Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Метою дослідження є:

Вступ

Актуальність теми: туризм - це сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту частину світового валового продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки вона може стати більш важливим сектором підприємницької діяльності.

Сучасна наука поділяє розвиток туризму на декілька етапів
залежно від зміни наступних факторів:

- мотивації подорожей;

- способу подорожей і розвитку транспортних засобів;

- кількості подорожуючих і охоплення туризмом різних верств населення.

За цими критеріями можна поділити історичний шлях розвитку туризму на 4 етапи:

1-й, початковий етап, - до 1841 року;

2-й, етап становлення туризму як галузі, - з 1841р. до 1914р.;

3-й, етан формування індустрії туризму, - з 1914р. до 1945р.;

4-й, етап монополізації туристичної індустрії, - з 1945р. до наших днів.

Розглядаючи більш детально шляхи розвитку туризму від найперших його проявів до сучасного рівня можна побачити, що люди подорожували завжди.

Про це свідчать записи стародавніх народів, які населяли Середній і Далекий Схід та Середземномор'я. Ці історичні нариси показують, що з розширенням торговельної діяльності і завоювань в Греції, Римі та Китаї представники знаті все частіше відправлялись в поїздки для розваг, знайомства зі світом, торговою, дипломатичною метою.

Поділ суспільства на вільних і рабів, поява товарно-грошових
відносин, розвиток торгівлі, мистецтва і культури - ось головні фактори, які вплинули на посилення необхідності в здійсненні поїздок і подорожей.

Окрім пізнавальної мети та розваг, подорожі починають переслідувати й інші цілі:

- розвиток культури призвів до створення видатних творів скульптури, архітектури, живопису. Природно, що вони стають тою подорожі;

- пізнання людиною навколишнього середовища призводить

відкриття цілющих властивостей деяких природних джерел,

місць з унікальним кліматом та інших об'єктів. Метою

подорожей стають відпочинок, лікування, відновлення сил,

здоров'я;

- бурхливий розвиток різних релігій, паломництво, відвідування

святих місць, храмів, виконання релігійних настанов та інше стають ще однією метою здійснення подорожей.

Незважаючи на розширення мети подорожування, розвиток напрямів і навіть будівництво спеціальних об'єктів для відпочинку, лікування, розваг та паломництва туризм як такий ще не має комерційної спрямованості.

Наступний період суспільного життя серйозно позначився на становленні туризму. Розвиток і укрупнення міст, поглиблення процесів спеціалізації праці, розвиток торгових ярмарків, підвищення життєвого рівня призводять до зростання кількості людей, і мають стимул і можливість подорожувати.

Туристична галузь у другій половині XX століття стала невід'ємною складовою частиною світового ринку.

У наш час туризм посідає значне місце в житті світового суспільства. Індустрія туризму є однією з найбільш динамічних форм міжнародної торгівлі послугами, яка за темпами зростання випереджає інші галузі економіки. Підприємства туристичної промисловості на даний час виробляють майже 12% світового валового національного продукту, впевнено посідаючи третє місце з усіх галузей світової економіки, поступаючись тільки нафтодобувній та автомобілебудівній промисловості.

Для перетворення України у туристичну державу світового рівня необхідна чітка та ефективна координація діяльності майже 50 галузей економіки, від яких безпосередньо залежить якість надання туристичних послуг. Першочерговими у цьому списку є транспорт, зв'язок, торгівля, виробництво сувенірної продукції, організація на якісно новому рівні індустрії дозвілля та розваг, видавництво та розповсюдження рекламних видань туристичного спрямування.

Частка України у світовому туризмі поки що незначно перевищує 1%. Це при тому, що кожного року нашу країну відвідують приблизно 5 мільйонів туристів, кожний з яких забезпечує зайнятість 10 осіб як у туризмі, так і в суміжних галузях..

В Україні туризм - це галузь, що перебуває на початковій стадії розвитку. Та перспектива проглядається вже зараз. Якщо до 1991 року у колишній СРСР прибувало всього від 1,3 до 1,5% світового потоку туристів, то понад 1% прибуттів тільки до однієї з 15 колишніх республік - це хоча й відносний, але все-таки прогрес. Адже кожний іноземний турист, який прибуває в Україну, залишає суму коштів, еквівалентну отриманим коштам за 9 тонн проданого за кордон високоякісного вугілля.

Україна має вагомі об'єктивні передумови для того, щоб увійти до числа найбільш розвинутих у туристичному відношенні країн світу. З давніх часів завдяки своєму вигідному геополітичному розташуванню вона є перехрестям транспортних та людських потоків з Півночі на Південь і з Заходу на Схід. Держава володіє значним туристично-рекреаційним потенціалом: сприятливими кліматичними умовами, різноманітними рівнинними та гірськими ландшафтами, багатством флори і фауни, розвинутою мережею транспортних сполучень, тисячами культурно-історичних пам'яток, які перебувають під охороною держави, розвинутою індустрією подорожей та туризму. Україна має усі передумови для того, щоб увійти до числа країн-лідерів світового туризму. За даними НАН України, тільки у Карпатському регіоні можна щороку приймати і обслуговувати понад 10 мільйонів туристів, отримуючи при цьому майже 1 мільярд доларів США.

Місце України у світовому туристичному процесі визна-чається культурно-пізнавальним, екологічним, спортивно-оздоровчим напрямами туризму. Пріоритетні напрями розвитку туризму в Україні базуються на природних ресур-сах, природно-заповідному фонді і культурно-історичних пам'ятках. Найбільш поширеним видом туризму є культур-но-пізнавальний, основна мета якого - ознайомлення ту-ристів з природою, культурно-історичним надбанням і су-часним життям країни. Одним із перспективних напрямів розвитку туризму в Україні і в усьому світі є екологічний ту-ризм, що передбачає тісні взаємовідносини з природним середовищем паралельно з еколого-просвітницьким і ви-ховним впливом. Значний практичний досвід має в нашій країні спортивно-оздоровчий туризм. Пік його популяр-ності припав на 60-70-і роки XX ст. В цей період створено його основне інфраструктурне забезпечення і систему підготовки кадрів. Цей напрям теж передбачає безпосе-редній зв'язок з природою і орієнтований на активні фор-ми організації дозвілля.

Активізація діяльності туристичної сфери забезпе-чується наявністю розвиненої індустрії туризму,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7