Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Індуїзм як давньоіндійська релігія склався на базі давньо-го брахманізму. В процесі суперництва буддизму з брах-манізмом, точніше, як підсумок суперництва, як результат його перемоги, виник індуїзм. Ця доктрина була схожа с буддиз-мом, але вирішальною перемогою її, що забезпечила кінцевий успіх, е орієнтація на конкретні умови кастової Індії з її чис-ленними культурними традиціями, що склались на рубежі на-шої ери. В цьому розумінні найповнішим визначенням поняття «індуїзм» можна вважати індійський спосіб життя, включаючи усю сумму життєвих принципів норм соціальних етичних цінностей, вірувань уявлень, обрядів культів, міфів легенд, * буднів свят тощо.

Основи індуїзму «походять від вед» пов'язаних з ними легенд та текстів. Чому саме індуїзм, а не інша з існуючих в Індії релігій сприймається народом? Головним напрямом еволюції в процесі становлення індуїзму була зрозуміла масам релігійна доктрина, яка виникла в ході переробки, примітивізації та л вульгаризації давніх філософських теорій. Тому давні ведичні принципи у спрощеному вигляді стали доступними для всіх. Народний індуїзм сприйняв зберіг давнє уявлення про карму з и етичною основою, про святості вед тощо, але у надто спрощеному вигляді.

Більшість ведичних богів відійшли у минуле, тільки не- значна частина їх, головним чином завдяки згадуванню в міфах легендах, збереглася у людській пам'яті. Тому не дивно, що у спрощеному переробленому індуїзмі на перший план вийшли нові божества, точніше, нові іпостасі тих самих, давно відомих державних богів, які набули нового життя в релігійній ' системі індуїзму. Ці боги були ближчими зрозумілішими лю-дям, їх інакше й шанували. Кривава ведична жертва була витіснена богослужінням без жертв (хоч теза «убивство заради бога — це убивство» остаточно не знята ще й досі). Разом з буд-дизмом Махаяни на початку нашої ери в Індії набула поши-рення практика виготовлення ідолів-зображень у храмах на їх честь. Головні індуїстські боги мали вже прибічників, тих, хто вважав за потрібне шанувати свого обранця спілкуватися переважно з ним. Більше того, особиста відданість богу стала важливою характерною рисою прихильників індуїзму. І

Найважливішими з численних богів індуїзму вважають трьох (тримурті) — Брахму, Шіву Вішну. Як правило, зазна-чають, що ці троє в системі індуїму поділили між собою ос-новні, властиві верховному богові функції: творчу, руйнівну й охоронну, хоча нерідко вони збігаються. Кожен з цієї трійці має власні обличчя, характер, сферу дій.

Першим з трійці вважають Брахму, основна функція яко-го — творець. Він створив світ у багатоманітті живого мину-

щого, тобто протилежне тому, чого прагнули індійські релігії (досягнення мокші, нірвани, розчинення у Вічному Єдиному). Брахма як обов'язковий перший член тримурті був не-обхідний — без нього нічого б не було, але заслуги його перед світом живого, перед людиною, перед індійцем вважалися не дуже значними, а інших функцій у цього бога не було. Брахмі присвячувалися поодинокі храми, а у повсякденних обрядах ритуалах про нього, як правило, не згадують.

Більшість індуїстів розділилися на шіваїтів вішнуїтів, які віддавали перевагу відповідно Шіві або Вішну. Шіва — дуже суперечливий. Головною його функцією вважають руйнівну (бог смерті, розорення, зміни), що частково пов'язане з тим, що Шіва — покровитель аскетів, які прагнуть такого розорення й змін, що веде начебто до злиття з Вічністю й Абсолютом.

Проте практично в культі Шіви на перший план вийшов творчий момент: культ життєвої сили чоловічого начала став основним в шіваїзмі. Культ лінгама — чоловічого животворно-го начала — найпопулярніший. Бичок Нанді — атрибут Шіви — символізує силу й животворні потенції Шіви. До Шіви, що символізує його лінгаму, звертаються спраглі потомства, у його храм сходяться бездітні жінки, які чекають від його сили реального втілення їхніх мрій.

Шіву вважають також грозою демонів, у битвах з якими він не раз виявляв чудеса героїзму. Шакті — духовна енергія Шіви; саме в ній — могутність гігантських потенцій Шіви. Во-на виявляється лише за певних обставин. По-перше, це енергія накопичується у ньому в періоди його аскетичних пильнувань споглядань. По-друге, енергія Шакті в Шіві тісно переплетена з його чоловічою животворною силою. Культ жінок Шіви — переміщення Шакті на жіноче начало. У цьому культі започат-ковується значно поширюється ідея, згідно з якою енергетич-на сила Шакті реалізується у момент злиття чоловічого й жіночого начал, що відіграло свою роль у розквіті в індуїзмі культу Ками.

Культ Ками, мистецтва любові, тісно пов'язаний з культом Шіви Шакті, Вішну. Якщо культ Шіви в Індії завжди був тісно пов'язаний з Шакті та Камою, то культ третього члена три-мурті — Вішну — мав інший характер. Вішну — м'який, несу-перечливий, його основна функція — збереження. Він простий, максимально близький людям, особливо схильним до емоційного сприйняття божества — саме такі переважають се-ред вішнуїтів. На численних зображеннях чотирирукий Вішну звичайно сидить на тисячоголовому драконі, що пливе, або на троні у вигляді білого лотоса,

Богиня Лакшмі — жінка бога Вішну — завжди поруч з чо-ловіком, вона ніжно любить його. У Вішну багато перетворень—

аватар, хоча основних десять: у перших чотирьох він висту^ пае у вигляді тварин (риби, черепахи, вепря, людини-леваЯ п'яте — карлика-велетня; решта п'ять відомих аватар Вішну -т Парашурама, Рама, Крішна, Будда Мессія-Калка, на прихя якого ще чекають найулюбленіші в Індії аватари Вішну — ?аВ ма Крішна. *

Рама — герой давньоіндійського епосу Рамаяна, найулюбЯ ленішої поеми індійців. У селах брахмани речитативом перекаЯ зують її. *

Рама — герой, благородна


Сторінки: 1 2 3 4 5 6