Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат на тему:

Cистема педагогічної допомоги і підтримки в зарубіжних школах

У світовій системі освіти широю відомий термін «school-counselling and guidance»—шкільне консультування й керівництво. Служба «guidance» з'явилася в Америці на початку XX століття. З самого початку система зачіпала головним чином учнів старших класів і була пов'язана з професій-ною орієнтацією. Приблизно в 60 — 70-ті роки XX століття «гайденс» як система педагогічної підтримки почала бурхливо розвиватися в багатьох країнах і набувати нормативного регульованого характеру.

В Америці в зміст поняття «guidance» входить і «classroom environment», що означає створення атмосфери класу, середовища, або екології класу.

В Англії суть педагогічної допомоги і підтримки найточніше вира-жено в поняттях «pastoral care» — пасторське піклування; «tutoring» — опікунство.

У Голландії зміст обговорюваного поняття передано через англій-ське «school counseling and guidance and career counseling», що пере-кладають як система психолого-педагогічної допомоги і підтримки дитини в освітньому процесі та у виборі професійного шляху (іноді перекладають як педагогічна допомога і підтримка в освіті та вибо-рі кар'єри). Інший варіант — «pedagogical support» (педагогічна під-тримка).

Різниця у вживанні термінів пов'язана передусім з культурними тра-диціями кожної країни. Наприклад, «guidance» — керівництво і «support» — підтримка в Голландії можуть бути сприйняті рівнозначно. Тоді як у Росії слово «керівництво» не сприймають як допомогу, підтримку, а як домінування дорослого над дитиною, ведення останньої, підштовхуван-ня вперед. Цікаво, що «counseling» і «guidance» за кордоном вживають традиційно разом, в одному словосполученні, що можна трактувати як «керівництво через консультування», тобто м'яке керівництво, що йде від запиту дитини, а не нав'язане їй.

У зарубіжній школі трапляються різні моделі діяльності дорослих у системі підтримки: «tutor» — тьютор, куратор (індивідуальний, групо-вий, класний), класний вихователь, класний керівник, психолог, коорди-натор, «adviser»—радник, «counsellor» — радник, консультант, «career-counsellor» — консультант за вибором професійного шляху, «remedial teacher» —учитель компенсаційного навчання (іноді перекладають як «лікувальний» педагог)... В американській системі освіти існують по-ряд із згаданими формами підтримки такі як: шкільний радник — - «school-counsellor», шкільний психолог — «school-psychologist», шкі-льний соціальний працівник — «school social worker» тощо.

Приблизно на початку 70-х років систему педагогічної підтримки почали усвідомлювати як важливу для Голландії. Динаміку можна озна-чити так. Якщо раніше можна було спостерігати лише випадкові, разові дії окремих педагогів на добровільних засадах і поза класом, то на тепе-рішній момент діяльність з педагогічної підтримки почала набувати нормативного регульованого характеру.

Структуру допомоги і підтримки введено до загальношкільної. Залучено велику кількість фахівців як всередині школи, так і поза нею для роботи з дітьми. Дії фахівців координуються. Педагогічну підтримку інтегровано в повсякденний освітній процес. Стосовно шкільного клімату, атмосфери, то, якщо б у присутніх була можли-вість відвідати 50 різних шкіл у Голландії, ви б побачили 50 різних картинок.

Звичайно, картина не така вже райдужна, насправді, в деталях, усе не настільки благополучно.

Це пов'язано зі складністю змін у поглядах на освіту загалом. Новий підхід, власне, полягає в тому, що освіта—не просто передача певного багажу знань, а діяльність, яка тримає в центрі своєї уваги особистість дитини, її розвиток.

У системі «school counseling and guidance» існують три ос-новні поля діяльності:*

особистісний, соціальний та емоційний розвиток учнів;*

навчальні вміння та навички;*

керівництво у виборі кар'єри — і як професії, і взагалі подальшого життєвого шляху. Це особливо характерно в ситуації Голландії, коли іс-нують школи-комплекси, де в рамках одного навчального закладу співі-снують різноорієнтовані структури.

У голландських школах можна виокремити отри основні моделі си-стеми педагогічної допомоги й підтримки: експертна модель; модель класного керівника (тьютора); командно-секційна модель.

Усі моделі в основі своїй приблизно однакові. Центром усієї струк-тури є вчитель-предметник та його учні. У найближчому колі перебува-ють ті, кого ми називаємо тьюторами, класними керівниками. Це вчи-тель, закріплений за одним класом. Він веде спеціально передбачені розкладом курси, години особистісного та соціального розвитку, про-фесійного консультування. Крім того, до тьютора можуть звертатися вчителі-предметники, батьки, щоб обговорити як проблеми учнів, так і свої особисті, безпосередньо пов'язані з дітьми.

Іще тьютори зазвичай займаються позаурочною дозвіллєвою діяль-ністю. В деяких школах до їхніх обов'язків належить здійснення моніто-рингу. Крім навантаження в рамках системи педагогічної підтримки та-кий класний керівник викладає навчальний предмет.

У наступному колі — фахівці, що працюють всередині школи. Вони входять у шкільний колектив. Здебільшого це теж учителі-предметники, але ті, що отримали спеціальну підготовку. Це може бути спеціалізація в компенсаційному навчанні, в соціалізації учнів, у статевому вихованні тощо.

У деяких випадках бувають потрібні зовнішні консультанти. Вони можуть бути з нашого педагогічного інституту або фахівцями з поведінкових та інших проблем учнів. Ці консультанти складають зовнішнє коло фахівців. Важливо сприймати ці кола як взаємопов'язані компоне-нти, що забезпечують роботу всього механізму. І знову повторю, що центром усього є вчитель-предметник.

Для експертної моделі характерна діяльність з розв'язання проблем дитини з допомогою експертів-фахівців, організована поза класом з ди-ректором, психологом чи іншим фахівцем. Модель класного керівника (тьютора) передбачає відповідальність за благополуччя та розвиток усіх дітей у класі. Для секційно-групової моделі характерний розподіл учи-телів школи на підгрупи, коли кожна відповідає за благополуччя обме-женого числа учнів, закріплених за нею.

Якщо розглядати розвиток системи педагогічної допомоги і під-тримки, то можна побачити, що він ішов від першої моделі до двох інших.

Міністерство освіти Нідерландів виділяє спеціальні кошти та оргструктури на підвищення якості педагогічної підтримки і допомоги дітям, особливо на обов'язкових загальноосвітніх ступенях навчання.

США, МІННЕСОТА

Якщо почати з передісторії, то коріння «school counseling


Сторінки: 1 2