Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

К/р з управління бізнесом (Наташа)

К/р з управління бізнесом

Зміст

1. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану

Бізнес-план — ретельно підготовлений документ, котрий розкри-ває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одер-жання доходу (прибутку). Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової підприємницької ідеї.

За сучасних умов господарювання бізнес-план практично є ро-бочим інструментом, що використовується в усіх сферах підприєм-ництва. Його бажано розробити у разі організації нової фірми; об'єднання існуючих підприємств і створення на базі цього інтегро-ваного організаційно-правового утворення; трансформації влас-ності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності.[5,c.163]

До основних завдань розробки бізнес-плану належать:

оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її силь-них та слабких сторін;

визначення витрат, фінансових ресурсів і джерел фінансування;

обґрунтування і вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції її розвитку в період реалізації підприємницької ідеї;

оцінка кон'юнктури ринку та рівня конкуренції; визначення сту-пеня можливого господарського ризику;

пошук надійних партнерів для розробки й реалізації інноваційно-інвестиційного проекту;

прогнозування (приблизні розрахунки) очікуваних результатів реалізації нової підприємницької ідеї в перший та наступні три— п'ять років.

Добре розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим підґрунтям так званої бізнес-пропозиції, що використовується у процесі переговорів з партнерами; він відіграє неабияку роль у підборі на роботу кваліфікованих фахівців; його обов'язково вико-ристовують задля залучення надійних інвесторів і кредиторів.

Бізнес-план складається з наступних розділів:

Бізнес-план (далі - план) - це специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг. План дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість. План повинен також дати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат.

Короткий зміст основних розділів плану подається нижче.

1. Резюме. Резюме складається в самому кінці роботи над планом і відтворює його основний зміст та його переваги. В резюме в стислій формі вказується: основна мета плану; наявні засоби та можливості для здійснення плану відповідно до загального плану реструктуризації; строк реалізації плану; джерела інвестування; сума необхідних коштів; строк погашення наданої фінансової підтримки; висновки маркетингових досліджень; обгрунтування успішності плану та фінансові результати реалізації плану (виручка, прибуток, рентабельність, термін самоокупності тощо).

2. Загальна характеристика підприємства. Реквізити, історія, досвід роботи в галузі.

3. Характеристика продукції, ринків збуту, маркетинг: . Аналіз галузі та перспективи її розвитку, тенденції до зміни попиту на продукцію галузі, загальний рівень її інвестиційної привабливості. Спеціалізація діяльності (перелік основних видів продукції, що належать до однієї споживчої групи). Обсяги виробництва. Детальний опис продукції та послуг, основні споживчі характеристики: ціна, розмір, вага, строк служби, естетичність, дизайн. Номенклатура продукції та покращання її конкурентоспроможності. Аналіз ціноутворення товарів з врахуванням різних альтернативних варіантів визначення ціни. Характеристика підприємств, які виробляють аналогічну продукцію. Відмінні характеристики основних ринків та їх сегментів (назва, розміри, географічне розташування, перелік конкурентів проникнення на ринок). Основні групи споживачів товарів, циклічність покупок. Вторинні ринки продукції та їх основні характеристики. Оцінка розвитку виробництва та своєї позиції на ринку з точки зору пропозиції спеціальної та цивільної продукції, а також інших видів продукції (послуг). Конкуренція (основні конкуренти, їх переваги та недоліки). Стратегія проникнення на ринок. Стратегія здійснення продажу Засоби маркетингової комунікації (впливу на покупця): реклама, стимулювання збуту, оперативні рішення служби маркетингу, спрямовані на покращання системи збуту та освоєння нових ринків, пропозиції щодо ціноутворення.

4. План виробництва. Опис виробничого процесу, його прогресивність, співставлення основних показників виробництва продукції з аналогічними показниками підприємств відповідної галузі. Технологія виробництва продукції. Пропозиції щодо вдосконалення окремих стадій технологічного процесу, його часткова або повна заміна на підставі загального плану реструктуризації підприємства. Частка амортизаційних відрахувань на основне виробниче устаткування. Характеристика обладнання. Можливість використання існуючого, пропозиції щодо його оновлення (де передбачається його придбання, на яких умовах і в які строки). Визначення потреби в розробці та придбанні технічної і технологічної документації, ноу-хау, що пов'язана з перепрофілюванням і вдосконаленням виробництва та структурною перебудовою. План розвитку виробництва.

5. Організаційний план. Відображаються особливості та переваги нової організаційної схеми управління підприємством, його структурним підрозділом чи групою підрозділів для конкретного виробництва продукції, яка виникає в результаті проведення заходів щодо реструктуризації та оздоровлення підприємств. Характеризується якісний та кількісний склад робітників і службовців.

6. Фінансовий план та програма інвестицій. Звертається увага на виконання фінансового плану поточного року. Основні фінансові показники за останній звітний період порівнюються з плановими або їх значеннями за попередній рік. Складається прогноз фінансових результатів на певний плановий період (рік, два, три...). Визначається та обгрунтовується обсяг необхідних інвестицій для виконання плану реструктуризації та вказується ефективність даного інвестиційного проекту. Розробляється графік надання фінансової підтримки (сума, рік, квартал). Розробляється графік повернення фінансової підтримки та відсотків за нею (сума та термін). Очікуваний результат від одержаної інвестиційної підтримки.

7. Аналіз можливих ризиків та їх страхування Вказуються основні види ризиків при виконанні бізнес-плану: ризик затримки початку виконання проекту; ризик невиходу на запланований обсяг виробництва та реалізації продукції (ринковий); ризик зміни економічної політики держави (введення ліцензування, квотування на відповідний вид діяльності, зміни в оподаткуванні, митному


Сторінки: 1 2 3 4