Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Теоретичні аспекти банківської конкуренції

1.1 Суть банківської конкуренції та конкурентоспроможності

Конкуренція давно сприймається у суспільстві як щось самоочевидне, невід’ємне від природи самої людини, способу її життя та діяльності, як щось загалом притаманне живій природі, кожній живій істоті. За класичним визначенням видатного німецького соціолога Макса Вебера, конкуренція – це “мирні спроби встановлення контролю над можливостями і перевагами, яких також прагнуть інші”.

Отже, вихідною передумовою виникнення конкуренції є наявність обмеженого ресурсу, який є одночасно об’єктом бажань кількох агентів, здатних за умови певних зусиль зі свого боку цей ресурс здобути. Ці вихідні передумови, а саме : обмеженість ресурсу, його привабливість і досяжність для кількох учасників ринку,- є обов’язковими для появи конкуренції. Таким чином, можна попередньо резюмувати, що конкуренція – це дії двох і більше агентів, спрямовані на здобуття бажаного обмеженого ресурсу, доступного за умови певних зусиль з їхнього боку.

Нині найбільш розвинутою і сформованою є банківська сисема. Саме в цій сфері конкуренція загострюється і вимагає вдосконалення її діяльності.

Конкуренція в банківській сфері України почала розвиватися із проголошенням незалежності України, коли стало можливим самостійно формувати власну банківську систему.

Банківська конкуренція – це економічне суперництво комерційних банків за вигідні позиції на ринку банківських послуг. Вона має не відкритий характер суперництва, а здебільшого описується своєрідним суперництвом, яке зводиться до пошуку банками ринкових ніш, які б дозволяли банкам-конкурентам співіснувати у площинах, які не є ідентичними. На перший погляд, це значно спрощує умови конкуренції. Хоча насправді для такої форми конкуренції властиві хитрі конкурентні ігри, під час яких відбувається приховане змагання за клієнтів. У кінцевому підсумку це призводить до необхідності здійснення глибшого конкурентного аналізу.[19;87]

Будь-яка конкуренція є формою взаємного суперництва суб’єктів господарювання. Засобами конкуренції є банківські продукти, за допомогою яких банки-конкуренти намагаються завоювати визнання та залучити клієнтів.

Об’єктом конкуренції у банківському секторі будуть потреби груп-споживачів, які входять до цільового ринку(ринків), що обрали для себе банки-суперники. Суб’єктами конкуренції виступають ті учасники ринку, які здатні задовольнити потреби цільових ринків і прагнуть це зробити, реалізуючи господарську діяльність на ринку. Таку систему конкуренції можна описати схематичною моделлю ( рисунок 1.1).

2

3

4

суб’єкти конкуренції;

 

- об’єкти конкуренції.

Рисунок 1.1- Схематична модель конкуренції

Відповідно цифри 1,2,3,4 означають :

тотальна конкуренція;

сильна конкуренція;

середня конкуренція;

слабка конкуренція.

Згідно з цією моделлю на один об’єкт одночасно діє n-кількість суб’єктів конкуренції. За мірою зосередженості суб’єктів конкуренції на одному об’єкті виділяють чотири зони конкуренції - тотальну, сильну, середню, слабку.

Тотальна конкуренція виникає за наявності великої кількості суб’єктів

збільшити обсяг ресурсів, виділених для розвитку та підтримання видів діяльності в привабливих галузях, або зменшиити обсяги ресурсів у певні види діяльності при слабких позиціях організації на ринку.[17;201]

Отже, на етапі аналізу і вибору конкурентних маркетингових стратегій приймається рішення з приводу того, якими засобами банки добиватимуться досягнення поставлених цілей. Адже процес розробки стратегій вважається серцевиною стратегічного управління конкурентоспроможністю.

Тому правильно обрана банком стратегія на ринку банківських послуг в процесі її реалізації дає банку стабільну конкурентну перевагу, підвищує інтенсивність його діяльності, прибутковість, довгострокову ділову активність банку та його конкурентоспроможність.

Аналіз конкурентоспроможності “Надра Банку”

2.1 Загальна характеристика “Надра Банку”

2006 рік позначився стабільною динамічною роботою банківської системи України, що здатна демонструвати високі темпи росту навіть на тлі усіляких негараздів соціально-політичного характеру.

Важливу роль у досягненні загально-українських позитивних показників роботи банківської системи відіграла діяльність Надра Банку. Ефективні кроки щодо реалізації стратегічного плану розвитку банку, дійові механізми й інструменти управління ризиками, високий рівень менеджменту й корпоративного управління дали йому можливість закріпити лідерські позиції на ринку банківських послуг в Україні.

Одним із найважливіших аспектів нової моделі діяльності, яку вже декілька років будує Надра Банк, є фокусування на клієнті та його потребах. Банк запроваджує найсучасніші стандарти обслуговування і прагне досягти такої якості надання послуг, при якій взаємодія з банком приносить клієнтам задоволення. Саме на такій філософії бізнесу базуються революційні зміни у Надра Банку, що відбувалися упродовж останніх двох років копіткої роботи над реінжинірингом та реструктуризацією нашої фінансової установи.

Щодня спеціалісти Надра Банку працюють над створенням привабливих пропозицій та вигідних програм, що здатні задовольнити основні вимоги, потреби та побажання клієнтів. Вони прагнуть приємно дивувати, дарувати тільки позитивні враження, гарні емоції та виключний комфорт, щоб кожен клієнт міг сказати : “Вони стараються для мене”!Саме тому діяльність Надра Банку грунтується на високих стандартах обслуговування, а саме :

Компетентність та оперативність;

Працівники банку завжди прагнуть забезпечити професійне, якісне та своєчасне обслуговування.

Ввічливість і повага;

Напрями підвищення конкурентоспроможності

“Надра Банку” в Івано-Франківській області

3.1 Резерви покращення конкурентоспроможності Надра Банку в Івано-Франківській області

Конкурентні переваги банку досягаються за рахунок високої якості наданих послуг, грамотного менеджменту, дієвої реклами а також добре налагоджених відносин з клієнтурою.

Таким чином, високий рівень конкурентоспроможності банку та ефективність його функціонування можна досягти завдяки вдало розробленій :

1. Товарній політиці, що включає асортиментну і обсягову політику.

2. Ціновій політиці (диференціація цін)

3. Збутовій політиці.

4. Комунікаційній політиці( власне продаж, реклама, робота з громадськістю).

1) Суть товарної політики полягає у визначенні й зміні асортименту наданих послуг а також їх обсягу. У свою чергу, в асортиментній політиці виділяють формування базового і поточного асортименту. Також банк може проводити політику непрямого асортименту з залученням дочірних або незалежних банкові на частковій основі кредитно-фінансових установ(наприклад, пропозиція лізингових послуг із залученням лізингової компанії,


Сторінки: 1 2