи здійснення державної інформаційної політики й удосконалення державного регулювання інформаційних відносин", "Про удосконалення інформаційно- аналітичного забезпечення Президента України й органів державної влади"; від 31 липня 2000 р. № 928 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" та ін.;

• Постанову Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 208 "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

• Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 серпня 2003 р. № 149 "Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

• Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджені спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 р. № 327/225.

Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 серпня 2003 р. № 149 "Порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" затверджено перелік інформаційних та інших послуг цієї системи. Порядок визначає процедуру надання органами виконавчої влади таких послуг громадянам і юридичним особам за допомогою "Електронного Уряду". Інформаційні послуги, що мають надаватись з його використанням, визначені у відповідному переліку. Можливість надання органом виконавчої влади певної послуги визначається його готовністю надавати її в електронній формі та потребою громадян і юридичних осіб у цій послузі.

Розрізняють чотири види електронного надання інформаційної послуги:

• інформування — надання безпосередньо інформації про державні (адміністративні) послуги (на веб-сторінці розміщується повна інформація про послугу — її найменування; адміністративний орган, що надає послугу; нормативні документи, які регулюють її надання; консультаційні матеріали);

• одностороння взаємодія — забезпечення можливості користувачу отримати електронну форму документа (розміщення на веб-сторінці електронних форм документів, необхідних для отримання відповідної послуги; при цьому забезпечується можливість користувачам послуг одержати та надрукувати ці форми документів, надаються інструктивні матеріали щодо їх заповнення);

• двостороння взаємодія — забезпечення можливості оброблення електронної форми документа, в тому числі ідентифікації (забезпечується прийняття органом виконавчої влади заповнених форм документів в електронному вигляді для надання відповідних послуг);

• здійснення трансакцій — електронна реалізація можливостей прийняття рішень та їх доставка (надання органами виконавчої влади інформаційних послуг, які, згідно із Законом України "Про елек-

тронний цифровий підпис", потребують ідентифікації суб'єктів правових відносин, здійснюється відповідно до цього Закону). Інформаційні послуги надаються через єдиний веб-портал і веб- сайти органів виконавчої влади. Надання інформаційних послуг за допомогою єдиного веб-порталу здійснюється через такі центральні тематичні блоки головної сторінки порталу: "Громадянам України", "Юридичним особам України", "Державним службовцям України", "Міжнародній спільноті".

Для надання інформаційних послуг через власний веб-сайт орган виконавчої влади створює на ньому розділ "Каталог послуг", який містить повний перелік державних (адміністративних) послуг, що надає орган виконавчої влади, систематизовані за зазначеними вище сферами їх надання (громадянам України, юридичним особам України, державним службовцям України, міжнародній спільноті). "Каталог послуг" може містити сервісну інформацію (адреси адміністративних структур, що надають послуги, дні та години прийому тощо).

Водночас деякі правові акти, які приймаються щодо інформатизації державного управління на рівні виконавчих органів, свідчать про занадто спрощений підхід до створення системи "Електронний Уряд". Так, Кабінет Міністрів України 4 січня 2002 р. прийняв Постанову "Про порядок


Сторінки: 1 2 3