Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Вступ

Сучасний ринок — один з головних елементів складної системи гос-подарювання, в якій тісно взаємодіють ринковий механізм, чисельні дер-жавні регулюючі інститути. Його функціонування великою мірою зале-жить від стану суспільної свідомості, правовідносин, що має безпосередній вплив на вивчення маркетингу в сучасних умовах розвитку виробництва і становлення економіки України.

аркетинг — невід'ємна частина сучасних ринкових відносин. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потен-ційних споживачів. Вона сформувалася внаслідок ускладнення та утруд-нення збутової діяльності в умовах нарощування обсягів виробництва продукції.

Виробництво та збут в умовах "ринку покупця" і становить ос-новний сенс маркетингової діяльності.

Маркетинг охоплює різні сторони функціонування народного госпо-дарства. Він є найважливішим інструментом у розробці й просуванні продукції до споживача. Відсутність спеціалістів з маркетингової діяльності та побутування думки про те, що завжди інтере-си виробника переважають над інтересами споживача, вимагають по-іншо-му підходити до цієї проблеми і розглядати маркетинг як ринкову концеп-цію управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства, спрямо-ваною на вивчення ринку й економічної кон'юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них товарів і послуг. Оволодіння теорією і практикою маркетингу необхідно майбутнім спеціалістам різних галузей народного господарства.

З переходом України до ринкових відносин, виробничі структури стали все більше приділяти уваги маркетинговим дослідженням. Використання отриманих результатів досліджень дозволяють підприємствам знайти правильні орієнтири своєї діяльності, досягти максимального рівня задоволення потреб споживачів, а отже — вирішити власні проблеми. Звідси і випливає актуальність обраної теми дипломної роботи.

Становлення системи маркетингових досліджень в Україні — одна з найглобальніших проблем, її вирішення під силу лише висококваліфікованим фахівцям, озброєним відповідними знаннями та навиками. Відтак, метою написання дипломної роботи є виклад принципів, завдань, функцій, методів і алгоритмів збору інформації, аналізу ринку, вивчення поведінки споживачів, конкурентів та інших ринкових суб'єктів.

Основними завданнями написання дипломної роботи є працювання відповідних понять, категорій, системам та алгоритмів маркетингових до-сліджень; практичне проведення відповідних маркетингових досліджень; пошук напрямів і ресурсів поліпшення маркетингової діяльності підприємства.

Маркетингові дослідження — це системний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз та представлений даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб та організацій у контексті їй економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства.

Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, мірі ризику, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності.

Предмет маркетингових досліджень — існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо.

Об'єктом дипломної роботи є – Івано-Франківське підприємство «Керамікбудсервіс», основною продукцією якого є випуск цегли керамічної будівельної.

Основними завданнями маркетингових досліджень на «Керамікбудсервіс» є: аналіз кон'юнктури ринку; дослідження поведінки споживачів, конкурентів та інших суб'єктів ринку (постачальників, посередників тощо); оцінка результатів діяльності підприємства; визначення конкурентних позицій продукції й підприємства в цілому; орієнтація підприємства на випуск товарів, збут яких забезпечений умовами ринку; прогнозні дослідження збуту продукції підприємства; розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства.

Основними принципами маркетингових досліджень є:

?системність – періодичність, послідовність, логічність; ?комплексність; ?врахування й аналіз всіх діючих елементів і чинників у їх динаміці та взаємозв'язку; ?цілеспрямованість - орієнтація на вирішення актуальних суто маркетингових проблем; ?об'єктивність — незалежність від суб'єктивних оцінок та висновків; ?надійність — точність одержання даних; ?економічність — перевищення вигоди від удосконалення діяльності підприємства в результаті реалізації прийнятих рішень над витратами, пов'язаними із проведенням маркетингових досліджень; ?відповідність принципам добросовісної конкуренції; ?довіра з боку споживачів.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літературних джерел, додатків.

У вступі визначено актуальність обраної теми дипломної роботи, мета та завдання написання її, предмет та об’єкт дослідження.

В першому розділі дипломної роботи висвітлені напрямки комплексного дослідження ринку та маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів, поведінки споживачів, конкурентоспроможності підприємства та продукції.

В другому розділі дипломної робота проведено аналіз організації маркетингових досліджень на – підприємстві «Керамікбудсервіс», зокрема подана характеристика роботи підприємства та його техніко-економічних показників, аналіз маркетингових досліджень ринку, конкурентів, каналів розподілу, конкурентоспроможності фірми та продукції.

У третьому розділі проведено прогнозування розвитку ринку.

1.2 Маркетингові дослідження ринку.

Ринок — це сфера обміну. Виникнення і розвиток ринку були зумовлені суспільним поділом праці, розвитком товарного виробництва та обігу. Ринок — загальнолюдське, загальноекономічне явище Він існує при різних способах виробництва.

іяльність на міжнародному ринку забезпечується сукупність товарних потоків (включаючи послуги) і валютних, кредитних та інших відносин між національними господарками окремих країн, ще беруть участь у міждержавних зв'язках. У той же час ринок є сферою постійних контактів між виробниками і продавцями, їхніми агента-ми, оптовиками, торговельними і кінцевими покупцями, а також бан-ками, страховими компаніями і т. д.

Аналіз ринку – це глибоке дослідження його структури та сег-ментів за певний проміжок часу. Ці дослідження переважно виперед-жають появу нового товару на ринку. Аналізом динаміки ринку в ми-нулому і оцінкою теперішнього його стану робляться спроби оціню-вати і прогнозувати динаміку ринку на перспективу. Для умілого ви-користання особливостей сучасного міжтоварного ринку необхідно його постійно вивчати, поєднуючи це з прогнозуванням. Для дослід-ження ринку в сучасних умовах потрібно використовувати ЕОМ та найновіші методи прогнозування.

Ринки поділяються переважно на товарні і фінансові, внутрішні й міжнародні. Сукупність ринків країни утворює національний ри-нок, а


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8