Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Міністерство освіти і науки України

Реферат

На тему: “Життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.”

ПЛАН

Вступ

1. Життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

а) Забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

б) заходи безпеки при проведенні РІНО / РНАВР

висновок

Список використаної літератури

Вступ

Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається пору-шення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призве-сти або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями.

Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громад-ськості до надзвичайних ситуацій, особливо коли вони пов'язані з життям відомих особистостей, призвели або можуть призвести до великої кількості жертв, становлять загрозу нормальному життю і діяльності груп людей, цілих регіонів чи навіть країн. Майже жодне газетне видання, жоден випуск радіо або телевізійних новин не виходить без таких по-відомлень.

Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це яви-ща, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєді-яльність людей.

1. Життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

а) Забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

Згідно з Законом «Про цивільну оборону України» «громадяни України мають право на захист свого життя і здоров 'я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації під-приємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господа-рювання гарантій щодо його реалізації.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру».

Головною функцією органів державної виконавчої влади, адмі-ністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм влас-ності та господарювання у разі виникнення НС є захист населення та організація його життєзабезпечення.

Заходи щодо захисту населення плануються та проводяться по всіх районах, населених пунктах, охоплюють усе населення. Водночас ха-рактер та зміст захисних засобів встановлюється залежно від ступеня загрози, місцевих умов з урахуванням важливості виробництва для без-пеки населення, інших економічних та соціальних чинників. З цією метою міста розподіляються за групами важливості, а об'єкти — за ка-тегоріями стосовно засобів захисту населення у разі надзвичайної ситуа-ції. Цей розподіл здійснює Кабінет Міністрів України. Для міст встановлені наступні групи:

Ш

особливої важливості;

Ш

першої групи;

Ш

другої групи;

Ш

третьої групи.

Для підприємств та організацій встановлені наступні категорії:

Ш

особливої важливості;

Ш

першої категорії;

Ш

другої категорії.

Основні заходи щодо захисту населення плануються та здійснюються завчасно і мають випереджувальний характер. Це стосується насамперед підготовки, підтримання у постійній готовності індивідуальних та ко-лективних засобів захисту, їх накопичення, а також підготовки до про-ведення евакуації населення із зон підвищеного ризику.

Для організації життєзабезпечення населення в умовах НС та органі-зації робіт з ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих ство-рюються Державні комісії з надзвичайних ситуацій — ДКНС. ДКНС діють при Кабінеті Міністрів України, в областях, містах, регіонах як на пос-тійній основі, так і у випадку виникнення НС. До їх функцій входить забезпечення постійної готовності до дій аварійно-рятувальних служб, контроль за розробкою та реалізацією заходів з попередження можли-вих аварій і катастроф. Усі завдання з ліквідації НС виконуються по черзі у максимально короткі строки.

Передусім вирішуються завдання щодо термінового захисту населення, запобігання розвитку чи зменшення впливу надзвичайної ситуації і зав-дання з підготовки та виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.

Організація життєзабезпечення населення в умовах НС — це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нор-мальних умов життя, здоров 'я і працездатності людей.

Цей комплекс включає:

-

управління діяльністю робітників та службовців, всього населення при загрозі та виникненні НС;

-

захист населення та територій від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

-

забезпечення населення питною водою, продовольчими товарами і предметами першої необхідності;

-

захист продовольства, харчової сировини, фуражу, вододжерел від радіаційного, хімічного та біологічного зараження (забруднення);

-

житлове забезпечення і працевлаштування;

-

комунально-побутове обслуговування;

-

медичне обслуговування;

-

навчання населення способам захисту і діям в умовах НС;

-

розробку і своєчасне введення режимів діяльності в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження;

-

санітарну обробку;

-

знезараження території, споруд, транспортних засобів, обладнання, сировини, матеріалів і готової продукції;

-

підготовку сил та засобів і ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах лиха і осередках ураження;

-

забезпечення населення інформацією про характер і рівень небезпеки, правила поведінки; морально-психологічну підготовку і заходи щодо підтримання високої психологічної стійкості людей в екстремальних умовах;

-

заходи, спрямовані на попередження, запобігання або послаблення несприятливих для людей екологічних наслідків НС та інші заходи.

Усі ці заходи організовують державна виконавча влада, органи управ-ління цивільної оборони при чіткому погодженні між собою заходів, що проводяться. Керівники підприємств, установ і організацій є безпосеред-німи виконавцями цих заходів. Заходи розробляються завчасно, відобра-жаються в планах цивільної оборони і виконуються в період загрози та піс-ля виникнення НС.

З метою недопущення загибелі людей, забезпечення їх нормальної життєдіяльності у НС передусім повинно бути проведено сповіщення насе-лення про можливу загрозу, а якщо необхідно, організовано евакуацію.

Сповіщення населення здійснюється усіма доступними способами: через телебачення, радіомережу, радіотрансляційну провідну мережу, спе-ціальними сигналами (гудки, сирени). Передбачається спеціальна схема по-відомлення посадових осіб та осіб, задіяних у системі цивільної оборони.

Евакуація — це організоване виведення чи вивезення населення з небезпечних зон. Безпосередньо евакуацією займається штаб цивільної оборони, усі організаційні питання вирішують евакуаційні комісії. Евакуація розпочинається після прийняття рішення начальником цивільної оборони, надзвичайною комісією або органами влади.

Евакуація працюючого населення


Сторінки: 1 2