Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Вплив іноземних інвестицій на зовнішньоекономічні зв'язки країн Центральної і Східної Європи

Вплив іноземних інвестицій на зовнішньоекономічні зв'язки країн Центральної і Східної Європи

Серед країв Центральної і Східної Європи 38 обсягом залучених прямих іноземних, інвестицій безперечним лідером є Польща - 67,6 млрд дол. у період з 1991 по 2004 роки [175]. За нею йдуть Чехія 42,4 млрд дол. (1993-2004 pp.) [113], Угорщина - 41,8 млрд (1991-2004 pp.) [136], Румунія - 16,1 млрд (1991-2004 pp.) [178], Болгарія - 9,1 млрд (1991-2004 pp.) [108].

Оцінимо вплив ПІІ на економіку Польщі. На жаль, невелика кількість спостережень (іноземні інвестиції реально стали надходити до Польщі тільки з 1991 р.) не дозволяє побудувати значимі багатофакторні регресійні моделі, які визначали б вплив іноземних інвестицій на польську економіку. Однак навіть найпростіші регресійні моделі (9.127) - (9.134) з однією незалежною змінною дозволяють якісно визначити вплив іноземного капіталу на розвиток польської економіки (значимість моделей і коефіцієнти Стьюдента наведен* в Додатку 6, Е. І):

Е= 13,998 + 1,912 FDI in (9.127)

І = 13,236 + 3,726 FDI in (9.128)

ТВ = 762,060 - 1,814 FDI in (9.129)

ТВ = 43,732 - 5,224 RER (9.130)

SB = 888,570 - 0,260 FDI in (9.131)

SB = 65,903 - 0,701 RER (9.132)

CA= 585,581 - 1,051 FDI in (9.133)

CA = 280,806 - 3,296 RER (9.134)

Значення коефіцієнта при прямих іноземних інвестиціях рівняння (9.127) свідчить про те, що приплив ШІ стимулює товарний експорт Польщі. Дійсно, цей показник платіжного балансу Польщі зростав з 14,4 млрд дол. у 1991 р. до 18,4 млрд у 1994 p., 30,7 млрд у 1997 p., 41,7 млрд 2001 p. і 81,9 млрд дол. у 2004 р.

Як видно з регресійної моделі (9.128), приплив ПП також стимулює і збільшення обсягів товарного імпорту Польщі. При цьому порівняння коефіцієнтів регресійних моделей (9.127) і (9.128) свідчить про те, що ПІІ приводять до сильнішого збільшення товарного імпорту, ніж експорту. У результаті сумарний вплив ШІ на товарний баланс Польщі є негативний (про це свідчить знак коефіцієнта при незалежній змінній у рівнянні 9.129).

Негативний вплив ПІІ на торговельний баланс Польщі пов'язаний, насамперед, з тим, що ТНК, які діють у країні, при випуску продукції намагаються закуповувати комплектуючі й устаткування у своїх виробничих структурах за кордоном. Ця стратегія стимулює виробництво усередині ТНК, збільшуючи сукупні доходи корпорації.

На думку деяких експертів, польський ринок збуту відіграє помітну роль у підтримці економічної кон'юнктури в країнах ЄС, сприяючи зростанню виробництва і зайнятості, а також збільшенню припливу доходів у національні бюджети. При цьому 64% усіх залучених ПІІ, 68,3% експорту, 65,6% імпорту, 11,7 млрд дол. дефіциту торговельного балансу Польщі припадає на країни ЄС.

У рівнянні (9.130) представлений зв'язок між торговельним балансом Польщі і реальним обмінним курсом. Значення коефіцієнта цієї регресійної моделі свідчить про те, що зростання реального обмінного курсу польського злотого також призводить до погіршення торговельного' балансу країни. Так, якщо після фінансової кризи 1998 р. в усіх країнах СНД відбувалося зниження реального курсу національних валют, у Польщі реальний курс злотого зростав. Унаслідок цього конкурентні позиції польських товарів на ринках СНД істотно погіршилися. Так, тільки в Росію після кризи 1998 р. польський експорт скоротився більше ніж на 55%.

У результаті настільки негативного впливу на міжнародну конкурентоспроможність національних товарів ПП і зростання реального обмінного курсу в Польщі, починаючи з 1991 року, постійно спостерігався негативний торговельний баланс. Його сумарне сальдо з 1991 по 2004 роки склало -90,1 млрд дол. Для порівняння: з 1983 по 1990 року (до початку ринкових реформ і активного залучення в країну ПІІ) торговельний баланс Польщі постійно набував позитивних значеннь.

Значення коефіцієнтів регресійних моделей (9.131) і (9.132) свідчать про те, що, як і у випадку з товарною торгівлею, збільшення обсягів залучених ПІІ і зростання реального обмінного курсу національної валюти негативно відбивається на торгівлі послугами Польщі. У результаті сальдо торгівлі послугами Польщі постійно зменшується.

Наявність у Польщі активів, контрольованих іноземними інвесторами, призводить до відтоку капіталу з країни у зв'язку з вивезенням доходів від іноземних капіталовкладень. У 1991-2004 р. сумарне сальдо доходів від іноземних інвестицій Польщі склало -39,4 млрд дол. При цьому слід зазначити, що вивезення фінансових ресурсів з Польщі за цією статтею платіжного балансу також зумовлено і відтоком капіталу, пов'язаного з виплатою відсотків за портфельними інвестиціями, включаючи державні боргові зобов'язання (табл.9.37).

Таблиця 9.37

Показники балансу поточних операцій та руху прямих іноземних інвестицій Польщі

в 1991-2004 рр, млрд дол.

Показники | 1991 | 1994 | 1997 | .2000 | 2003 | 2004

Баланс поточних операцій | -2,146 | 0.954 | -5,744 | -9,981 | -4,599 | -10,357

Експорт товарів | 14.393 | 18.355 | 30,731 | 35,902 | 61,007 | 81,862

Імпорт товарів | 15.104 | 18.930 | 40.553 | 48,209 | 66,732 | 87,484

Експорт послуг | 3.687 | 6.699 | 8,915 | 10,398 | 11,174 | 13,471

Імпорт послуг | 2,994 | 3.859 | 5.743 | 8,993 | 10,647 | 12,451

Доход від інвестицій, кредит | 0.573 | 0,546 | 1.467 | 2,250 | 2,108 | 2,106

Доход від інвестицій, дебет | 3.469 | 3.109 | 2.596 | 3,709 | 5,745 | 13,505

Вивезені ПІІ | 0,007 | 0.029 | 0,045 | 0,016 | 0,305 | 0Г787

Завезені ПІІ | 0,291 | 1,875 | 4.908 | 9,343 | 4,589 | 12.613

У регресійних моделях (9.133) і (9.134) представлені фактори, що впливають на баланс поточних операцій Польщі. Знак коефіцієнтів моделей свідчить про те, що збільшення обсягів залучених ПІІ і зростання реального обмінного курсу національної валю-

ти негативно відбиваються на балансі поточних операцій. У результаті протягом усіх років ринкових реформ і активного залучення іноземних інвестицій баланс поточних операцій Польщі постійно набував негативних значень. Його сумарне негативне сальдо з 1991 по 2004 роки склало -72,9 млрд дол.

Якщо ж розглядати сумарний баланс торгівлі товарами і послугами, і сальдо доходів від іноземних інвестицій, то з 1991 по 2004 роки він склав -104 млрд дол., що є одним з найгіршим показником у Європі.

Вищесказане дозволяє зробити висновок про те, що приплив іноземних інвестицій у Польщу не тільки не сприяє підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, а, навпаки, призводить до постійного відтоку з країни капіталів за поточними операціями.

Останнє десятиліття негативний баланс поточних операцій Польщі цілком фінансувався за рахунок припливу іноземного капіталу, завдяки чому Національний банк Польщі навіть заощадив значні валютні резерви (28,8 млрд дол. на кінець 2001 p.). Разом з тим така ситуація призводить до постійного збільшення заборгованості і зростаючої залежності національної економіки від припливу іноземного капіталу, що, в свою чергу, ставить стійкість фінансової системи Польщі в повну залежність від дій іноземних інвесторів.

Оцінимо вплив ПІІ на економіку Чеської Республіки. Оскільки окремі статистичні дані по економіці Чехії доступні лише з 1993 p., невелика кількість спостережень, як і у випадку з Польщею, не дозволяє побудувати значимі багатофакторні регресійні моделі, що описують вплив іноземних інвестицій на чеську економіку. Однак навіть найпростіші регресійні моделі (9.118) - (9.123) з однією незалежною змінною дозволяють якісно визначити вплив іноземного капіталу на розвиток економіки Чехії:

Е = 15,482 + 2,984 FDI in (9.135)

1= 18,466 + 2,987 FDI in (9.136)

1*45,039 + 7,019 RER (9.137)

IS = -3,709 + 0,899 RER (9.138)

ID = 1,000 + 0,326 FDI in (9.139)

ID = -7,485 + 0,926 RER (9.140) CA--591,949+ 1,044 Ј- 1,0561+ 1,326 ES-1,211 IS+ 1,6401С-1,279 ID (9.141)

Значення коефіцієнта при прямих іноземних інвестиціях рівняння (9.135) свідчить про те, що приплив ПІІ стимулює товарний експорт Чехії. Дійсно, цей показник платіжного балансу Чехії зростав з 14,2 млрд дол. у 1993 р. до 21,9 млрд у 1996 p., 25,9 млрд у 1998 p. і 29 млрд дол. у 2000 році. У 2001 р. товарний експорт Чехії досяг рекордного значення в 33,4 млрд дол., що стало кращим показником серед країн Центральної і Східної Європи.

Незважаючи на істотне збільшення товарного експорту, що свідчить про підвищення міжнародної конкурентоспроможності деяких галузей національної економіки, товарний імпорт Чехії постійно перевищував її експорт.

У рівняннях (9.136) і (9.137) показано, що збільшення обсягів товарного імпорту Чехії стимулювалося діяльністю підприємств із іноземними інвестиціями і зростанням реального обмінного курсу чеської крони (у 2000 р. він склав 107,3% від рівня 1997 p.). Порівняння коефіцієнтів регресійних моделей (9.135) і (9.136) показує, що ШІ призводять до практично однакового збільшення як товарного імпорту, так і експорту. При цьому сумарний торговельний баланс Чехії з 1993 по 2004 роки був постійно від'ємним і склав -32,6 млрд дол.

На думку деяких експертів, у 90-ті роки Чехія мала досить ефективну структуру товарної


Сторінки: 1 2 3 4