Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ЗМІСТ

ЗМІСТ

Вступ ...................

1. Загальна характеристика об'єкта досліджень ...................

Особливості виробничої діяльності підприємства ................... Виробнича структура підприємства ................... Матеріально-технічне постачання .................... Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності
підприємства……………………………………………………………….......................

2. Суть і зміст організації робочого місця ....................

Поняття робочого місця .................... Спеціалізація робочих місць .................... Планування робочих місць .................... Оснащення робочих місць .................... Обслуговування робочих місць ....................

3. Організація робочих місць прокатно-ремонтного цеху електрообладнання і електропостачання .....................

Організація виробництва прокатно-ремонтного цеху електрообладнання і електропостачання .................... Характеристика виробничого процесу, обладнання .................... Планування робочого місця, оснащеність і обслуговування .................... Недоліки в існуючій системі організації робочого місця .....................

4. Розрахунок економічної ефективності заходів по удосконаленню організації робочого місця…………………………………………………........................................

Висновки ...................

Список літератури ....................

ВСТУП.

Організація робочого місця завжди займала важливе місце в організації виробництва в цілому по підприємству. В умовах сучасного підприємства всі виробничі ділянки на стільки взаємопов'язані, що від організації праці залежить загальний ритм роботи, результати не тільки індивідуальної але й колективної праці.

Як наслідок, заходи по удосконаленню робочих місць займають важливе місце в роботі по науковій організації праці на підприємстві.

Ефективність технічного нормування значною мірою зале-жить від того, наскільки досконалим буде вивчення виробничого і трудового процесів, наскільки раціонально відбиватимуться склад і структура конкретних виробничих умов у встановлених нор-мах. Тому дослідження суті, складових частин, послідовності і синхронізації окремих елементів цих процесів посідає централь-не місце в методології науково обґрунтованого нормування праці. Виконання принципів ефективності трудових процесів вимагає оптимального за побудовою робочого місця, вивчення якого має важливе значення в нормуванні праці. Первинною ланкою підприємства, де відбувається трудовий процес, є робоче місце. Саме на робочому місці відбувається поєднання технологічного і трудового процесів у єдиний виробни-чий процес. Власне конкретна взаємодія живої праці у перетво-ренні предметів праці за допомогою засобів праці на готову продукцію є головним призначенням робочих місць. Тому спосте-реження за тривалістю трудових операцій з метою нормування праці відбувається безпосередньо як спостереження за працею робітника в умовах певних робочих місць. А вивчення їхніх особ-ливостей є однією з найважливіших умов проектування науково обґрунтованих норм праці.

Удосконалення організації робочого місця є одним з напрямків організації і нормування праці по збільшенню обсягів виробництва і підвищення його ефективності.

Організація робочого місця полягає у раціональному розмі-щенні в обмеженому виробничому просторі необхідних машин, устаткування, верстатів, меблів, оснащення, транспортних засобів та засобів безпеки. Бо саме на робочих місцях створюються умо-ви, які значною мірою визначають ефективність праці в цілому.

Метою даної курсової роботи є удосконалення організації робочого місця техніка по ремонту електробурового обладнання прокатно-ремонтного цеху електрообладнання і електропостачання Івано-Франківської ЕБР.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Особливості виробничої діяльності підприємства.

Івано-Франківське управління бурових робіт займається пошуково-розвідувальним и роботами в Надвірнянському нафтопромисловому районі з метою пошуків покладів нафти та газу, а також дорозвідки вже відкритих родовищ. Кінцева продукція ЕБР – це створені основні засоби в галузі, що визначають величину промислового потенціалу по видобутку нафти і газу.

Основними роботами ЕБР є також планування затрат на геологорозвідувальні роботи, будівництво розвідувальних і експлуатаційних свердловин, випробування свердловин.

Важливою особливістю процесу будівництва свердловин є його рухомість, яка обумовлена технологією розвідки і буріння нафтових родовищ. Фронт бурових робіт переміщається з одних площ на інші, а в межах родовища – від однієї свердловини до іншої. Періодичний рух бурових робіт з площі на площу викликає необхідність реорганізації бурових підприємств, їх переміщення з одного району буріння в інший. В нових районах, як правило, заново створюються виробничі об’єкти, складські господарства, побутові комплекси.

При спорудженні свердловин виконується великий комплекс основних, допоміжних, обслуговуючих та управлінських процесів. До них відносяться підготовчі роботи до будівництва свердловин, будівництво вежі, привежових споруд та монтаж обладнання, підготовчі роботи до буріння, буріння та кріплення свердловин, випробування продуктивних горизонтів, демонтажні роботи та транспортування обладнання на нову точку, заключні роботи та підготовка свердловин до передачі замовнику.

Процес спорудження свердловин є специфічним процесом і характеризується такими особливостями : підземний характер основних технологічних процесів

(буріння, кріплення, випробування) при наземному розміщенні обладнання та робітників; постійне просування вибою (заглиблення свердловини), що вимагає адекватної зміни конструкції робочого органу; різні умови буріння, що змінюються на окремих інтервалах, а це потребує використання різних типів різального інструменту (доліт) і різнотипність свердловин щодо конструкції, цілей буріння, способів буріння, видів привода.

В ІФЕБР в 2002 році експлуатаційне буріння проводилось для НГВУ “Охтирканафтогаз” в східних областях України на Бугруватівському і Рибальському родовищах з метою експлуатації продуктивних горизонтів нижньо-кам’явугільних відкладів. В бурінні і випробуванні знаходились вісім свердловин Бугруватівського родовища і одна свердловина Рибальського родовища. Пошуково-розвідувальні роботи були тимчасово призупинені в зв’язку з відсутністю коштів.

Слід відмітити також й те, що ІФЕБР надає різні послуги, а саме : підсобно-допоміжні цехи надають послуги не тільки основному виробництву, але і стороннім споживачам; автоколона ЕБР забезпечує транспортними послугами цехи і служби ЕБР, а також надає транспортні послуги населенню і стороннім організаціям.

Що стосується організації праці, то основною її формую при спорудженні свердловин є спеціалізовані бригади, тобто бригади, що спеціалізуються на виконанні однорідних технологічних процесів – вежомонтажні, бурові бригади, бригади з випробування. В ІФЕБР бурові бригади виконують буріння і випробування свердловин.

Стосовно взаємозв’язків підприємства з зовнішніми контрагентами та ринковою інфраструктурою, то дане підприємство є частиною акціонерного товариства, приватизація якого завершилась в 1997 році, проте більша частина акцій належить державі, а отже без погодження з нею, а саме з Фондом Держмайна підприємство не може продавати чи передавати об’єкти соціальної сфери на баланс комунальної власності.

Івано-Франківське ЕБР працює в


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9