Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Анотація

В представленій дипломній роботі , тема якої "Складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки", розглянуто ключові моменти створення проекту відведення земельної ділянки: починаючи від геодезичного забезпечення і закінчуючи оформленням звіту. Охарактеризовано нормативно-правову базу виконуваних робіт. Розглянуто питання охорони праці та економіки.

Аннотация

В представленной дипломной работе, тема которой " Создание проекта землеустройства по отводу земельного участка", рассмотрены ключевые моменты создания проекта отвода земельного участка, начиная с геодезического обеспечения и заканчивая оформлениям отчета. Охарактеризировано нормативно-правовую основу выполняемых работ. Рассмотрено вопросы охраны труда и економики.

Abstract

In the submitted degree work, which subject is " Creation of the project of land arrangement on removal of the ground area ", the key moments of creation of the project of removal of the ground area, since geodetic maintenance and finishing registration of the report are considered. We describe a legislative basis of carried out works. Is considered questions of protection of work and economic.

Зміст

Вступ………………………………………………………………………..6

Загальні положення

Фізико-географічний опис району робіт. Характеристика об’єкту..7

Призначення проектів відведення…………………………………...12

Порядок відведення земельної ділянки. Нормативні документи, що його регламентують…………………...………………………….......15

Геодезичне забезпечення робіт

Польові роботи………………………………………………………..19

Загальний порядок виконання польових робіт на об’єкті……...19

Складання проекту знімальної основи…………………………...19

Вимірювання довжин сторін та кутів………………………….....23

Знімання точок ситуації…………………………………………..24

Особливості виконання польових робіт електронним тахеометром ТС-1600 Wild………………………………………..26

Камеральні роботи................................................................................27

Обчислення координат точок знімальної основи та точок ситуації……………………………………………………………...27

Складання плану земельної ділянки з використанням програмного комплексу "Інвент", підготовка звітних документів………………………………………………………….32

Складання проекту відведення

Зміст проекту відведення…………………………………………….34

Вихідна земельно-кадастрова інформація…………………………..35

Умови відведення земельної ділянки………………………………..37

Висновки зацікавлених служб……………………………………….38

Графічні матеріали……………………………………………………45

Оформлення звіту. Землевпорядна експертиза……………………..50

Проект землеустрою на об’єкті………………………………………54

Охорона праці

Стан охорони праці на інженерно-геодезичних підприємствах…...56

4.2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливостей на робочих місцях при проведенні камеральних робіт ……………………………………...58

Забезпечення нормальних умов праці на робочих місцях…………59

Пожежна безпека……………………………………………………...61

Економіка, організація і планування топографо-геодезичного процесу

Структура державного підприємства………………………………..62

Розробка технологічної схеми геодезичних робіт………………….63

Економічна частина…………………………………………………..64

Підрахунок обсягів робіт………………………………………….64

Складання кошторису на виконання робіт……………………….66

Організація виробничого процесу…………………………………...68

Висновки…………………………………………………………………..70

Список літератури………………………………………………………...71

Бібліографічна довідка…………………………………………………...73

Додатки: А - Технологічна схема виготовлення проекту

відведення земельної ділянки

Б – Кадастровий план земельної ділянки

В – План встановлених меж земельної ділянки

Г – Проект землеустрою на об’єкті

Д – Результати камеральної обробки польових вимірів

Вступ

Проведення земельної реформи пов’язане зі зміною форми власності, перерозподілом земель, збільшенням кількості землекористувачів і власників землі, що потребує виконання великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації і вимагає відповідної законодавчої бази та фінансування.

Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм, фінансово-економічних важелів забезпечити проведення робіт із землеустрою, створити автоматизований державний банк даних власників землі і землекористувачів, визначити напрями і структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання за нераціональне використання землі та якісний склад ґрунтів, матеріально й морально зацікавити їх у здійсненні заходів щодо захисту й відтворення продуктивної сили землі.

Складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що описується в даній роботі, є важливою складовою земельних відносин в Україні і є обов’язковим етапом переходу земельної ділянки з однієї категорії в іншу. На сьогодні, в зв’язку з розвитком ринкових відносин, розширення виробничої бази підприємствами і приватними підприємцями, обсяг виготовлення проектів відведення значно зріс, тому так важливо вдосконалити, оптимізувати і прискорити цей процес.

1.Загальні положення

Фізико-географічний опис району робіт. Характеристика об’єкту.

Комплекс робіт, описаний в даній роботі, виконаний в місті Івано-Франківську, для ВАТ "Івано-Франківськавтотранс".

Івано-Франківська область розташована на заході України недалеко від географічного центру Європи, яким вважається Рахівський район Закарпатської області, має вихід до державного кордону з Румунією. Межує з Львівською, Закарпатською, Тернопільською і Чернівецькою областями. Обласним центром є місто Івано-Франківськ[1].

Івано-Франківська область утворена 4.11.1939 року (до 1962р. -Станіславська). Розташована на заході в межах Передкарпаття та Українських Карпат. В області -14 районів, 14 міст, у тому числі 5 обласного підпорядкування, 25 селищ міського типу і 259 сільських населених пунктів.

Площа Івано-Франківської області складає 13,9 тис. км2, населення -1413,4 тис. чоловік.

Івано-Франківська область має вигідне транспортно - географічне положення. Густа мережа залізниць, автомобільних шляхів сполучає область з багатьма важливими економічними районами і з сусідніми країнами Європи. Грунтово – кліматичні умови рівнинної частини області сприятливі для розвитку сільського господарства.

Кліматичні умови дуже різноманітні. Це пояснюється не лише різноманітністю рельєфу території (гори, височини, рівнини, річкові долини), але й наявністю великих лісових масивів. У зв’язку з цим забезпеченість теплом і вологою в різних районах області неоднакова.

Середня тривалість вегетаційного періоду в рівнинних районах становить 220 днів, у гірських – 190.

Івано-Франківська область знаходиться в зоні найвологішого в Україні клімату (коефіцієнт зволоження 1,5-3,0). Середньорічна кількість опадів змінюється від 600 до 1550 мм. Така велика різниця пояснюється наявністю гір, які зумовлюють орографічне підняття повітря схилами з подальшим хмароутворенням. Значна амплітуда висот на відносно невеликій території (від 200 до 2000 м над рівнем моря) є причиною прояву висотної поясності природних умов, у тому числі і атмосферних опадів.

Найбільша кількість опадів за рік випадає на вершинах гір і становить 1000-1600 мм; в передгірних та рівнинних районах – 550-650 мм. Із загальної річної кількості найбільше опадів (70%) випадає в теплий період року. Стійкий сніговий покрив утворюється тільки в горах. На решті території він найчастіше нестійкий. Середня висота снігового покриву коливається в межах 20-47 см, при мінімальних значеннях – 5-10 см. В окремі роки формується значний за висотою сніговий покрив - 40-60 см, а в горах – до 1 м і більше.

Територія області міститься у


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14