Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Вплив засобів масової інформації на суб'єктів і учасників виборчих кампаній є надзвичайно великим, часто навіть вирішальним. Для більшості виборців засоби масової інформації стають най-потужнішим джерелом інформації про політичні партії, виборчі бло-ки партій, кандидатів у народні депутати, про перипетії виборчого процесу тощо. Неучасть засобів масової інформації у виборах може створити інформаційний дефіцит, а непрофесійна участь може відчутно зашкодити суб'єктам виборчого процесу або ж навіть і нега-тивно вилинути на результати виборів. Від засобів масової інфор-мації значною мірою залежить рівень свідомої оцінки виборцем кон-куруючих партій і кандидатів.

Експерти стверджують, що чим більшою є кількість виборців з неусталеними політичними позиціями, тим значнішим є вплив на них засобів масової інформації. Причому найбільш впливовим із них у процесі виборчої кампанії в Україні виявилося телебачення.

У висвітленні і здійсненні виборчої кампанії беруть участь різні засоби масової інформації. Але мета у них одна, і вона відповідаль-на, а саме: забезпечити доступ до засобів масової інформації усім партіям і кандидатам, які беруть участь у виборах, надати електорату точну, об'єктивну, неупереджену інформацію, спонукати виборців виявити громадянську відповідальність і взяти участь у виборах. Лише досягаючи цієї мети, засоби масової інформації повною мірою відіграватимуть під час виборів ту роль, що покладає на них розвинене демократичне суспільство.

У виборчому процесі на засоби масової інформації покладається велика відповідальність за подання інформації у доступній формі та наповнення її змістом, вартим, з огляду на актуальність події дня, неупередженого, виваженого висвітлення перебігу подій виборчого процесу і референдумів. До потенційних функцій ЗМІ в період виборчих кампаній і референдумів можна віднести такі: забезпечення інформаційної бази для здійснення громадянами політичного вибору.

Ця функція засобів масової інформації полягає в доведенні до відома громадськості України об'єктивної та всебічної інформації (про сплановані і здійснені заходи виборчого процесу, про ті чи інші дії офіційних та неофіційних його учасників; забезпечення каналу комунікацій між діючими політиками, гро-мадськими об'єднаннями, державними органами та зацікавленою публікою;

допомога іншим інституціям у здійсненні таких функцій, як добір політичних лідерів та репрезентування їх суспільству; впливовість на процес ухвалення політиками рішень; *!Л

допомога в організації дискусій між різними політичними силами; створення ринку політичних ідей тощо.

Чи не найважливішоб у пероді виборчих кампанії є агітаційна функція засобів масової інформації Інфо^маШиюлнгає в наданні у

такої інформації про події виборчого процесу, пр<о!тарпЇЇиних та нео- І фіційних учасників, а особливо - про суб'єктів цього процесу, що пра- / ктично відповідна інформація складається з тенденційно підібраних ' фактів, містить чітко виражені соціально-політичні оцінки і орієнта-ції та врешті-решт має на меті однобічно спрямовану, так би мовити, «обробку» свідомості масового виборця. В такому разі основними ко-ристувачами засобів масової інформації є, по-перше, політичні пар-тії, виборчі блоки партій, їхні лідери і прихильна до них політично активна частина електорагу; по-друге, окремі кандидати у народні депутати та у Президенти України і групи їхньої підтримки. Як полі-тично заангажовані можуть поставати, певна річ, і самі засоби масо-вої інформації, а про партійні засоби масової інформації у цьому кон-тексті, зрозуміло, мова вже взагалі не йде. ) . -І Сьогодні, як ніколи, засоби масової інформації мають віддзеркалю-,Ц громадянську свідомість суспільства, бути провідником сошаль-„Гі політичних змін, надавати можливість вільному конкуруванню політичних погляді», ідей, уподобань, а тому забезпечення пауперу дженого виваженого висвітлення подій виборчого процесу ІІлф«рги-_ ^Тктивна участь в ініціюванні, організації та здійсненш заходи, з допжш» правової культури учасників виборчого ироиесу.^і.е: г .ЛІН в Україні є найважливішими їх функціями, завданнями. )

^Засоби масової інформації у виборчому процесі тп рофорд'іу-м«к необхідно розглядати як інструмент, за допомогою якого до населення доводиться інформація щодо організації та проведення . виборів ^референдумів, у тому числі й відповідні рішення держав^ них органів, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій.

уКрім того, засоби масової інформації у виборчому процесі слід роз-глядати як інструмент, за допомогою якого можна роз'яснювати ши-рокому загалу норми виборчого законодавства і запону пре рефсрсп* думиудоводити до кожного громадянина його особисту причетність до формування вищого законодавчого органу, обрання глави держави, органів місцевого самоврядування, проведення в країні або у певному регіоні реформ шляхом прийняття відповідних рішень на всеукраїн-ському та місцевих референдумах, успіх яких у значній мірі залежить від результатів свідомого волевиявлення, активності та відповідаль-ності громадян за реалізацію своїх конституційних політичних прав.)

{^ТСьогодні невід'ємною частиною проведення передвиборних кам-паній є використання засобів масової інформації в агітаційній бо-ротьбі. Зважаючи на те, що суттєвий вплив на погляди електорату має політична реклама, стає необхідним більш цільове використан-ня правового врегулювання для надання електорату об'єктивної та правдивої інформації в ході передвиборних перегонів. Також пе по-винно допускатися однобічне інформування виборців, тиск на їх власну думку, на свободу волевиявлення під час голосування.

Сьогодні працівники державних та приватних ЗМІ залежать від керівництва, а керівництво, як правило, в обох випадках, - від пев-них державних чи комерційних органів. Як доводить практика, на політичний простір журналістської діяльності значний вплив збе-рігає адміністративний Р^сурсг^^/

ҐНаНкаль, не всі працівники ЗМІ вільно орієнтуються у правових основах виборчого процесу, досить часто допускають правові по-милки, не завжди враховуються принципи журналістської етики, у передвиборних перегонах домінує однобічне подання інформації, перевага агітації за одного кандидата. 1^

^ Ще одна проблема - виборче законодавство не передбачає чіт-кого механізму використання ЗМІ з агітаційними цілями у вибор-чому процесі. Таким чином, можна сказати про те, що система сучас-них ЗМІ


Сторінки: 1 2