Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ститут менеджменту і економіки

Вступ

Розділ 1. Підприємство. Його суть, правові основи і коротка характеристика його діяльності. Конкурентне середовище. Реклама.

Розділ 2. Виробнича потужність і розробка виробничої програми у вартісних і кількісних показниках. Оцінка використання потужності.

Розділ 3. Основні засоби виробництва. Розрахунок показників стану, руху і використання.

Розділ 4. Матеріально-технічне забезпечення виробництва продукції.

Розділ 5. Персонал підприємства. Продуктивність організація праці і заробітної плати.

Розділ 6. Оборотні засоби виробництва. Розрахунок оборотних коштів.

Розділ 7. Затрати на виробництво продукції. Складання калькуляції вартості одиниці продукції. Рентабельність виробництва продукції.

Розділ 8. Критичний і прогнозований обсяги виробництва.

Розділ 9. Оцінка фінансового стану підприємства.

Розділ 10. Відносини з бюджетом.

Розділ 11. Результати реалізації продукції і забезпеченість коштами, матеріально-сировинними ресурсами і проведення інноваційної діяльності.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ:

Глибоке вивчення економіки підприємства має велике значення

для формування спеціаліста взагалі, а тим більше для

формування спеціаліста економічних служб підприємства і сфери

управління.

Без знань економіки не можна зрозуміти сутності соціально-економічного розвитку, їх мети і шляхів забезпечення зростання ефективності підприємницької діяльності.

Питання розвитку національної економіки України на даному етапі розвитку відіграють особливу роль, так як Україна переходить від командно-адміністративної системи управління до ринкових економічних відносин, а історичний досвід суспільного розвитку стверджує, що в усіх випидках перемагає та соціально-економічна формація, яка забезпечує якісно вищий рівень життя суспільстваства порівняно з попередньою, яку вона міняє. Зрозуміло, спожити можна лише те, що виготовлено. Ось чому перевагу необхідно надавати організації, управлінню і розвитку виробництва, розвитку національної економіки України.

В даній роботі буде розглядатись робота підприємства «Арія». Це підприємство буде спеціалізуватись на виробництві східців. Для виробництва даного продукту ми використовуємо металеві труби шурупи, лако-фарбувальні матеріали. Ці ресурси підприємство отримує від інших підприємств-виробників. В перспективі підприємство планує збільшити обсяги та асортимент продукції, що позволить збільшити прибуток. З підприємством «Арія» конкурує ряд інших великих та малих підприємств-виробників даної продукції. Отже, потрібно покращувати якість товару, що пропонується на ринок. Підприємство рекламується в засобах масової інформації регіону.

Розділ 1. Підприємство. Його суть, правові основи і коротка характеристика його діяльності.

Основною виробничо-господарською ланкою національної економіки є підприємство. Поняття підприємство сформульовано у Законі України "Про підприємства в Україні".

Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу). Підприємство здійснює виробничу діяльність, тобто є товаровиробником. У практиці господарювання кожне підприємство становить складну виробничо-економічну систему, що здійснює багато видів діяльності.

Закон визначає підприємство як господарський суб’єкт. Суть цього визначення полягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує товар з метою отримання прибутку.

Окрім цього, підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом. Юридичний аспект даного визначення полягає в тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать чинному законодавству України .

Підприємство має права юридичної особи, тобто повинно мати певні ознаки, без яких воно не може бути визнано юридичною особою.

По-перше, підприємство повинно мати в своїй власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремленне майно. Наявність відокремленого майна забезпечує матеріально-технічну можливість функціонування підприємства, його організаційну, економічну єдність та самостійність.

По-друге, важливою ознакою підприємства як юридичної особи є його здатність відповідати своїм майном за зобов’язаннями, які виникають в процесі господарської діяльності у взаємовідносинах з іншими підприємствами, фізичними особами, кредиторами, бюджетом.

По-третє, однією з основних ознак підприємства як юридичної особи є його здатність у відповідності із законодавством укладати всі види господарсько-правових договорів з партнерами, постачальниками сировини, матеріалів, палива, енергії, комплектуючих, з громадянами, іншими юридичними і фізичними особами.

По-четверте, важливою ознакою ознакою підприємства як юридичної особи є його право бути позивачем, тобто пред’являти звинувачувальній стороні позови, претензії, а також бути відповідачем у суді при невиконанні зобов’язань у відповідності із законодавством і укладенням угоди.

По-пяте, підприємство як юридична особа повинна мати самостійний баланс, правильно вести облік витрат на виробництво і реалізацію продукції, своєчасно подавати встановлену державними органами звітності.

По-шосте, підприємство як юридична особа повино мати своє найменування, що вказує на його організаційно-правову форму, а також місцезнаходження, поштову адресу, що визначає місце його державної реєстрації.

Закон визначє основні напрями діяльності підприємства, а саме: виробничий, науково-дослідницький і комерційний.

Виробничий включає: обґрунтування асортимену продукції, послуг, робіт та їх обсягів; оптимізацію виробничих потужностей; формування кадрів потенціалу; забезпечення виробництва сировинними та енергетичними ресурсами; забезпеченням належного ремонтного та транспортного обладнання.

Науково-дослідницька діяльність охоплює науково-дослідні роботи і розробки, технологічну і конструкторську підготовку в-ва, впровадження технічних і органічних нововведень, реалізацію інвестиційної політики.

Важливим аспектом діяльності підприємства є також комерційна діяльність. Успіх комерційної діяльності на ринку значною мірою залежить від ефективної організації маркетитингу.

Закон визначає, що метою діяльності підприємства є одержання прибутку. Це відрізняє підприємство від інших некомерційних організацій, які не визначають основною метою своєї діяльності прибуток.

Кожне підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інший рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, товарну марку у вигляді терміна, малюнка або їх комбінації.

Використання товарної марки забезпечує правовий захист, сприяє створенню відповідного іміджу, рекламі підприємства.

Діяльність підприємства спирається на правові основи, які викладені в Законах України «Про підприємство в Україні», «Про підприємство», «Про власність», «Про іноземні інвестиції», «Про господарське товариство».

Вони встановлюють основні цілі, принципи діяльності, види і організаційні форми підприємств та їх об’єднань, порядок створення і реєстрації, механізм підприємницької діяльності, регламентують господарську, економічну та соціальну діяльність незалежно від форми власності, регулюють відносини


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15