Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Додаток 1

SWOT-аналіз організаційної структури ТОВ „Саімпекс-Україна”

Зміст

SWOT-аналіз організаційної структури ТОВ „Саімпекс-Україна”

Організаційна структура ТОВ „Саімпекс” (додаток 1) являє собою звичайну лінійну структуру.

Основи лінійних структур таких, як оргструктура ТОВ «Саімпекс» складає так називаний "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональних підсистемах організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал і т.д. ). По кожній підсистемі формується ієрархія служб ("шахта"), що пронизує всю організацію від верху до низу (див. Рис. 1).

Результати роботи кожної служби оцінюються показниками, що характеризують виконання ними своїх цілей і задач. Відповідно будується і система мотивації і заохочення працівників. При цьому кінцевий результат (ефективність і якість роботи організації в цілому) стає як би другорядним, тому що вважається, що всі служби тією чи іншою мірою працюють на його одержання.

Переваги організаційної структури ТОВ „Саімпекс”:

чітка система взаємних зв'язків функцій і підрозділів;

чітка система єдиноначальності - один керівник зосереджує у своїх руках керівництво всією сукупністю процесів, що мають загальну мету;

ясно виражена відповідальність;

швидка реакція виконавчих підрозділів на прямі указівки вищестоящих.

Рис. 1. Лінійна структура управління

Недоліки організаційної структури ТОВ „Саімпекс”:

відсутність ланок, що займаються питаннями стратегічного планування;

у роботі керівників практично всіх рівнів оперативні проблеми ("текучка") домінує над стратегічними;

тенденція до тяганини і перекладання відповідальності при рішенні проблем, що вимагають участі декількох підрозділів;

мала гнучкість і пристосовність до зміни ситуації;

критерії ефективності і якості роботи підрозділів і організації в цілому - різні;

тенденція до формалізації оцінки ефективності і якості роботи підрозділів приводить звичайно до виникнення атмосфери страху і роз'єднаності;

велике число "поверхів керування" між працівниками, що випускають продукцію, і особою, що приймає рішення;

перевантаження керівників верхнього рівня;

підвищена залежність результатів роботи організації від кваліфікації, особистих і ділових якостей вищих керівників.

За критерії раціональності структури управління ТОВ “Саімпекс” пропонується прийняти:

відповідність його функцій управління кількості ланок в ієрархії управління;

мінімальність рівнів в системі управління;

чітку визначеність на кожному рівні функцій і завдань;

виключення дублювання функцій суб’єктами управління;

мінімізація кількості структурних підрозділів на кожному рівні управління.

Можливі зміни в організаційній структурі:

1. У склад організаційної структури управлінь доцільно включити інформаційно-аналітичний відділ. Інформаційно-аналітичний відділ збирає інформацію за відповідно розробленими показниками і формами про діяльність підприємств-конкурентів, розташованих на певній адміністративно-територіальній одиниці, незалежно від форми власності, величини за розміром та кількості працюючих у них, а також про обсяги діяльності речових та продуктових ринків; обробляє інформацію; проводить аналіз і оцінку одержаних результатів; оцінює ефективність управління виробництвом і торгівлею.

2. Розширити повноваження відділу з питань торгівлі. Відділ з питань торгівлі здійснює регулювання торговельної діяльності; розробляє механізм економічного стимулювання досягнення вищої результативності; прогнозує на основі методів моделювання основні показники їхньої діяльності; проводить консалтингову роботу та здійснює в межах установленої законодавством компетенції контроль за організацією і якістю обслуговування населення. Цей відділ може бути поділений на підрозділи з питань роздрібної, оптової торгівлі або включати спеціалістів з відповідних напрямів, що підвищить відповідальність за конкретний участок розвитку торгівлі.

3. Одна з проблем, вирішення якої повинно прискорити процес становлення цивілізованих ринкових відносин ТОВ “Саімпекс” з іншими суб’єктами ринку, пов'язана з правом на ведення бізнесу окремими виробничо-торговельними структурами.

4. Для вирішення проблеми контролю за якістю продукції органи управління торгівлею, крім посилення контролю, можуть узяти на себе функції по формуванню рад з управління якістю товарів і розвитку конкуренції. Такі ради доцільно створювати з числа голов окремих підрозділів, вони можуть входити до складу служб вивчення попиту і пропозиції конкретних конкурентів - виробників, конкурентів-продавців і конкурентів. Ці служби зможуть формувати пакети необхідної інформації і продавати її керівництву ТОВ “Саімпекс” та передавати дану інформацію в інформаційно-аналітичні підрозділи товариства.

Додаток 1. Організаційна структура ТОВ „САІМПЕКС-Україна”

Генеральний директор

Головний інженер | Заступник Генерального Директора по економіці і розвитку | Заступник Генерального Директора по виробництву | Заступник Генерального Директора по обліку фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер | Заступник Генерального Директора по кадрам та соціальним питанням | Заступник Генерального Директора по якості - начальник служби якості | Відділ комп'ютерних систем | Юридична служба

Підпорядковуються:

Головний енергетик - начальник енергоцеху;

Ремонтно-будівельна дільниця;

Відділ технологічного забезпечення;

Відділ охорони праці, навколишнього середовища і підготування кадрів. |

підпорядковуються:

Відділ ЗЕД;

Відділ продаж;

сектор економіки та розвитку. |

підпорядковуються:

Виробничо-диспетчерський відділ;

Відділ матеріально-технічної підготовки виробництва та транспорту. |

підпорядковується відділ обліку фінансово-господарської діяльності. | підпорядковуються:

Відділ кадрів;

Канцелярія;

Адміністративно-господарський відділ; |

підпорядковується служба якості.