Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Кредитування у сфері підприємництва

Поняття кредитування та кредитів

агальні положення. Правові основи надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб'єк-тами, що виникають у процесі кредитування, докладно регулює Положення Національного банку України "Про креди тування",

затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246.

У цьому нормативному акті кредитна операція визначаєгься як договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у ба-лансах кредитора та позичальника.

Суб'єктами кредитних правовідносин є кредитор та позичальник.

Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користу-вання.

Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове к мстування кошти на умовах повернення, платності і строковості.

Кредит - це позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільовою характеру вико-ристання.

У Законі "Про оподатковування прибутку нідмриємсів" кредит визначений нк коїшги та матеріальні' цінності, що надаються резидентами або нерезидентами в користування юридичним або фізичним особам на певний строк і під відсоток.

Згідно з * їм Законом кредит поділяється на фінансовий кредит, ТОР.ІФНКЙ кредиті кредит під цінні напери, то засвідчують

ВІДНОСНИЙ ПОЗИКИ.

<!*;и ?*и'0іі.їй креди І - кошти, що наддкмься банком рези-дентом т идгтгом, кваліфікованім ям банківська установа в;дн-л:'і.. .. і '?,іі<инодавства країни перст'ванни нерезидента, або

резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством у позику юридичній або фізичній особі на певніш строк, для цільового використання і під відсоток.

Товарний кредит - товари, що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, яка передбачає відстрочку остаточного розрахунку на певний строк і під відсоток.

Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного одержання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником) незалежно від терміну погашення заборгованості.

Кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики, -це кошти, що залучаються юридичною особою - боржником (дебітором) від інших юридичних або фізичних осіб як компен-сація вартості випущених (емітованих) таким дебітором облігацій або депозитних сертифікатів.

Відповідно до Закону "Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяль-ності" від 01.12.98 р., до ст.1 Закону України "Про оподаткову-вання прибутку підприємств" внесені зміни: види кредитів допов-нені інвестиційним податковим кредитом.

Інвестиційний податковий кредит визначений як відстрочка плати податку з прибутку, надана суб'єкгу підприємницької діяльності на певний строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, із подальшою компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отриманий внаслідок реалізації інноваційних програм.

Відповідно до Положення про кредитування суб'єкти госпо-дарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий і консорціумний. ... „

Банківський кредит надається суб'єктам кредитування всіх форм власності в тимчасове користування на умовах, визначених кредитним договором.

Банківський кредит поділяється на окремі види за різними ознаками. Так, якщо критерієм класифікації є строки використан-ня, то банківські кредити можуть бути:

а) короткострокові - до 1 року (можуть надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникзютв у зв'язку з витратами виробництва та обігу, не забезпеченими надходжен-нями коштів у ві/шопідному періоді);

6) передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій ' юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ); ;

в) переоформлення комерційного кредиту на банківський.

У рж» оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя погашення такого кредиту здійснюється на умовах, пе-редбаченнхчдоговором сторін.

Бланковим кредит може надаватися комерційним .банком тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які\мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

Консорціумний кредит може надаватися позичальнику бан-ківським консорціумомутакими способами:

а) акумулюванням Іфедитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам господарської діяльності;

б) гарантуванням загальної суми кредиту провідним банком або групою банків - кредитування здійснюється залежно від потреби у кредиті; \

в) зміною гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консор-ціумній операції. \ ;

Положення про порядок здійснення консорціумного кредиту-; вання затверджено постановою Правління НБУвід 21.02.96 р. № 37.

Консорціуми на постійній основі можуть створюватися для проведення операцій на валютних ринках або для великомасштабних лізингових чи факторингових операцій на ринках позикових капіта-лів. Члени консорціуму несуть солідарну відповідальність перед; позичальниками. Координує дії учасників консорціуму провідний банк (лідер), який представляє інтереси консорціуму, але діє Е іежах повноважень, що одержані від інших учасників консорціуму.

Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.

Іпотечний кредит це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.

Крсдіїторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки^або спеці-альні іпотечні компанії, а також комерційні банки. \

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні оіюби, які мають у власності об'єкти іпотеки або мають поручитель, які надаюті під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.

Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно викорйсто-' вуиати: житлові будинки, квартири, виробничі будинки, ^'юр^пи, ма/азнни, земельні ділянки, що є власністю позичаль і н\ є

о/Ггкгом застави за іншою угодою. \ V ' V

Відповідно до абзацу 3 п.10 Положення про кредитування (зі


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45