Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Розділ 1 : Теоретико-методологічні основи організації інвестиційного менеджменту на підприємстві

Зміст

Вступ..................................................................................................................4

1 Теоретико-методологічні основи організації інвестиційного менеджменту на підприємстві………………………………………………………………..….6

Суть,мета та функції інвестиційного менеджменту.

Методологічний інструментарій інвестиційного менеджменту

Попяття і суть інвестиційного проекту

Інвестиційний процес

2 Загальна характеристика підприємства .........................................................25

2.1 Загальна характеристика підприємства і умови функціонування державного унітарного підприємства……………………………………...…..25

2.2 Cтруктурні підрозділи Богородчанського ЛВУМГ………………………………………………………………..……………...…………..27

2.3 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства……………………………………………………………….....29

2.4 SWOT-аналіз……………………………………………………………….

3 Вдосконалення організації інвестиційного менеджменту на Богородчанському ЛВУМГ……………………….……………………………......34

3.1 Напрямки вдосконалення організації інвестиційного менеджменту на Богородчанському ЛВУМГ..............................................................................34

3.2 Заходи по вдосконаленню організації інвестиційного менеджменту на Богородчанському ЛВУМГ....................................39

Висновки................................................................. .........................................51

Використана література…………………………………………………...54

Додатки

Вступ

Без капіталовкладень неможливо тривале існування жодного підприємства: той хто не робить інвестицій, не збільшує і не удосконалює свої активи, не має майбутнього. Від інвестицій, їхнього обсягу і структури залежать перспективи підприємства, його можливості утриматись на ринку.

Актуальність теми дослідження полягає у потребі господарюючого суб’єкта раціонально робити вибір серед багатьох альтернатив інвестиційного розвитку. Обраний напрямок вкладання коштів має відповідати стратегічним і тактичним цілям, інвестиційній стратегії розвитку підприємства.

В роботі розглядається організація управління інвестиціями , види інвестицій, способи залучення, аналіз привабливості інвестиційних альтернатив. Оскільки формою реалізації інвестицій є інвестиційний проект, то розглядається передінвестиційна фаза розробки інвестиційного проекту, а саме пошук інвестиційних концепцій, попередня підготовка проекту, оцінка техніко-економічної та фінансової прийнятності.

Саме інвестиції виступають джерелом розвитку виробництва, ведуть до збільшення виробничого капіталу, оновлення основних фондів, розширення асортиментного ряду продукції, розбудови і укріплення основи для конкурентної боротьби, збільшення фінансової міцності підприємства. При цьому враховується специфіка підприємства, його відносні (у порівнянні з іншими господарюючими суб’єктами) переваги, а також знову виникаючі можливості.

Метою курсової роботи є - на основі аналізу економічної літератури та практичного матеріалу визначити основні напрямки вдосконалення організації інвестиційного менеджменту на підприємстві, оволодіння навичками економічного аналізу інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства.

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі:

розкрити необхідність, сутність та механізм управління інвестиціями; проаналізувати на практичному прикладі вибір напрямків інвестування; проаналізувати розробку інвестиційного проекту; проаналізувати привабливість інвестиційних альтернатив для вибору проекту для фінансування підприємством; визначити основні напрямки вдосконалення організації інвестиційного менеджменту на підприємстві; дослідити можливості підвищення ефективності управління інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень.

У курсовій роботі об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність Богородчанського управління магістральних газопроводів.

Предметом роботи стали напрямки управління інвестиціями, оцінка привабливості інвестиційних альтернатив. На основі заданого набору вихідних даних проведено економічний інвестиційний аналіз капіталовкладення в освоєння нової технології виробничої діяльності, закупівлю нового обладнання, його установку підприємством для підвищення ефективності виробничої діяльності й оцінений економічний стимул підприємства профінансувати цей проект.

Методологічною основою аналітичних розрахунків ефективності реальних інвестицій стали кілька формалізованих способів оцінки:

- по чистій приведеній вартості;

- по внутрішній нормі прибутку ;

- по індексі рентабельності;

- по поточному строку окупності.

Крім того проведені розрахунки точки беззбитковості реальних інвестицій та аналіз чутливості основних показників ефективності до зміни параметрів.

1 Теоретико-методологічні основи організації інвестиційного менеджменту на підприємстві.

Суть,мета та функції інвестиційного менеджменту

Терміни "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", "інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатися в нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів в нашій економіці трактується по-різному. Так, наприклад, поняття "інвестиції" ототожнюють з капітальними вкладеннями, "інвестиційна діяльність" - з інвестуванням . Хоча ці поняття за своєю суттю є неоднозначні .

Термін "інвестиції" походить від латинського слова "invest", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення

За фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції це видатки на створення, розширення, реконструкцію, та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.

Розглянуті вище категорії враховані при визначенні терміну “інвестиції” в українському законодавстві. У відповідності до Закону України “Про інвестиційну діяльність” “... інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект”. Такими цінностями можуть бути:

грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції та інші цінні папери;

рухоме або нерухоме майно;

майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності;

сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих (ноу-хау);

права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, обладнанням, а також інші майнові права.

Здійснювані підприємствами інвестиції характеризуються багатьма видами. В економічній теорії і господарській практиці, пов’язаній з інвестиційними процесами підприємств, застосовується більше ста термінів, що характеризують різні види інвестицій. У зв’язку з цим, в цілях забезпечення ефективного і цілеспрямованого управління інвестиціями підприємства необхідно в першу чергу систематизувати їх термінологію.

Класифікація видів інвестицій підприємства у розрізі різних класифікаційних ознак представлена на рис. 2.

Рис. 2. Класифікація інвестицій підприємства за основними ознаками

Здійснюючи інвестиційну діяльність підприємство виступає як інвестор. Інвестори класифікуються за наступними основними ознаками (рис. 3).

Рис. 3. Класифікація інвесторів за основними ознаками

Класифікація форм інвестицій і видів інвесторів дозволяє цілеспрямовано здійснювати управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Найважливішою складовою економічного управління діяльністю компанії є інвестиційний менеджмент. Інвестиційний менеджмент це процес управління всіма


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23