Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат на тему:

Реферат на тему:

«Предмет,задачі,основні категорії педагогіки вищої школи.Вища школа як

педагогічна система.»

План

1.Вступ

2.Предмет педагогіки вищої школи.Основні функції та завдання педагогіки вищої школи.

3.Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи.

4.Вища школа,як педагогічна система.

5.Використана література.

Вступ

Сучасна педагогіка-це комплекс теоритичних і прикладних наук про навчання і виховання ,і освіту як соціально організовані і цілеспрямовані процеси,а також про шляхи удосконалення цих процесів.

Педагогіка вищої школи є однією з галузей педагогіки, науки про виховання,навчання і освіту молоді і дорослих.Об єктом дослідження педвгогіки вищої школи є педагогічна система вищої освіти.Поняття «педагогічна система» введене в педагогіку Н.В.Кузьміною.У сучасному суспільстві виховання здійснюється головним чином , через спеціальні педагогічні системи.Вони є стрижневим і дуже складним обєктом дослідження науки пелагогіки . Системою прийнято називати функціональну структуру,діяльність якої підпорядкована певній меті.Фахівці які включені до спільного виду діяльності , теж утворюють систему в якій ця діяльність здійснюється.Отже навчальні заклади і включені в спеціальну навчально виховну діяльність спеціалісти утворюють педагогічну систему.Вся сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх закладів складає систему освіти, котра вміщує великі педагогічні системи:систему вищої освіти,систему середньої спеціальної освіти,систему загальної середньої освіти та ін.Ці великі педагогічні системи окреслені законом України «Про освіту»(стаття43). Структура педагогічної системи вищої освіти включає низкусередніх педагогічних систем і малих педагогічних систем.

Висновок- Отже,об єктом дослідження педагогіки є система освіти і педагогічні процеси у ВПС.Обєктом педагогіки вищої школи є система вищої освіти і педагогічні процеси в ній.Педагогічні системи різняться між собою за педагогічною метою,змістом навчання,контингентом вихованців квалікацією педагогів,формами,способами керівництва,процесами діяльності вихованців, результатами.Проте всі системи реалізують єдину мету,яка визначена державою,суспільством.

Педагогіка вищої школи, як і кожна наука має свій предмет дослідження.

Н.В.Кузьміна так окреслює предмет педагогіки вищої школи: «Предметом вузівської педагогіки є визначення закономірностей управління такою педагогічною системою, мета якої- підготовка спеціалістів ,затних виходячи з громадянських позицій, вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення».

На мій погляд предметом педагогіки вищої школи є:навчально- виховний процес та процес професійної підготовки спеціалістів , культурної еліти сучасного суспільства; вивчення закономірних зв язків, які існують між розвитком, виховання та навчання студентів у ВНЗ;розробка на цій основі методологічних,теоретичних і методичних проблем становлення сучасного інтелектуального висококваліфікованого фахівця у будь якій галузі матеріального чи духовного виробництва.

Отже, педагогіка вищої школи – це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку,як спеціалістів відповідно до вимог держави.Предмет науки завжди конкретизується в її меті і завданнях.

Метою цієї науки є дослідженнязакономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Завдання педагогіки вищої школи:

Аналіз соціально історичних характеристик системи вищої освіти;

Аналіз змісту ,форм і методів навчання;

Аналіз методів контролреалізацію і оцінки успішності студентів на основі системного підходу;

Розробка нових технологій навчання і виховання у ВНЗ;

Розкриття педагогічних закономірностей формування студентів як майбутніх фахівців.

Педагогіка вищої школи виконує такі функції:

Аналітичну (, аналіз)

Прогностичну (забезпечення наукового обгрунтування цілей)

Проективно-конструктивну (розробка нових технологій та втілення результатів досліджень)

Педагогіка вищої школи є теоритичне вивчення, опис теоритичною і практичною наукою.Як теоретична наука відображає причинно-наслідкові відношення і зв язки у вихованні,навчанні і науковій підготовці майбутніх спеціалістів.

Як практична наука – вказує на застосування теоритичних положень, шляхів реалізації законів і закономірностей,принципів у практичній діяльності педагогічних працівників.

Як і кожна наука ,педагогіка вищої школи має свій категорійно-понятійний апарат.Автори В.М.Галузиньський, М.Б.Євтух, поділяють їх на 3 види:

Методологічні категорії-педагогічна теорія, педагогічна концепція ,педагогічна ідея, педагогічна закономірність,педагогічний принцип.

Педагогічна теорія-система науково-педагогічних знань, яка описує і пояснює елементи реальної педагогічної діяльності у ВНЗ.

Педагогічна концепція-система критичних поглядів на реальну вузівську дійсність і відповідного пошуку та пропозиції нових конструктивних ідей.

Педагогічна ідея- це новий напрям думки твердження або розгорнута модель,що відображає ті чи інші стосунки або зв язки вузівській діяльності.

Педагогічна закономірність- об єктивно повторювана послідовність явищ.Це універсальна категорія усіх галузей педагогіки.Закономірності поділяють на біологічні,психологічні,соціальні й безпосередньо педагогічні.

Ці фундаментальні закономірності, що різнобічноілюструють взаємозалежність процесів є ядром п.в.щ.Вони слугують виявленню і закріпленню принципів.

Е.Принципи- це система вимог і положень педагогіки, дотримання яких забезпечує продуктивність навчально-виховного процесу.

До основних належить:

1.Гуманізація виховання- пріорітет завдань самореалізації особистості студена,створення умов для виявлення обдарованості.

2.Науковий світський характер навчання.

3.Єдність національного і загально людського-формування національної свідомості,любові до рідної землі і свого народу.

4.Демократизація виховання-розвиток різноманітних форм співробітництва,встановлення довіри між викладачем і студентом.

5.Пріорітет розумової і моральної спрямованості змісту навчання і виховання.

6.Поєднання активності студента з керівництвом викладача.

7.Урахування індивідуальних, вікових особливостей студента.

Процесуальні категорії:виховання навчання,освіта,розвиток,формування особистості

Суттєві категорії: мета,завдання і зміст виховання.

Як наука педагогіка вищої школи тісно пов язана з психологією вищої школи, яка досліджує нсихологічні закономірності навчання і виховання, а також філософією та іншими науками обєктом вивчення яких є людина.

Оскільки предметом вивчення педагогічної школи є педагогічний процес у ВПС необхідно дати визначення поняття вищої освіти,їїролі та структури в Україні.

Визначення вищої освіти подане у декларації . прийнятій на Всесвітній конференції ЮНЕСКО, що відбувалася у Парижі 5-8 жовтя 1998 року.У цьому документі говориться що вищою освітою називається всі види навчальних курсів підготовки або перепідготовки на післядипломному рівні, що здійснюється університетами або іншими навчальними


Сторінки: 1 2