Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 338

УДК 338.45

І.В. Федорович, аси.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Результати дослідження впливу чинників на аварійність лінійної частини газопроводів

Стаття присвячена дослідженню впливу чинників на аварійність лінійної частини магістральних газопроводів, з метою подальшого керування ними за допомогою ефективного процесу відтворення, що являється запорукою надійної експлуатації газотранспортної системи загалом. Вплив чинників аварійності досліджено на основі експертного методу. Це служить основою подальшого управління процесами відтворення, що дозволить збільшити термін експлуатації газопроводів.

лінійна частина магістральних газопроводів, аварія, відмова, відтворення, надійність, втрати, ізоляційне покриття, термін експлуатації

Постановка проблеми. Розвиток економіки у великій мірі зв'язаний з успішним вирішенням проблеми відтворення основних виробничих засобів усіх сфер національної економіки, в тому числі і газової промисловості. В теперішній час проблема відтворення основних засобів набуває особливо гострого значення, оскільки велика частина обладнання промисловості є застарілою. В таких умовах господарювання одна із основних задач підприємств полягає в швидкому процесі відтворення основних засобів, що дозволить в свою чергу забезпечити випуск конкурентоздатної продукції, впровадження нової техніки і технології.

Аналіз останніх досліджень. Проблема відтворення основних виробничих засобів знайшла відображення у наукових працях багатьох провідних вчених-економістів, зокрема Танасюка І.М., Решетюка Г.М., Цибулько T.JI, Свірідової Н.Д., Губарєвої І.О., Селюченко Н.Є, Котковського B.C., Бондаренко О.А., Бобрової О.Г., Шурди Л.Д., Павлюченкової О Б., Радченко М.Ю., Швець Н.В., Кулаковської Т А., Сівашенко Т.В, Бакай И.В., Заволоки С. М., Щебликіної І.О., Утенкової К.О., Бєлікова Н.В., Клебан О.Л. та інших, проте питанню відтворення лінійної частини магістральних газопроводів не було приділено уваги.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Основним завданням даної статті є дослідження міри впливу чинників, котрі впливають на виникнення відмов та аварій на магістральних газопроводах для подальшого керування ними за допомогою ефективного процесу відтворення, що являється запорукою надійної експлуатації газотранспортної системи загалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Статистичні дані експлуатації лінійної частини ДК "Укртрансгаз" підтверджують те, що понад 40% газопроводів експлуатуються понад 30 років (збудовані в період з 1966-1970р.), в межах від 21 до 30 років експлуатується 30% від загальної кількості та від 16 до 21 року - 12%. Негативним є той факт, що тільки 9% газопроводів використовується із терміном експлуатації менше 15 років [ 1 ]. Дана ситуація має негативний характер для надійності газотранспортної системи України, вказує на значну зношеність та потребує негайного її відновлення та реконструкції. Такий стан експлуатаційної надійності лінійної частини магістральних газопроводів передбачає те, що ще кілька років вона зможе пропрацювати в задовільному стані, проте потреба в капітальному ремонті набуває гострого значення. Понад 90% відмов об'єктів газотранспортної системи відбувається на магістральних газопроводах, причому від 15 до 35% цих відмов відбувається через корозію металу [2, ст.48].

З огляду на це, підвищення ефективності процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів (далі ЛЧ МГ) призведе до зменшення втрат, спричинених відмовами та аваріями на газопроводах, як у газовій промисловості загалом, так і в газотранспортній системі зокрема, дасть можливість підвищити ефективність не тільки даної галузі, але й усієї економіки країни.

Аварії та відмови на лінійній частині магістральних газопроводів призводять до значних втрат газу, витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційних та ремонтно-відновних робіт та недопоставок газу. Середньорічні втрати газу при аваріях становлять 240,1 млн.м3 при загальному обсязі заміни труб у 5031 йог. м. Сумарний річний час простою газопроводів у ході ліквідації аварій становить 3554 години [3, ст.225].

Основною причиною (54%) виникнення аварій та відмов на магістральних газопроводах є корозія металу труби [1]. За період 2002-2008 років в ДК «Укртрансгаз» з причини корозійного руйнування газопроводу виникло 119 відмов [4]. Тому впровадження протикорозійних заходів є ключовим щодо забезпечення надійності та довговічності експлуатації магістральних газопроводів.

Варто відзначити позитивну тенденцію зменшення кількості відмов у системі газопроводів ДК "Укртрансгаз" із 31 у 2008 році до 24 у 2009 році завдяки виконанню капітальних та поточних ремонтів проведених за допомогою власних ЛЕС. Як і в попередні роки, заначну частку відмов склали відмови внаслідок корозії [4].

Сьогодні необхідно звернути велику увагу на ефективність управління технічним станом та надійністю ЛЧ МГ з метою попередження аварій та відмов на газопроводах, що в свою чергу призведе до зменшення фінансових втрат підприємства.

На основі статистичних відмов та аварій на ЛЧ МГ, а також на основі аналізу виникнення і розвитку дефектів труб нами було виявлено ряд чинників, які спричиняють можливості виникнення аварій на магістральних газопроводах.

Для глибшого вивчення причин виникнення відмов та аварій на ЛЧ МГ нами було досліджено ряд чинників, які їх спричиняють. Для оцінки міри впливу основних чинників було проведено соціологічне дослідження у вигляді опитування, яке охоплювало лінійні ланки управління на рівні структурних підрозділів УМГ «Прикарпаттрансгаз» таких як Долинське, Богородчанське, Закарпатське, Одеське та Хустське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів (далі ЛВУМГ), що виступали експертами в процесі анкетування. Також до анкетування були залучені експерти будівельно-монтажного управління №4, що являється структурною одиницею Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд», функція якої полягає у проведенні маштабних ремонтних та відновних робіт в ролі власної підрядної організації ДК «Укртрансгаз». В опитуванні також взяли участь науковці Івано-Франківського національного університету нафти і газу, які

займалися безпосередньо вивченням питань пов'язаних із дослідженнях відновних процесів магістральних газопроводів.

Процес


Сторінки: 1 2 3

Наступні 7 робіт по вашій темі: