Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

польського походження), Королівка (вулиця), Кавунівка (вулиця), Гапчиївка (вулиця), Миронівка (вулиця), Климанівка (вулиця), Газдівка (вулиця), Циганівка (вулиця), Гаврилівка (вулиця), Галичова (вулиця), Раків (куток села), Ковальова (долина), Годів (став), Дердусова (рудка), Панькова (рудка), Самсонова (долина), Чоботарева (криниця), Трохимова (долина), Прикажчиків (рів), Мульків (горб), Куркові (долини), Берків (став), Ковальова (долина), Панцьова (долина), Шемшинова (долина). В окрему підгрупу можемо виділити назви географічних мікрооб'єктів, що мотивовані характером видів дерев: Дубова, Соснова, Локаційова, Березова, Ясенова (посадки). Очевидно, близький за будовою мікротопонім Доганева долина витворився з дієслівного кореня лексеми "доганяти", адже саме таке пояснення міститься в легенді, що переказують місцеві старожили та зафіксована в історичних відомостях: " У 1482 році саме в цій долині монголо- татари наздогнали втікачів - жителів сіл Хропотови, Бережанки, Кугаєвець - і порубали їх".

Певний науковий інтерес становлять мікротопоніми, що містять аналогію із загальновідомими географічними назвами материків, країн, столиць країн світу: Америка, Фінляндія, Камчатка (назви частин села за віддаленістю від центру), Варшава (місця колишніх володінь польських феодалів), Китай (за густотою заселення території).

Виявлено, що спеціальні мікротопонімні структури на -ччин(а), -щин(а) для території Чемеровецького району вздовж течії річки Жванчик є непродуктивними.

Афікс -их(а) представлений у назвах жіночого роду, які могли мати основу антропонімного типу чи зоонімного. Наприклад: Капариха (назва частини села), Лебедиха (озеро).

Складеними є мікротопоніми - двослівні назви, багатослівні, а також прийменникові словоформи.

Двослівні мікротопоніми найчастіше утворені головним словом - іменником та залежним словом - прикметником або числівником: Біла Криниця (джерело), Гнила Криниця (криниця), Свята Криниця (джерело), Красні Ставки (група ставків),Красне Яблучко (колишня назва топоніма), Золоте Яблучко (хутірець на місці давнього поселення), Три Ставки (група ставків), Перша Бригада, Друга Бригада, Третя Бригада (народоназви вулиць), Мале Озеро, Середнє Озеро, Велике Озеро (озера), Нові Хати (частина села) .

Досить поширеною є група мікротопонімів прийменникової словоформи, що в науковій літературі іменуються назвами - орієнтирами. Вони складаються із прийменника та загальної або власної назви. Наприклад: Коло Янека (посадка в лісі), Коло Кірпічного (ліс), В Куті (частина села), Ставок Біля Мурованого Мосту (ставок), Ставок На ГЕСі (ставок), Ставок Біля Койца (назва шлюзів), За Манахом (частина товтри), Коло Партізана (місце в лісі), Там, Де Матінки Божої Слідочок (місце в лісі), В Місті, на Місті (центр села), За Двір (частина селища), На Видрі (частина селища), За Митницею (частина села), На Вигоні (невелике пасовище з низькою травою), На Вигін (роздоріжжя), На Оболоню (низовина біля річки), За Стадіоном (поле), За Стінкою (поле), Коло Млина (ліс), Коло Гуральні (товтра), На Брідок (місце проведення масових заходів біля річки), В Сосонках (пасовище), З-під Татара (криничка), Коло Цвинтара (поле), Коло Грушечки (поле), Під Мурашковою (поле), Під Ріжком (поле), Коло Локацій (поле), За Дубиною (поле), На Горбах (пасовище), За Каналом (пасовище), На Фермі (ставок).

Отже, з проведеного дослідження можна зробити такі висновки: наджванчицька мікротопонімія Чемеровецького району є складним лексико-семантичним утворенням і складовою топосистеми української мови. Разом з тим вона консервує у собі геграфічні, історико-етнографічні, економічні, діалектні особливості регіону.

Список використаних джерел

Географічна енциклопедія України: У 3-х т. /За ред. О.Маринича. - К.: УРЕ,1989-1993. Т.1-3.

Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики. - К.: Наук. думка, 1984. - 227 с.

Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови ХІУ - ХУ ст. - К., 1958. - С.56

Данилюк О.К. Назви на позначення семеми "поле" в системі народної географічної термінології Волині // Мовознавство. - 1999. - № 4-5. - С.41-47.

Желєзняк І.М. Гідроніми України як основне джерело відновлення деяких географічних термінів // Мовознавство. - 1979. - № 4. - С.46-52.

Корепанова А.П .Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни. - К.: Наук. думка, 1969. - 98 с.

Лісняк Н.І. Мікротопонімія Західного Поділля. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - Тернопіль: Інфотехцентр, 2004. - 21 с.

Лісняк Н.І. Мікротопоніми як джерело дослідження історії народу // Екологія і культура: історія, традиції, сучасність: Тези доповідей та повідомлень молодіжної конференції 11-12 травня 1990 р. - Львів, 1990. - С.61-62.

Марусенко Т.А. Названия рельефа в украинском языке (на славянском фоне): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - К.: Наук. думка, 1967. - 18 с.

An attempt to trace the features of functioning of micro place name of Chemeroveckioxo district, determination of the most productive types of creation of folk geographical terminology is done in this article.

Key words: micro place name, formative bases, functioning, folk geographical terminology


Сторінки: 1 2