Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

УДК 94(477

УДК 94(477.46)

С. А. Васільєв

ПОЛЬСЬКОМОВНА ПРЕСА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УМАНІ1

Великий потенціал для дослідження історії Умані на різних етапах розвитку міста має польськомовна преса другої половини ХІХ - початку ХХ ст. На її основі можуть бути досить чітко висвітлені окремі аспекти соціально-економічного, культурного, релігійного тощо життя у місті. Зважаючи на те, що зміст більшості з цих видань є практично не вивченим, тут відкриваються широке поле для роботи для будь-якого дослідника, який цікавиться цією проблематикою.

Ключові слова: історія міста, нарис історії, польськомовна періодична преса, публікація.

Аналіз періодичної преси є вагомим джерелом історичного дослідження. На відміну від власне архівних джерел, що часто містять суху статистичну звітність, газетні публікації дають нам змогу побачити досліджувану проблему не загалом, а у її специфічних аспектах, «наблизитись» до предмету вивчення. Така специфіка періодики робить її особливо корисною у сфері історичної урбаністики, дозволяючи дослідити внутрішнє життя того чи іншого населеного пункту, визначити найактуальніші проблеми, з якими стикались місцеві жителі на різних етапах його історії, а часто і внести ясність у погано висвітлені в джерелах питання.

Звертаючись безпосередньо до історії міста Умані, зазначимо, що вона досить непогано представлена у місцевих та загальноросійських періодичних виданнях, на які часто спираються дослідники розвитку міста у ХіХ - на початку ХХ ст. Водночас, практично не опрацьованим залишається великий пласт польськомовної періодики, значна частина якої міститься у читальні мікроформ Бібліотеки Народової у Варшаві.

Цією публікацією ми маємо на меті розпочати дослідження вказаної проблеми, проаналізувавши пов'язані з історією Умані матеріали кількох найменувань польськомовної преси другої половини ХІХ - початку ХХ ст. У рамках поставленої перед собою мети вважаємо за потрібне виокремити найбільш інформативні, з нашої точки зору, періодичні видання; систематизувати за тематичною спрямованістю вміщені у них публікації, детальніше проаналізувавши ті з них, які є найбільш цінними для дослідження історії Умані.

Серед усієї періодики, з якою ми мали можливість попрацювати, безумовним лідером як щодо кількості, так і щодо інформаційної насиченості присвячених Умані статей є газета «Kraj». У читальні мікрофом Бібліотеки Народової ми опрацювали номери цього видання починаючи від 1882 року до початку ХХ ст., внаслідок чого було знайдено більш ніж дев'яносто повідомлень про Умань, більшість із яких - досить значні за обсягом. Ці повідомлення охоплюють відносно невелику кількість тем, що полегшує їх систематизацію. їх розташування на шпальтах газети обмежене рамками відділу «Вісті з провінції», назва якого дещо варіюється на різних етапах існування періодичного видання. У хронологічному вимірі, найбільша кількість інформації про Умань зустрічається у виданнях «Краю» за 1885-1894 рр., але про цей нюанс ми поговоримо трохи нижче.

Одна з найбільших вміщених у «Краї» статей (вона ж - єдина, що містить суто статистичну і довідкову інформацію про Умань), належить Генріку Квятковському. З контексту стає зрозуміло, що автор, очевидно, є жителем міста, а це робить його свідченні більш вірогідними. Г. Квятковський наводить досить широкі відомості щодо демографічної, соціально-економічної, національної, культурно-освітньої ситуації у місті. Особливо цікавою є інформація стосовно кількості та найменувань періодичних видань, що виходили тут, кількості промислових підприємств та лікарняних установ, окремих аспектів архітектурно-просторового становища Умані [1, s.14]. Ця стаття є вагомим підґрунтям для висвітлення процесу стрибкоподібного розвитку міста у 80-х - 90-х роках ХІХ ст.

Переважна більшість статей «Краю» про Умань присвячена чотирьом основним темам:

Питанням, пов'язаним із відкриттям у місті прогімназії, її подальшим функціонуванням та реформуванням, а також із будівництвом нового гімназійного приміщення;

Проведенню до Умані залізничної колії та пов'язаним з цією подією змінам соціально-економічної ситуації у місті;

Діяльності «Товариства допомоги бідній молоді уманської прогімназії» [у подальшому викладі - «Товариство допомоги...» - С.В.];

Судовим справам в Умані та Уманському повіті. Варто звернути увагу на найважливіші із цих статей.

21 серпня (2 вересня) 1883 р. «Край» повідомив, що 1-го липня в Умані було відкрито прогімназію, директором якої призначено пана Ронталера [2, s.12]. Після цього повідомлення про функціонування прогімназії трапляються дуже часто. Наприклад, уже в жовтні кореспондент «Краю» розповідає про склад учнів прогімназії за віросповіданням (більшість у ній від моменту відкриття і в подальшому становили

Автор висловлює щиру вдячність за створення сприятливих умов для написання цієї статті Інституту Інтердисциплінарних досліджень «Artes Liberales» Варшавського університету католики) [3, s.13-14], а деталізують інформацію про цей навчальнии заклад повідомлення у березні та липні 1884 р., перше з яких присвячене поданню міського інспектора прогімназії п. Ронталера щодо асигнування 2 500 крб. на відкриття 5-го і 6-го класів прогімназії, яке було відхилене міською владою 23-ма голосами проти 17-ти [4, s.15], а друге як приклад потрібності цього навчального закладу наводить той факт, що відразу після відкриття прогімназія була переповнена учнями, і деяким з них навіть було відмовлено у прийомі до неї. Євреї до цього навчального закладу не приймались, що спричинило справжню війну між ними і місцевою адміністрацією. Потреба у нових місцях якраз і викликала ідею відкриття вищих класів у прогімназії, яка спочатку була заветована міською владою. Попри це почався збір коштів з приватних джерел, зокрема граф Браницький зі Ставищ надав 5 000 крб. [5, s.14].

У подальшому викладі ми звернемо основну


Сторінки: 1 2 3 4