Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

Зміст

 

Вступ...........................................................................................................................4

1 Теоретико-методологічні аспекти інноваційної діяльності підприємств……….5

1.1Сутність понять «інновація», «нововведення», «новація»……………………5

1.2 Класифікація інновацій та їх особливість ……..……………………...………7

1.3 Інноваційні стратегії………………………..……………………………...…..15

1.4 Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності……….18

2 Аналітична частина…………...................................................................................21

2.1 Загальна характеристика ДП «Екосир»…………………………….……….21

2.2 Характеристика динаміки основних техніко-економічних показників і оцінка діяльності підприємства …………….............................................................24

2.3 Аналіз мікросередовища ДП «Екосир» ………………...……………...……27

2.4 Аналіз макросередовища ДП «Екосир» …………………..…………...……29

2.5 Джерела інноваційних можливостей ДП «Екосир»……......………...…..…37

3Розробка заходів щодо вдосконалення конкурентоспроможності підприємства……………………………………………………………………...….39 3.1 Інноваційні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства……………………………….……………............................................39

3.2 Введення інновацій у молочному скотарсві ДП «Екосир»……..……..……41

3.3 Ресурсний ефект запровадження інновацій на ДП «Екосир» ……..............42

Висновки………………………................................................................................46

Використана література………………....................................................................47

Вступ

Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу організації.

Прагнення суб'єктів господарювання до економічного розвитку завжди наштовхується на необхідність розв'язання інноваційних завдань. І цілком очевидно, що у найближчій і довгостроковій перспективі максимізація саме інноваційного фактору стане вирішальною умовою стійкого розвитку еконо-міки України. В умовах зростаючої конкуренції активна інноваційна діяльність на підприємствах дедалі більше визначає успіх підприємницької діяльності. Нові ідеї і продукти, нові технології та організаційні рішення виводять підприємства з кризових ситуацій і гарантують їм фінансову стабільність.

Отже, тема, що розглядається в даній курсовій є актуальною в наш час, і базується на розумінні того, що інновації є важливою складовою функціонування підприємств. На сьогоднішній час не стоїть питання «Чи використовує підприємство новітні технології?», питання полягає в наступному: «Які саме технології та як використовує підприємство?»

Об’єктом дослідження у курсовій роботі є дочірне підприємство «Екосир»

Предмет дослідження –інновація як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Мета курсової роботи – на основі теоретичного розгляду предмету дослідження, вивчення його теперішнього стану на дочірному підприємстві «Екосир» виявити основні шляхи розвитку інноваційного потенціалу підприємства та запропонувати низку рекомендацій щодо його підвищення.

Досягнення поставленої мети вимагає послідовного вирішення наступних завдань:

ь вивчити та проаналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;

ь опрацювати теоретичну базу предмету дослідження;

визначити особливості предмету дослідження на дочірному підприємстві «Екосир»;

ь обґрунтувати основні шляхи та засоби зміцнення конкурентоспроможності підприємства у розрізі її інноваційної складової.

1 Теоретико-методологічні аспекти інноваційно діяльності підприємства

1.1 Сутність понять «інновація»,
«нововведення», «новація»

Як вітчизняній, так і світовій літературі властива багатогранність поглядів на сутність поняття «інновація». І це не дивно, бо як зауважив відомий американський футуролог Елвін Тоффлер, серед проблем, з якими стикається бізнес, немає важливішої і складнішої, ніж проблема нововведень .

Як уже відзначалось, незважаючи на значне накопичення емпіричних знань та теоретичних концепцій, ще відсутня узагальнююча теорія з інноватики, існують розбіжності з ряду важливих методологічних питань, тлумачення основних категорій, про що свідчить спеціальна література. Західні дослідники (Б. Санто, В. Д. Хартман, Б. Твісс, Г. Перлакі, Е. Менсфілд, Р. Фостер, Й. Шумпетер, П. Друкер та ін.) трактують категорії інноватики залежно від об’єкта та предмета свого дослідження. Наприклад, Ф. Ніксон уважає, що інновація — це сукупність виробничих, технічних і комерційних заходів, які ведуть до появи на ринку нових та вдосконалених промислових процесів і обладнання .

На думку відомого американського вченого в галузі управління наукою й технікою Б. Твісса, нововведення — процес, у якому винахід або ідея набуває економічного змісту. «Це єдиний у своєму роді процес, — пише Б. Твісс, — що об’єднує науку, техніку, економіку й управління. Він полягає в одержанні новизни і триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи комплекс відносин, виробництво, обмін, споживання». Німець-кий спеціаліст Ф. Хаберланд переконаний, що «нововведення охоплює науково-технічні, технологічні, економічні й організаційні зміни, які виникають у процесі відтворення. Його основними характеристиками є: якісна новизна виробів, способів виробництва і технологій у порівнянні з попередніми, темпи реалізації, динаміка циклу нововведень, економічна ефективність, соціальні наслідки».

На думку Б. Санто, інновація — це такий суспільно-техніко-економічний процес, який через практичне використання ідей та винаходів приводить до створення кращих за своїми якостями виробів, технологій та дає прибуток (у разі, коли інновація орієнтована на економічний зиск), її поява на ринку може принести додатковий дохід .

Й. Шумпетер трактує інновацію як нову науково-організа-ційну комбінацію виробничих чинників, створену підприємницьким духом. Саме Й. Шумпетером уперше був уведений у науковий лексикон термін «інновація», що в буквальному перекладі означає «втілення наукового відкриття, технічного вина-ходу в новій технології або новому виді виробу». Крім того, інновація розглядалась Й. Шумпетером як нова функція виробництва, «нова її комбінація».

К. Найт — відомий спеціаліст у сфері інноватики — дає таке визначення: «Нововведення — це впровадження будь-чого нового відносно організації чи її безпосереднього оточення» і розглядає нововведення «як особливий випадок процесу змін в організації».

X. Барнет визнає нововведенням будь-яку ідею, діяльність чи речовий результат, які відрізняються за своїми якісними ознаками від існуючих форм.

Ряд американських дослідників під нововведенням розуміють процеси виникнення, розвитку, поширення і зміни науково-технічних новацій у різних сферах людської діяльності. Так, на думку П. Друкера, головною рисою нововведення є його вплив на спосіб життя людей. З цього погляду нововведення не обов’яз-ково мають бути технічними чи речовими, причому соціальні нововведення виявляються більш значущими за силою свого впливу порівняно з упровадженням локомотивів чи телеграфів. Зокрема, система продажу товарів у кредит спричинила справжній економічний переворот, це соціальне нововведення перетворило економіку пропозиції в економіку попиту незалежно від ефектив-ності економіки. На погляд П. Друкера, лікарні в сучасному вигляді — це соціальна інновація епохи Відродження XIX ст., яка зробила для охорони здоров’я більше, ніж багато які досягнення в медичній науці.

А. Т. Кругліков під нововведенням розуміє вперше створений і використаний конкретний засіб чи спосіб


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12