Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Найбільш ефективний засіб зменшення шкоди та збитків, яких заз-нають суспільство, держава і кожна окрема особа в результаті надзви-чайних ситуацій, — запобігати їх виникненню, а в разі виникнення виконувати заходи, адекватні ситуації, що склалася.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій — це підго-товка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, полі-тичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної си-туації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків.

Зазначені функції запобігання надзвичайним ситуаціям техноген-ного та природного характеру в нашій країні виконує Єдина держав-на система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техно-генного і природного характеру, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198.

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (ЄДСЗР) включає в себе центральні та місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реа-гування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

сновною метою створення ЄДСЗР є забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення цивільного захисту населення.

Завданнями ЄДСЗР є:*

розроблення нормативно-правових актів, а також норм, правил та стан-дартів з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків; *

забезпечення готовності центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на за-побігання і реагування на надзвичайні ситуації;*

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;*

навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;*

виконання цільових і науково-технічних програм, спрямованих на запобіган-ня надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;*

збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;*

прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситу-ацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;*

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріаль-них та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на над-звичайні ситуації;*

проведення державної експертизи, забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у межах повно-важень центральних та місцевих органів виконавчої влади);*

оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, своє-часне та достовірне його інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;*

захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;*

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації надзви-чайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;*

пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;*

здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення, про-ведення гуманітарних акцій;*

реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпо-середню участь у ліквідації цих ситуацій;*

участь у міжнародному співробітництві у сфері цивільного захисту населення.

ЄДСЗР складається з постійно діючих функціональних і територі-альних підсистем і має чотири рівні: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

Функціональні підсистеми створюються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади для організації роботи, по-в'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій від їх наслідків.

Кожний рівень ЄДСЗР має координуючі та постійні органи управління щодо розв'язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили і засоби, резерви матеріальних та фінансових ресурсів, системи зв'язку та інформаційного забезпечення.

Постійні органи управління з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій:

на загальнодержавному рівні — Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

на регіональному рівні — Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об-ласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

на місцевому рівні—районні державні адміністрації і виконавчі органи рад, упов-новажені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

на об'єктовому рівні — структурні підрозділи підприємств, установ та орга-нізацій або спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій.

До системи повсякденного управління ЄДСЗР входять оснащені необхідни-ми засобами зв'язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації:

центри управління в надзвичайних ситуаціях, оперативно-чергові служби уповноважених органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення усіх рівнів;

диспетчерські служби центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій.

До складу сил і засобів ЄДСЗР входять відповідні сили і засоби функціональних і територіальних підсистем, а також недержавні (доб-ровільні) рятувальні формування, які залучаються для виконання відпо-відних робіт.

Військові і спеціальні цивільні аварійно-рятувальні (пошуково-ря-тувальні) формування, з яких складаються зазначені сили і засоби, уком-плектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи в авто-номному режимі протягом не менше трьох діб і перебувають у стані постійної готовності (далі — сили постійної готовності — СПГ).

СПГ згідно із законодавством можуть залучатися для термінового реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації з повідомленням про це відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, ви-конавчих органів рад, керівників державних підприємств, установ та ор-ганізацій.

У виняткових випадках, коли стихійне лихо, епідемія, епізоотія, ава-рія чи


Сторінки: 1 2 3