Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Інститут менеджменту та економіки

Дипломна робота

 

Реферат

Готель “АУСКОПРУТ” розташовано в будинках №7-9 по вул. Грюнвальдській. Будинки розташовані в північно-східному крилі центральної частини міста, неподалік залізничного вокзалу. Це пам’ятки архітектури, які на даний час є об’єднані в єдиний комплекс. До 1939 року будинки знаходились у приватній власності і використовувались за первісним призначенням. Пізніше там було розташовано адміністративний заклад.

У 1992 році спільне українсько-австрійське підприємство “АУСКОПРУТ” провело реставрацію та реконструкцію споруд з пристосуванням під готель з одноіменною назвою.

Архітектурний стиль – сецесія. Характерними для цього стилю є елементи балконів, ковані та ліпні огородження, кронштейн.

В готелі “АУСКОПРУТ” клієнти можуть скористатися такими послугами:

бар

ресторан

віденське кафе на свіжому повітрі

перекладач

конференц-зал

магазин українських сувенірів

паркінг

автономне тепло-водопостачання

та багато іншого.

Підприємство працює на ринку готельних послуг більше 10 років. За роки напруженої роботи був створений готель класу “люкс”. З того часу він гостинно відчиняє двері як іноземним туристам зі всіх куточків світу, так і вітчизняним.

Узагальнену характеристику господарської діяльності готелю в умовах ринкової економіки дають величина чистого прибутку і показники фінансового стану. Важливо не лише отримати якомога більший прибуток, але і правильно використовувати ту його частину, що залишилася в розпорядженні готелю, тобто забезпечити оптимальні темпи розширеного відтворення. У динаміці темпів зростання власних коштів із розрахунку прибутку готелю виявляються в кінцевому рахунку успіхи або недоліки розвитку готелю в цілому.

 

Реферат

Отель “АУСКОПРУТ” расположен в домах №7-9 по ул. Грюнвальдськой. Дома расположены в северо-восточном крыле центральной части города, неподалеку железнодорожного вокзала. Это памятки архитектуры, которые на данное время объединенные в единый комплекс. До 1939 года дома находились в частной собственности и использовались по первоначальному назначению. Более поздний там было расположено административное учреждение.

В 1992 году общее украинско-австрийское предприятие “АУСКОПРУТ” провело реставрацию и реконструкцию сооружений с приспособлением под отель с одноименным названием.

Архитектурный стиль – сецессия. Характерными для этого стиля являются элементы балконов, кованные и лепные ограждения, кронштейн.

В отеле “АУСКОПРУТ” клиенты могут воспользоваться такими услугами:

бар

ресторан

венское кафе на свежем воздухе

переводчик

конференц-зал

магазин украинских сувениров

паркинг

автономное тепло-водоснабжение

и много другого.

Предприятие работает на рынке гостиничных услуг больше 10 лет. За годы напряженной работы был созданный отель класса “люкс”. Из того времени он гостеприимно отворяет двери как иностранным туристам с всех уголков мира, так и отечественным.

Обобщенную характеристику хозяйственной деятельности отеля в условиях рыночной экономики дают величина чистой прибыли и показатели финансового состояния. Важно не только получить по возможности большую прибыль, но и правильно использовать ту ее часть, которая осталась в распоряжении отеля, то есть обеспечить оптимальные темпы расширенного воспроизведения. В динамике темпов возрастания собственных средств из расчета прибыли отеля обнаруживаются в конечном счете успехи или недостатки развития отеля в целом.

Зміст

Поняття і роль мотивації в менеджменті

Домінуюча функція менеджменту включає вплив на інших для того, щоб спонукати виконавців здійснювати роботу у напрямі досягнення намічених цілей. Важливим аспектом цієї функції є мотивація, великий інтерес до якої викликаний підвищенням ролі суб'єктивних факторів у суспільному виробництві, ускладненням умов трудової і позатрудової діяльності, збагаченням і розвитком самої особистості.

Мотивація (англ. Моtіvаtіоn) — це процес спонуковування людини або групи людей до досягнення цілей організації і включає в себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, моти-ваційні установки або диспозиції, ідеали і т. п. У широкому розумінні мотивація іноді визначається як детермінація поведінки взагалі.

В процесі праці у людей цілеспрямовано формується заін-тересоване відношення до неї та її результатів, оскільки мотивація посилює бажану поведінку людини, дає напрямок поведінки і грунтується на внутрішніх і зовнішніх факторах або на мотивах і стимулах. Мотив (англ. Motive) — це усвідомлена спонуковуюча причина, основа, підстава до якоїсь дії чи вчинку. Мотив є суб'єктивним явищем, усвідом-ленням вчинків, які у кінцевому підсумку перетворюються у постановку цілі, що спонукає людину до дії внаслідок трансформації зовнішнього спонуковуючого фактора (сти-мулу) і його усвідомлення індивідом.

До мотивів відноситься комплекс спонукань, що діють з повною силою на протязі тривалого періоду часу, а також обов'язок, прагнення виконати доручене завдання, надавати допомогу колезі тощо.

Мотиви можуть класифікуватися за різними ознаками. Так, у залежності від стимулюючої сфери, вони можуть бути поділені на мотиви матеріального і морального порядку. У свою чергу, моральні можна поділити на: а) ідейно-політичні (стимули, що діють в усьому суспільстві) і б) моральні стимули, що викликають певні відносини у даній групі людей (почуття колективізму, товариськості, взаємодопомоги в процесі роботи та ін.).

Велику групу мотивів становлять спонукання, які стиму-люються самим змістом трудового процесу: почуття задоволення від творчого напруження сил, естетичне задоволення від добре зробленої речі і ін.— тобто змістовні мотиви праці. Механізм дії подібних факторів розкривається у теорії "У" Мак-Грегора.

Стимул також розглядається як спонукання до дії, спону-ковуюча причина поведінки. Але, на відміну від мотиву, спонукання викликається зовнішніми факторами, які поді-ляються на матеріальні (винагороди за працю) і моральні стимули: визнання заслуг індивіда, справедливе відношення до нього, створення у людини почуття особистої причетності до успіхів організації, творчі, психологічні та ін.

Слід зазначити, що моральні стимули можуть викликати й негативні наслідки: кар'єризм, користолюбство і т. п. У той же


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25