Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Стругальні і протяжні верстати

Стругальні верстати. При струганні прямий хід різця (стола) е робочим, зворотний — холостим; ця схема роботи — ос-новний недолік стругальних верстатів.

Стругальні верстати широко застосовують в одиночному і дрібносерійному виробництві внаслідок універсальності, точності, про-стоти конструкції, дешевизни інструменту. Низька продуктивність стругальних верстатів може бути деякою мірою компенсована багаторізцевою обробкою. До стругальних верстатів належать поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні і спеціальні.

Поздовжньо-стругальні верстати призначені здебільшо-го для обробки плоских поверхонь середніх і великих деталей ма-шин. До поздовжньо-стругальних верстатів належать двостоякові, які е найбільш поширеними, одностоякові, кромкостругальні і пор-тальні.

На рис. 264 показано двостояковий поздовжньо-стругальнии верстат. Заготовку встановлюють і закріплюють на столі 2, який переміщується зворотно-постуиально по напрямних станини /. Різці закріплюють у різцетримачах супортів 3 і 6, яким надається пере-ривчастий рух подачі (один на подвійний хід стола). Супорти З, розміщені на поперечині 4, застосовують для обробки верхніх по-верхонь, а супорти 6, розміщені на стояках 5,— для обробки біч-них поверхонь. Великі стругальні верстати мають два супорти на поперечині і по одному на кожному стояку. Напрям подачі можебути горизонтальний або вертикальний. Для стругання похилих по-верхонь супорт оснащений поворотною частиною.

Стіл верстата набуває руху від електричного привода безступін-частого регулювання (див. с. 243) через коробку і черв'ячно-рейко-ву передачу (див. с. 249). При цьому забезпечується повільний рух при врізуваній різця, розгін стола до встановленої швидкості і спо-вільнений рух при виході різця, а також прискорений зворотний хід.

Випускаюїь також поздовжньо-стругальні верстати з гідравліч-ним приводом стола (див. с. 249).

Поздовжньо-стругальні верстати виготовляють з максимальною шириною стругання від 630 до 5000 мм і довжиною стругання від-повідно від 2000 до 12000 мм. При обробці заготовок на поздовж-иьо-стругальних верстатах, які перебувають у доброму стані, забез-печується висока точність: при чистовому струганні до 0,01 мм на довжині 1000 мм і до 0,2 мм на довжині 3000 мм.

Поздовжньо-стругальні верстати використовують також для ос-таточної обробки різцями з широкою різальною кромкою, наприк-лад напрямних станин верстатів. Таку обробку називають фініш-ним струганням; вона замінює трудомістку операцію шабрування.

Для обробки великогабаритних і важких заготовок (локомотив-ні рами, важкі плити і т. п.) застосовують портально-стругальиі верстати. У цих верстатів стіл із заготовкою при обробці — нерухо-мі, а рухається портал, який несе різцеві супорти.

Поперечно-стругальні верстати (рис. 265) застосо-вують для обробки невеликих заготовок. Повзун 4 разом із супор-том 3 і закріпленим у ньому різцем здійснює головний прямоліній-ний зворотпо-поступальиий рух по горизонтальних напрямних ста-нини 1. Заготовку за допомогою лещат або прихватів закріплюють па столі 2. Поперечна горизонтальна подача здійснюється при пе-ресуванні стола по поперечині 5, вертикальна — супортом 3. При струганні похилих поверхонь супорт повертається, для цього він

Рис. 266

має поворотну частину. Стіл встановлюють на потрібній висоті, пе-реміщуючи поперечину по вертикальних напрямних станини.

Є різні види приводів повзунів. Дуже поширені приводи з меха-нізмом хитної куліси (рис. 266), розміщеним усередині станини. Кулісне зубчасте колесо 1 має радіальний проріз, в якому містить-ся кривошипний палець 5. Куліса 3 може хитатися біля осі 6; верх-ній кінець куліси шарнірно зв'язаний з колодкою 2, яка гайкою за-кріплена на повзуні. У середній частині куліси є проріз для повзун-ка 4, надітого на кривошипний палець. Рух від електродвигуна через коробку швидкостей передається кулісному колесу і, отже, кривошипному пальцю 5. Останній через повзунок передає коли-вальний рух кулісі, від якої через колодку 2 рух передається повзу-ну. За кожний оберт кулісного колеса повзун робить один подвій-ний хід. Регулюють довжину ходу повзуна пересуванням кривошип-ного пальця в радіальному прорізі кулісного колеса; найбільшу довжину ходу повзун має при найбільшому віддаленні кривошип-ного пальця від центра колеса.

Оброблювана ділянка заготовки може бути на різних відстанях від станини, тому крім довжини ходу повзуна треба регулювати і його виліт. Виліт регулюють гвинтом 7 і закріпленням колодки в тій чи іншій частині поздовжнього прорізу повзуна. Поперечно-стру-гальні верстати випускають з найбільшим ходом повзуна від 200 до 2400 мм.

Крім привода хитної куліси для руху повзуна поперечно-стру-гального верстата застосовують також гідравлічний привод.

Довбальні верстати застосовують для обробки канавок, плоских і фасонних поверхонь заготовок невеликої висоти при вели-

292:

них поперечних розмі-рах. На рис. 267, а по-казано схему роботи довбального верстата. Стрілками показані ру-хи різця і заготовки. Повзун (довбач) / до-вбального верстата (рис. 267, б) робить го-ловний прямолінійний зворотно - поступаль-ний рух по напрямних станини 2. У нижній частині повзуна є різ-цетримач для кріплен-ня різця. Заготовку встановлюють на столі З, який переміщується в поздовжньому, попе-речному і коловому на-прямах. Повзуни дов-бальних верстатів най-частіше приводяться в дію кривошипно-куліс-ним, а також кривоши-Ішо-шатунним або гі-дравлічним' механіз-мом, подача здійснює-ться храповим механіз-мом. Довбальні верста-ти випускають з неве-ликим ходом повзуна від 100 до 1600 мм.

Протяжні верстати за конструкційною ознакою поділяють на горизонтальні і верти-кальні; за технологіч-ною ознакою — на вер-стати для внутрішнього і зовнішнього протягу-вання (іноді зовнішнє і внутрішнє протягуван-ня виконують на одно-му верстаті).

Протяжні вер-стати мають порівняно просту будову. На рис. 268 показано го-ризонтально-протяжний верстат для внутрішнього протягування. По напрямних станини 5 за допомогою гідравлічного привода пере-міщуеться повзун 2, на кінці якого є пристрій / для закріплення про-тяжки. Під час роботи довгими протяжками другий кінець їх під-тримується рухомим люнетом 4. Оброблювану заготовку встанов-люють у пристрій 3.

На рис. 269 наведено схему спеціального вертикально-протяж-ного верстата для протягування шийок колінчастих валів. По вер-тикальних напрямних станини 3 переміщується повзун 2, що несе протяжки 4.


Сторінки: 1 2