Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів туристичної фірми в сучасних умовах

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Оборотні активи підприємства.

1.1 Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства.

1.2 Нормування оборотних засобів підприємства.

1.3 Показники ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.

1.4 Вплив оборотності оборотних засобів на ефективність діяльності підприємства

1.5 Зміст і форми фінансової діяльності туристичного підприємства

1.6 Економічна ефективність діяльності туристичного підприємства

РОЗДІЛ 2. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу

2.1 Суть, роль і види грошових потоків

2.2 Мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів

2.3 Методи оптимізації руху грошових коштів

2.4 Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів

РОЗДІЛ 3. Теоретичні аспекти залучення оборотних коштів на

підприємствах туристичної індустрії

3.1. Проблема залучення фінансових коштів на підприємствах туристичної сфери

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Зараз Україна переживає етап обставлення ринкової економіки. Як наслідок переходу від соціалістичної до ринкової форми господарювання багато підприємств опинилися в кризовому стані.

Ефективність роботи туристичного підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів: попиту на послуги, що надаються, її конкурентоспроможності, технічного рівня послуг, його відповідності сучасним вимогам, кваліфікації обслуговуючого і управлінського персоналу тощо.

Поряд з цим, проблема стратегії управління активами підприємства займає одне з першорядних місць в його діяльності.

Активи підприємства – це економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Управління активами включає:

формування та управління фінансово-експлуатаційними потребами в обігових коштах; управління дебіторською заборгованістю; стратегію фінансування поточних активів; управління джерелами формування оборотного капіталу; управління необоротними активами; управління фінансуванням необоротних активів; управління грошовими коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями.

Питання управління оборотними активами підприємств стають все більш актуальними. Сучасна господарська практика потребує прийняття як зважених так і нетрадиційних рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії та досвіді фінансового управління.

Ефективно управляючи оборотними активами можна достатньо швидко досягти позитивних результатів у фінансовому оздоровленні підприємства. Розробка стратегії фінансового оздоровлення організацій обов’язково включає розробку принципів управління оборотними активами як найбільш мобільною частиною майна.

Незважаючи на це в даний час принципи управління оборотними активами в повній мірі не пророблені у вітчизняній науковій та методичній літературі, що відбивається на практиці: комплексної політики управління оборотними активами немає у переважної більшості українських підприємств[2, 65].

Управління оборотними активами в першу чергу має передбачати визначення оптимальної величини, розробку варіантів фінансування та забезпечення ефективності їх використання. Оптимальна величина оборотних активів повинна з однієї сторони забезпечувати безперебійне ефективне функціонування підприємства, з іншої – мінімізувати наявність недіючих поточних активів.

Необхідний обсяг оборотних активів слід розглядати з двох позицій: ліквідності та доходності.

При низькому рівні оборотних активів можлива втрата ліквідності і як наслідок можливі перебої в роботі та втрата доходів. При зростанні величини оборотних активів ризик втрати ліквідності знижується. При деякому оптимальному рівні оборотних активів прибуток стає максимальним. Подальше зростання оборотних активів, приводитиме до того, що підприємство матиме в своєму розпорядженні вільні активи, утримання яких призводить до витрат і зниження прибутку.

Таким чином, стратегія і тактика управління оборотними активами полягає в пошуку компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю роботи підприємства.

РОЗДІЛ 1. ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства.

Необхідною умовою здійснення підприємством господар-ської діяльності є наявність у нього оборотних засобів. Вони забезпечують безперервність відтворювального процесу на підприємстві, що відбувається як у сфері виробництва, так і у сфері обігу.

Оборотні засоби підприємства постійно перебувають у русі і, змінюючи свою форму, проходять три стадії кругообігу .

На першій стадії кругообігу під час придбання предметіп праці (сировини, матеріалів, палива тощо) оборотні засоби з грошової форми переходять у товарну.

На другій стадії предмети праці за участю засобів праці та робочої сили перетворюються у незавершену виробництвом продукцію, тобто відбувається їх виробниче споживання. Ви-робнича стадія кругообігу завершується випуском готової продукції, й оборотні засоби знову набувають товарної форми.

На третій стадії кругообігу підприємство реалізує готову продукцію й оборотні засоби знову змінюють товарну форму мл грошову. Кругообіг вважається закінченим, коли грошові кошти за реалізовану продукцію надійдуть на розрахунковий рахунок підприємства. Грошова форма, якої набувають обороті засоби на третій стадії їх кругообігу, одночасно є їх почат-ковою стадією обороту.

Перша і третя стадії кругообігу оборотних засобів вироб-ничого підприємства відбуваються у сфері обігу, друга - у сфері виробництва [51, 84, 85].

Оскільки оборотні засоби підприємства функціонують як у сфері виробництва, так і у сфері обігу, то їх поділяють на оборотиі фонди та фонди обігу.

Оборотні фонди - це частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається під час одного виробничого циклу, змінюючи свою натуральну форму, розміри та властивості, і переносить свою вартість на вартість виготовлюваної продукції відразу в повному обсязі.

Натурально-речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, а також деякі засоби праці (наприклад, малоцінні ін-струменти) [39].

До оборотних фондів підприємства належать виробничі за-паси та незавершене виробництво.

Виробничі запаси включають сировину, основні та допоміж-ні матеріали, комплектуючі матеріали, куплені напівфабрика-ти, паливо, запасні частини, тару та інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції, виконання робіт, на-дання послуг, обслуговування виробництва й адміністратив-них потреб. Виробничі запаси становлять більшу частину обо-ротних фондів виробничого підприємства.

Незавершене виробництво - це предмети праці, обробка або переробка яких на підприємстві ще не завершена. Вони знаходяться безпосередньо на робочих місцях у виробничих цехах або в процесі транспортування від одного виробничого підрозділу до іншого. Вироби, обробка яких повністю закінчена у даному виробничому підрозділі, але вони ще потребують подальшої обробки в інших


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11