Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ФЕРЕДАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА

на тему: “Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку дитячо-юнацького туризму у місті Києві”

План

Вступ

Майбутнє кожної держави — це її підростаюче покоління. Діти й підлітки становлять 21,5 %, або близько 11 млн. чол., загальної кількості населення України. Виходячи з цього, постає потреба вироблення системного підходу до проведення молодіжної політики, сприяння духовному й фізичному розвитку підростаючого покоління, виховання у нього почуття громадської свідомості та патріотизму.

Проте проблеми, пов'язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в останні роки, справили негативний вплив на молодь. Загрозливого поширення серед молоді набули соціально небезпечні хвороби. Порівняно з початком 90-х років скоротилася кількість молоді, що займається фізичною культурою та спортом. Значна частка молодих громадян зайнята в тіньовому секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції. Рівень злочинності та правопорушень серед молоді зріс у 1,5 рази порівняно з початком 90-х років. Зменшується інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини, негативно впливають на неї недоброякісні зразки вітчизняної та іноземної масової культури.

Тому забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує посилення координації зусиль держави і громадськості в цьому напрямі, обумовлює необхідність прийняття програм підтримки молоді.

Дитячо-юнацький туризм сприяє гармонійному фізичному та освітньому розвитку молодого покоління, саме тому визначення сучасного стану та перспектив розвитку дитячо-юнацького туризму тема дуже актуальна.

Предметом дослідження курсової роботи є дослідження сучасного стану та перспектив подальшого розвитку дитячо-юнацького туризму у місті Києві.

Об’єктом дослідження є інструмент впливу на формування та розвиток дитячо-юнацького туризму у місті Києві.

Основною метою курсової роботи є вивчення дитячо-юнацького туризму у місті Києві, його становлення, аналіз сучасного стану та перспектив подальшого розвитку дитячо-юнацького туризму у місті Києві.

Завдання роботи:

Дослідити історичні засади виникнення і розвиток дитячо-юнацького туризму

Визначити специфіку дитячо-юнацького туризму

Визначити організаційну структуру дитячо-юнацького туризму

Дати характеристику нормативно-правовому забезпеченню у розвитку дитячо-юнацького туризму

Дослідити проблеми нормативно-правового забезпечення у розвитку дитячо-юнацького туризму

Визначити перспективи подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення у розвитку дитячо-юнацького туризму

Проаналізувати стан розвитку дитячо-юнацького туризму державних структур

Проаналізувати стан розвитку дитячо-юнацького туризму громадських структур

Порівняти розвиток дитячо-юнацького туризму державної та громадської структур

Зробити висновки з проведеної роботи.

Джерельна база включає в себе 22 джерела.

Курсова робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

 

1. Загальна характеристика дитячо-юнацького туризму

1.1. Історичні засади виникнення і розвиток дитячо-юнацького туризму

Радянська політична система широко використовувала засоби ту-ризму для виховання підростаючого покоління.

Молодіжним туризмом в СРСР (як внутрішнім, так і міжнародним) займалось Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник» ЦК ВЛКСМ (створене в 1958 р.). «Супутник» мав свої підрозділи при республіканських, крайових, обласних, міських комітетах комсомолу.

У 70—80-ті рр. БММТ «Супутник» значно розширило обсяги, форми та напрями своєї діяльності.

Підкреслюючи важливість розвитку туризму та екскурсій для задово-лення широких інтересів молоді, ЦК ВЛКСМ у 1972 р. почав розши-рювати мережу туристичних органів комітетів комсомолу, покликаних забезпечити ефективне використання каналів туризму, екскурсій та мо-лодіжного обміну.

Організаційне становлення молодіжного туризму в країні, основним стрижнем якого стала туристська експедиція радянської молоді «Моя Батьківщина - СРСР» — складова частина Всесоюзного походу ком-сомольців і молоді по місцях революційної, бойової й трудової слави радянського народу, зумовило величезне піднесення туристського руху молоді, розкрило значні резерви туристсько-екскурсійної діяльності комітетів комсомолу. З кожним роком експедиція набирала нових обер-тів. Тільки в 1974—1977 рр. по союзних маршрутах «Супутника» вже подорожували понад 9 млн. молодих людей, близько 500 тис. провели свої відпустки й канікули в молодіжних таборах. Дворниченко В. В. Развитие туризма в СССР в 1917-1983 гг. - М.: Турист, 1985. - 86 с. У 1978 — 1981 рр. у всіх внутрішньосоюзних поїздках, екскурсіях і подорожах взяли участь майже 14 млн. юнаків і дівчат, або на 5 млн. чол. більше, ніж у 1974— 1977 рр. У 1974—1986 рр. по восьми тематичних маршрутах Всесоюз-ної туристської експедиції «Моя Батьківщина - СРСР» подорожува-ли 30 млн. юнаків і дівчат. 80 тис. з них виконали туристські нормати-ви і були нагороджені бронзовими значками «Моя Батьківщина — СРСР», 7 тис. — срібними і близько 100 чол. стали власниками золо-тих значків.

Туристсько-екскурсійні заходи були приурочені до знаменних дат у житті колишнього Союзу РСР — роковин жовтневих подій, створення СРСР, дня народження В. І. Леніна, чергових з'їздів КПРС, комсомолу тощо.

У 70—80-ті рр. туристсько-екскурсійні організації України проводили роботу з розвитку й удосконалення форм залучення молодого покоління до участі в експедиції «Моя Батьківщина — СРСР» під гаслом підготов-ки і святкування 40-річчя Перемоги над німецько-фашистськими за-гарбниками, 65-річчя присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна. У 1980 р. в республіці було розроблено 15 нових маршрутів, а всього чисельність учасників експедиції становила 2,3 млн. юнаків і дівчат, у тому числі: робітників — 9%, сільської молоді — 5, службовців — 3, учнів шкіл — 38, ПТУ - 18, студентів ВНЗ - 15 , учнів технікумів -12 %.

Формою ділового співробітництва секції експедиції «Моя Батьків-щина — СРСР» з органами народної освіти, культури, охорони пам'яток історії й культури були спільні туристські заходи, тематичні зустрічі й походи, присвячені 40-річчю Великої Перемоги, робота зі створення на туристській основі обласних героїко-патріотичних клубів, розширення мережі маршрутів вихідного дня по об'єктах експедиції тощо. Тема-тичні зустрічі пройшли під гаслами «Салют, Перемого!» і «Фестиваль, мир, праця».

БММТ «Супутник» Львівського, Рівненського, Кіровоградського, Запорізького, Вінницького, Кримського, Одеського обкомів комсомолу провели зльоти активістів


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11