Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Формування навичок здорового способу життя

в дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП ............................................................................................................. | 3

Розділ І. | ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ............................................. | 7

І.1. | Здоровий спосіб життя: від витоків до сучасності ......... | 7

І.1.1. | Розвиток проблеми здорового способу життя:

історичний аспект .................................................. | 7

І.1.2. | Законодавство України щодо формування

здорового способу життя ...................................... | 21

І.2. | Психолого-теоретичні положення проблеми

здорового способу життя .................................................. | 33

І.2.1. | Складові чинники здорового способу життя …. | 33

І.2.2. | Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку …………………………. | 47

Розділ ІІ. | ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ

В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НАВИЧОК

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ............................................ | 57

ІІ.1. | Організаційно-педагогічні умови формування в дошкільників навичок здорового способу життя .......... | 57

ІІ.2. | Експериментальне дослідження особливостей формування навичок здорового способу життя

в дітей 5–6 років ................................................................. | 66

ІІ.3. | Зміст і методика експериментальної роботи з дітьми

старшого дошкільного віку .............................................. | 82

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………. | 93

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ................................................. | 96

ДОДАТКИ ........................................................................................................ | 102

ВСТУП

У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних засадах, здоров’я людини є вищою цінністю, найважливішим надбанням держави. Насамперед це стосується здоров’я дитини.

Одним із пріоритетних напрямків виховання дітей та молоді Національною доктриною розвитку освіти визначено формування позитивної мотивації до здорового способу життя, культуру здоров’я. Основні підходи до збереження й зміцнення здоров’я дітей і молоді визначено в Законі України “Про охорону дитинства”, Державних національних програмах “Діти України” та “Освіта” (Україна ХХІ століття), міжгалузевій комплексній програмі “Здоров’я нації на 2002-2011рр.”.

Всі ми хочемо бачити людину майбутнього розумною, сильною, доброю, просто здоровою, однак за останні десятиріччя світова наука зарахувала проблему здоров’я до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює не лише кількісні та якісні характеристики майбутнього розвитку людства, а й сам факт його подальшого існування як біологічного виду. Після Чорнобильської трагедії загальний стан здоров’я дорослого населення і дітей України погіршився, під загрозою знаходиться майбутнє генофонду нації.

Невтішними є більшість показників здоров’я дітей України, що характеризуються проявами негативних тенденцій. За останні роки кількість народжених фізіологічно незрілих дітей зросла з 18–20% до 90%, а 11% народжується вже з явно вираженою патологією; 30% сучасних дітей дошкільного віку мають хронічні захворювання, кількість яких збільшується й до закінчення школи майже 90% випускників мають різні відхилення у стані здоров’я. Ось чому сьогодні здорова дитина стає багатством не лише батьків, а й держави.

Погіршення стану здоров’я дітей відбувається на фоні напруженої санітарно-епідемічної ситуації в країні, забруднення довкілля, зниження життєвого рівня більшості сімей, недостатньої медичної допомоги, нездорового індивідуального способу життя. Низький рівень здоров’я дітей значною мірою обумовлений відсутністю свідомого ставлення до власного здоров’я, розуміння його значення для себе та свого майбутнього.

Невтішні дані про захворюваність дітей, невміння дошкільників і дорослих керувати своїм здоров’ям спонукають науковців до пошуку нових підходів до формування навичок здорового способу життя ще з раннього дитинства, адже цей період є найсприятливішим для оволодіння основними знаннями і навичками з охорони здоров’я, які згодом перетворяться у важливий компонент загальної культури людини та вплинуть на формування здорового способу життя всього суспільства. Саме в дошкільному віці закладається майбутній потенціал здоров’я, це найсприятливіший час для формування навичок здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя – це все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через посередництво діяльності по оздоровленню умов життя – праці, відпочинку, побуту. Це визначення було зазначене ще на Алма-Атинській Міжнародній конференції охорони здоров’я 1978 р.

Щодо дітей дошкільного віку можна визначити такі параметри здорового способу життя – додержання режиму дня, належне оволодіння культурно-гігієнічними навичками, раціональне харчування та культура споживання їжі, руховий та повітряний режим, режим активної діяльності та відпочинку, профілактичні заходи задля збереження здоров’я і душевний комфорт.

При цьому слід пам’ятати, що лише єдність вимог щодо здорового способу життя в родині й дошкільному навчальному закладі сприятиме формуванню в дитини свідомого ставлення до свого здоров’я.

Проблема зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дітей дошкільного віку знаходила своє відображення в працях Е.С. Вільчковського, Н.І. Бочарової, О.Л. Богініч, Н.Ф. Денисенко, М.Ю. Кістяківської, С.Я. Лайзане та ін. Всі ці та інші дослідження спрямо-вані на розвиток особистості дитини, а відтак і на формування її здо-ров’я.

Враховуючи актуальність, недостатню розробленість і прак-тичне значення проблеми, обрано тему дослідження “Формування навичок здорового способу життя в дітей дошкільного віку”.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у сучасних ДНЗ України.

Предмет дослідження – педагогічні умови організації ефективної роботи з формування навичок здорового способу життя в дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови забезпечення формування навичок здорового способу життя в п’яти-шестирічок.

Відповідно до мети визначено такі основні завдання дослідження.

1. З’ясувати стан дослідженості проблеми в психолого-педагогічній літературі та практиці навчально-виховної роботи дошкільних навчальних закладів.

Визначити доступний для сприймання старших дошкільників обсяг знань про засоби збереження й зміцнення здоров’я в старших дошкільників. Експериментально перевірити їхній вплив на формування в дошкільників дбайливого ставлення до власного здоров’я. Визначити організаційно-педагогічні умови сприяння формуванню навичок здорового способу життя в дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження: Основою формування навичок здорового способу життя в дошкільників стануть знання про будову тіла, засоби збереження та зміцнення здоров’я людини, необхідність дбайливого ставлення до власного здоров’я шляхом їхнього усвідомлення за дотримання таких умов:

відповідність індивідуальним та віковим можливостям старших дошкільників;

вибір найдоцільніших форм, методів та


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26