Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Інтернет-реклама

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………………..7

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

РЕКЛАМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ…………………………………………………...…………..…12

1.1 Значення, види та переваги Інтернет-реклами………………………..…….……12

1.2 Планування рекламної кампанії в мережі Інтернет…………………….…….20

1.3 Використання Інтернет-реклами в туристичній сфері України……....27

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖІ

ІНТЕРНЕТ В РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМПЛЕКСУ ВІДПОЧИНКУ «ЧОРНИЙ ЗАМОК» ………………….………….......38

2.1 Традиційна реклама у діяльності комплексу відпочинку

«Чорний замок»………………………………………………………………………………………………………..38

2.2 Аналіз способів використання мережі Інтернет в

рекламній діяльності комплексу відпочинку «Чорний замок» …………………….....45

2.3 Перспективи та шляхи вдосконалення рекламної

діяльності комплексу відпочинку «Чорний замок» в Інтернеті………………………...51

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...…………………………………….....63

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………....68

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується постійним підвищенням ролі інформаційних ресурсів в усіх сферах його життєдіяльності. Сьогодні стає все більш актуальною необхідність зміни поглядів на проблему створення і функціонування реклами в мережі Інтернет.

Цей факт визначає нагальність узагальнення та проведення ґрунтовного аналізу вітчизняного та світового досвіду щодо розв’язання цього завдання, впровадження отриманого наукового обґрунтування в практичні дії. Очікується ефективне використання мережі Інтернет в рекламній діяльності, адаптація та впровадження стрімких змін інформаційного середовища, вміння менеджерів з реклами знаходити ефективні шляхи впровадження реклами за допомогою інформаційних технологій, інноваційність щодо їх використання.

На сьогоднішній день сформувалося нове уявлення про головний фактор успішності підприємства. У XXI ст. ним стає інформація, здатність фірми мати у своєму розпорядженні найсучасніші інформаційні технології та засоби, які дозволяють ефективно обробляти, зберігати, передавати та розповсюджувати необхідну інформацію, результати досліджень сукупності засобів та методів отримання, обробки, аналізу, збереження інформації про стан та місце підприємства на ринку.

Інтернет зробив і продовжує робити дуже сильний вплив на формування і розвиток світового інформаційного суспільства. З розвитком Інтернету міняються підходи до управління бізнесом і рекламою як однією з його складових частин. За чисельністю аудиторії Інтернет вже переважає багато традиційних ЗМІ, тому, формуючи рекламну стратегію, слід оцінити: чи є користувачі Інтернету частиною цільової аудиторії, наскільки легко досягнути її через Інтернет.

Реклама є однією з найважливіших різновидів маркетингової і суспільної діяльності, однак, її дуже часто неправильно розуміють. Ціль реклами – підвищення попиту на товари і послуги, поліпшення інформування споживачів про товар, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя. Ринок української Інтернет-реклами постійно розширюється та вдосконалюється, збільшується питома вага національного рекламного продукту, зростає професійний, технічний та технологічний рівень рекламного дискурсу й Інтернет-реклами загалом. Однак це не призводить до помітного підвищення ефективності реклами взагалі, комунікативної зокрема, що обумовлено недостатньою увагою до цього аспекту реклами в Інтернеті. Тому, певним чином, подальше вдосконалення Інтернет-реклами залежить від підвищення їхніх соціолінгвістичних особливостей.

Актуальність дослідження зумовлена постійним зростанням ринку Інтернет-реклами в Україні. Інтенсивний розвиток рекламної комунікації є потужним інструментом продажу товарів та послуг, а також засобом активного економічного та технологічного вдосконалення, розвитку Інтернет-сайтів і визначає обличчя сучасного вітчизняного Інтернету. Інтернет-реклама має численну аудиторію, характеризується високим ступенем привернення уваги. До того ж Інтернет-реклама не тільки впливає на збут товарів та послуг, але й стає важливим джерелом формування ціннісних настанов, особливо для молодих громадян України, тобто має неабияке соціокультурне значення для суспільства. Тому назріла необхідність виокремлення проблеми ефективності реклами в мережі Інтернет. Незважаючи на те, що Інтернет-реклама відіграє дуже важливу роль в рекламній діяльності підприємств, ця тема є недостатньо досліджена.

Отже, недостатня теоретична розробленість проблеми та брак практичного дослідження робить тему «Роль мережі Інтернет в рекламній діяльності підприємства» актуальною.

Стан наукової розробки теми. Свій внесок у розвиток дослідження реклами зробили зарубіжні вчені: Ф. Джефкінс, Г. Картер, Ф. Котлер А. Кромптон, Ч. Сендидж. Науковцями досить глибоко розглянуто проблеми загально методологічного характеру. Вирішення проблем рекламного менеджменту знаходяться у полі зору багатьох українських науковців, серед них: А. Владимирська, П. Владимирський, Т. Лук’янець, В. Обритько, М. Пазуха, І. Школа та інші.

Проблеми Інтернет-реклами розглянуто в багатьох роботах, серед яких слід відзначити праці В. Божкової, А. Боднарчук, В. Герасименка, Р. Кожухівської, С. Корнієнка, К. Мелешко, О. Олецького, С. Пішковція, А. Реп’єва, Н. Семенова, І. Соколенко, І. Кветної. Водночас, економічна сторона культури реклами та її інформаційно-технологічний аспект не отримали належного відображення в цих публікаціях та роботах. Недостатньо уваги приділено висвітленню процесу організації рекламної кампанії в мережі Інтернет.

Проблема дослідження – суперечність між активним використанням традиційних каналів поширення інформації в рекламній діяльності та інтенсивним розвитком комп’ютерних інформаційних систем, глобалізація яких є невідворотною, що зумовлює необхідність використання Інтернет-ресурсів для просування товарів та послуг та завоювання нових споживачів з метою збільшення прибутку, або й утримання своїх позицій на ринку.

Мета – розробити заходи для покращення використання мережі Інтернет в рекламній діяльності комплексу відпочинку «Чорний замок».

Завдання дослідження. Поставлена мета визначає головні завдання, що підлягають вирішенню в цій роботі:

- з’ясувати основні поняття та узагальнити теоретичні засади функціонування реклами в мережі Інтернет;

- визначити особливості функціонування Інтернет-реклами в Україні;

- обґрунтувати значення Інтернет-реклами в туризмі;

- проаналізувати рекламну діяльність комплексу відпочинку «Чорний замок;

- здійснити порівняльний аналіз використання Інтернет-реклами комплексом відпочинку «Чорний замок» та фірмами-конкурентами;

- розробити заходи щодо удосконалення рекламної діяльності підприємства в мережі Інтернет.

Об'єктом дослідження є рекламна діяльність комплексу відпочинку «Чорний замок».

Предметом дослідження є принципи організації рекламної діяльності комплексом відпочинку «Чорний замок» в мережі Інтернет.

Методи дослідження. У дипломній роботі використовуються загальнонаукові, теоретичні та емпіричні методи, серед яких: аналіз, синтез, узагальнення, спостереження. Ці методи полягають у сходженні від абстрактного до конкретного та навпаки. А саме:

- аналітико-синтетичний метод дослідження етапів проведення рекламної кампанії в мережі Інтернет;

- узагальнення сильних і


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19