Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Вступ

Курсова робота

Тема: Продуктивність праці. Шляхи підвищення продуктивності праці.(на прикладі ЗАТ «Росава»).

Зміст

Вступ

Розділ 1. Продуктивність праці, її вимірювачі і показники……………..

1.1.Продуктивність і продуктивність праці………………………….

1.2.Персонал підприємства…………………………………………...

1.3. Продуктивність праці як економічна категорія………………...

1.4.Продуктивність праці та кваліфікація працівника: правовий аспект………………………………………………………………………..

1.5.Політика стабілізації………………………………………………

1.6.Державне регулювання економічного зростання……………….

Висновки до розділу

Розділ 2. Загальний аналіз продуктивності праці ЗАТ ”Росава”………..

2.1.Організаційно-праврва характеристика ЗАТ ”Росава”………….

2.2.Аналіз та оцінка забезпеченості та структури кадрів на підприємстві…………………………………………………………………

2.3.Аналіз рівня та динаміки продуктивності праці на підприємстві…………………………………………………………………

Висновки до розділу

Розділ 3 Шляхи підвищення продуктивності праці. Розробка заходів з підвищення продуктивності………………………………………………..

3.1. Вибір та обґрунтування заходів з підвищенням ефективності виробництва…………………………………………………………………

3.2. Освіта як сигнал про продуктивність праці……………………..

3.2. Оцінка стану охорони праці та навколишнього середовища…..

Висновки до розділу

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Вступ.

Перехід України від адміністративно-командної економіки до ринкової, яка базується на широкому використанні економічних методів, активізує ряд соціально-економічних проблем. Зараз уже нікого не дивує безробіття, соціальна напруженість в суспільстві, які спричинились в Україні з переходом до ринкових відносин. За порівняно короткий період часу прийнято низку, хоч і не досить досконалих, законодавчих актів, які покликані регулювати відносини на ринку праці; в закладах освіти здійснюється підготовка спеціалістів за новими спеціальностями; у наукових журналах і збірниках усе частіше з’являються статті, присвячені трудовим відносинам, соціальному захисту, регулювання зайнятості населення, соціальному партнерству.

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджу ту незаперечну істину, що результативність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази та соціальних аспектів господарювання.

На даному етапі продуктивність праці є важливим планово-економічним показником, що характеризує не тільки степінь використання трудових ресурсів на підприємстві, але й рівень ефективності всієї ринкової системи в цілому. А це означає, що фундаментальним направленням розвитку нової ринкової системи повинні стати стабілізація вітчизняного виробництва і ріст на цій основі продуктивності праці.

Трансформація економічної системи України потребує якісних змін у професійній підготовці фахівців вищої кваліфікації у сфері економічних знань.

Метою курсової роботи — зрозуміти суть, багатоаспектність та важливість такої економічної категорії, як продуктивність, вивчити методи аналізу і шляхи підвищення продуктивності.

Актуальність даного дослідження полягає у вирішенні головних проблем організації виробництва:*

що слід виробляти;*

які матеріальні та людські ресурси необхідно задіяти і в якому співвідношенні;*

аналіз та оцінка забезпеченості та структури кадрів на підприємстві;

як буде проводитись розподіл і хто споживатиме створені продукти та послуги.

Оскільки в основі розв'язання цих проблем лежить жива праця, ефективність її використання завжди вивчалась і становила інтерес для багатьох дослідників. Можна вважати, що теоретично проблема продуктивності розроблена і вивчена дуже глибоко, завдання ж автора цієї роботи полягає у тому, щоб систематизувати все те, що напрацьовано і що може бути використане в умовах формування нових економічних відносин у нашому суспільстві.

Автор у роботі намагається розібратись у проблемах ефективності праці і виробництва, у проблемах управління виробництвом на основі правильного застосування нагромадженого досвіду в менеджменті продуктивності.

Управління продуктивністю праці як складова процесу управління охоплює планування, організацію, керівництво, контроль і регулювання, які засновані на співвідношенні кількості продукції, що випускається виробничою системою, та витрат на виготовлення цієї продукції. Цей процес такий же важливий, як і інші контрольні функції.

Управління продуктивністю вимагає ефективних контактів і розуміння ролі різних служб у створенні обсягів виробництва. Воно також потребує розгляду системи з позицій як великих, стратегічних, так і дрібніших, тактичних і навіть поточних завдань, вміння обґрунтувати зміни та оцінити їх наслідки для фірми і, що, можливо, найважливіше, здатності ув'язати підвищення продуктивності з її вимірюванням.

Основними завданнями курсової роботи є:*

визначення місця продуктивності праці, її вимірювачів і показників;*

сприяти розвитку здібностей, наукова організація праці та її нормування;*

розкрити роль держави у регулюванні економічного зростання;*

зробити загальний аналіз рівня та динаміки продуктивності праці на підприємстві;

прогнозування продуктивності праці і планування кількості працівників;

розробка заходів підвищення та управління продуктивністю.

Предметом дослідження при написанні даної курсової роботи стала продуктивність праці на виробничому підприємстві та шляхи її підвищення.

Об’єктом дослідження є Білоцерківський шинний завод - закрите акціонерне товариство «Росава», що працює з 1972 року. Висока якість продукції ЗАТ «Росава» підтверджена численними вітчизняними і міжнародними нагородами. Їх у компанії більше 30-ти. Вони не зупиняються на досягнутому і прагнуть вийти на більш високий рівень, виробництво шин преміям - класу. Для цього є всі можливості: сучасне устаткування і нові технології, надійні постачальники, успішні торгові партнери і відомі автоскладальні підприємства, команда професіоналів від робітників до Топ-менеджерів на чолі з головою правління - генеральним директором Р.П.Науменко.

Структура роботи. У відповідності до поставлених завдань, робота складається із вступу, основної частини, що містить три розділи, кожен з яких поділяється на підрозділи, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Загальний обсяг дослідження - сторінок.

Розділ 1. Продуктивність праці, її вимірювачі і показники.

1.1.Продуктивність і продуктивність праці

Розвиток кожного суспільства передбачає взаємодію таких видів ресурсів, як природні ресурси, людські ресурси, капітал і підприємництво (у розумінні управлінських та організаційних навичок, необхідних усім суб'єктам господарської діяльності у процесі виробництва) та інформаційні потоки. Відносно підприємництва можна дискутувати, бо, з одного боку, це можна розглядати як справді ресурс, а з іншого — це похідна від людських ресурсів, це результат накопичення і застосування досвіду праці, як своєї, так і інших людей. Але головним серед усіх ресурсів є праця людини, бо тільки завдяки праці як усвідомленої і доцільної діяльності людини предмети праці та засоби праці, тобто речові фактори, "оживають" і відбувається процес


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18