Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему

«Ефективність управління персоналом підприємства в умовах раціонального використання трудових ресурсів (на прикладі ВАТ "МК "Азовсталь")»

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….…….3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ………………...…...6

1.1. Виявлені проблеми якості трудового життя на ВАТ «МК» Азовсталь»………………………………………………………………….6

1.2. Відповідність системи управління ВАТ «МК» Азовсталь» сучасним вимогам ефективного управління…………………………………………8

Висновки .…………………………………………………………...…….20

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ В УМОВАХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ………………………………..……………………….22

2.1Формування організаційної структури ВАТ «МК «Азовсталь»

та характеристика підприємства……………..…………………………..22

2.2.Основні принципи побудови системи

управління персоналом на ВАТ "МК "Азовсталь"…………………..…47

2.3. Дослідження кадрової політики підприємства………………….…58

2.4. Заробітна плата і преміювання……………………………………...80

2.5. Мотивація персоналу……………………………………………..….85

Висновки …………………...…………………………………………......91

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ..…………………………………....93

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….…….…98

ДОДАТКИ………………………………………………………………………102

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації виробництва, ініціативи і т.д.

Вивчення не тільки економіки, але і явищ природи і громадського життя, неможливе без аналізу. Сам термін "аналіз" походить від грецького слова "analyzіs", що в перекладі означає "розділяю", "розчленовую". Отже, аналіз у вузькому плані являє собою розчленовування чи явища предмета на його складові частини (елементи) для вивчення їх як частин цілого. Таке розчленовування дозволяє заглянути усередину досліджуваного предмета, явища, процесу, зрозуміти його внутрішню сутність, визначити роль кожного елемента в досліджуваному чи предметі явищі. Звідси, економічний аналіз - це науковий спосіб показання сутності економічних явищ і процесів, заснований на розчленовуванні їх на складові частини і вивченні їх у всім різноманітті зв'язків і залежностей.

Управління персоналом - це спосіб побудови взаємозв'язку між рівнями управління і функціональних областей, що забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто "система управління " (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно. Звідси та увага, що керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур організації, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни й оцінкам відповідності задачам організацій, - це показує актуальність і важливість даної теми в сучасних умовах.

Тому, саме ця проблема лягла в основу наукових вишукувань даного дипломного проекту.

Метою даного дипломного проекту, є виявлення необхідності проведення організаційних змін і розробка пропозицій основних напрямків організаційних змін у ВАТ «МК»Азовсталь»

Головними задачами даної роботи є: вивчення і систематизація теоретичних питань, що дозволяють удосконалювати систему управління; проведення аналізу діяльності підприємства і його систем управління; розробка пропозицій по удосконалюванню системи управління, а також розрахунок ефективності пропозицій.

Об'єктом вивчення є ВАТ «МК»Азовсталь»

Предмет вивчення - існуюча на підприємстві система управління.

Перший розділ містить у собі теоретичний матеріал, що стосується основних питань організаційних змін ВАТ «МК»Азовсталь». Тут розкриті поняття і причини організаційних змін, розглянуті передумови й умови, що сприяють організаційним змінам, основні етапи і методи проведення організаційних змін, описане питання ефективності організаційних змін.

Другий розділ даного дипломного проекту присвячений вивченню об'єкта дослідження. Спочатку дається коротка загальна характеристика підприємства, потім розглядається система управління підприємством ВАТ «МК»Азовсталь», місія і пріоритетні цілі даного підприємства. Вивчення стану підприємства, його позицій на ринку, вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Закінчується ця глава аналізом визначення сильних і слабких сторін у діяльності підприємства, основних можливостей і напрямків у системі управління трудовими ресурсами ВАТ «МК»Азовсталь», спрямованих на досягнення цілей і задач підприємства.

Третій розділ, якій має назву «Загальні висновки і пропозиції» пропонованого проекту присвячений розробці програми напрямків організаційних змін, а так само пропозицій щодо удосконалювання системи управління персоналом на ВАТ «МК»Азовсталь», формулюються висновки за результатами виконаного дипломного проекту.

Основну мету даної роботи можна сформулювати в такий спосіб: дати оцінку трудових показників конкретного підприємства (ВАТ "МК"Азовсталь").

При цьому будуть вирішені наступні задачі:

зіставлення понять "трудові ресурси" і "робоча сила", а також зразкова характеристика показників

дослідження на підприємстві ВАТ "МК"Азовсталь" продуктивності праці, динаміки чисельності персоналу, використання трудових ресурсів і фонду робочого часу.

виявлення резервів підвищення продуктивності праці робітників і збільшення обсягу виробництва шляхом раціонального розподілу трудових ресурсів.

Оцінка показників проводиться на основі даних наданих ВАТ "МК"Азовсталь".

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

1.1 Виявлені проблеми якості трудового життя на ВАТ «МК» Азовсталь»

Удосконалювання системи управління підприємства, у відповідність з умовами, що змінилися, є однієї з найважливіших задач управління. У більшості випадків рішення про коректування структур приймаються вищими керівниками організації як частина їхніх основних обов'язків. Значні по масштабах організаційні перетворення не здійснюються доти , поки не з'явиться тверда впевненість у тім, що для цього існують серйозні причини, що викликають їхню необхідність. В ході дослідження на ВАТ «МК» Азовсталь» було знайдено декілька проблемних моментів, які вимагають коректування. Можна назвати деякі ситуації окремо чи в комбінації, коли виправдані витрати на коректування чи структури розробку нового проекту.

Перевантаження вищого керівництва. Деяким відділам ВАТ «МК» Азовсталь» вдається функціонувати задовільно тільки за рахунок надмірного виснажливого навантаження на декількох вищих керівників. Якщо очевидні заходи для зміни методів і процедур управління не дозволяють зменшити навантаження, не приводять до скільки-небудь тривалого полегшення, то дуже ефективним засобом рішення цієї задачі стає перерозподіл прав і функцій, коректування й уточнення у формах організації

Однієї з важливих


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25