Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат

Стандартизація в галузі охорони праці

 

 

Система стандартів безпеки праці

Загальними (або єдиними) законами України, що визначають основні положення з охорони праці, є Конституція України, Кодекс законів про працю України та Закон України "Про охорону праці “ .

Спеціальними законодавчими актами є міжгалузеві та галузеві акти про охорону праці. Це Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми. Правила будови електроустановок, Норми радіаційної безпеки. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань, Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних машин, Правила безпеки при використанні газів. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, Правила будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів та газопроводів, Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів та ін. нормативні документи.

Велика увага приділяється розробці спеціальних стандартів по безпеці праці. З цією метою створена Система стандартів безпеки праці (ССБП), яка являє собою комплекс взаємозв'язаних нормативних документів, направлених на забезпечення безпеки праці працюючих в народному господарстві. ССБП включає в себе основоположні державні стандарти, стандарти норм і загальних вимог по видах небезпек, стандарти на вимоги безпеки до виробничого обладнання, стандарти на вимоги безпеки до виробничих процесів і стандарти на вимоги до засобів забезпечення безпеки праці.

Всі стандарти ССБП розбиті на п"ять класифікаційних груп з кодовими позначеннями:

- основоположні державні стандарти; - державні стандарти загальних вимог і норм по всіх видах небезпечних і шкідливих виробничих факторів; - стандарти загальних вимог безпеки до виробничого обладнання; - стандарти вимог безпеки до виробничого процесу;

4 - державні стандарти вимог до засобів

індивідуального захисту.

Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ) колишнього СРСР застосовуються на території України до їх заміни іншими нормативними документами, якщо вони не протирічать чинному законодавству України.

Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці, укладеної керівниками урядів держав СНД у грудні 1994 року, стандарти ССБП надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за узгодженим переліком, що переглядається в міру необхідності з урахуванням національного законодавства держав СНД та результатів спільної роботи, спрямованої на удосконалення Системи стандартів безпеки праці.

Необхідно зазначити, що Держинаглядохоронпраці підготував і видав окремою книжкою державний реєстр нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП), який містить перелік правил, норм, стандартів та інших документів з питань охорони праці. Зміни у Реєстрі ДНАОП публікуються в журналі ..Охорона праці". Одночасно вони вносяться в банк даних автоматизованого інформаційного фонду ДНАОП, створеного Держнаглядохоронпраді.

Згідно Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування „Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві",затвердженого наказом Держнаглядохорон-праці від 12.12.Ї993 року №132,до основних нормативних актів підприємства належать: —

Положення про систему управління охороною праці на підприємстві.—

Положення про службу охорони праці підприємства.—

Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

__- Положення про роботу уповноважених трудового "колективу з питань охорони праці.

__ Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань "працівників з питань охорони праці.—

Положення про організацію і проведення первинного та
повторного інструктажів, а також пожежно-технічного
мінімуму.

- — Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативних актів про охорону праці.

Положення про організацію попереднього і періодичного
медичних оглядів працівників. Положення про санітарну лабораторію підприємства. Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і
видами робіт.—

Інструкції про порядок зварювання і проведення інших
вогневих робіт на підприємстві.

Загальнооб'єктові та цехові інструкції про заходи пожежної
безпеки. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов'язані
проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони
праці. Наказ про організацію безкоштовної видачі працівникам
певних категорій лікувально-профілактичного харчування.—

Наказ про організацію безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам підприємства, що працюють у шкідливих умовах.—

Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Закон України „Про охорону праці", від 14.10.1992р. Законодавство України про охорону праці. В 4-х томах.
- Київ.: Основа, 1995 Держаний реєстр міжгалузевих і галузевих
нормативних акиів про охорону праці. - К.: Основа.
1998.-240 с. Науково-практичний коментар до Закону України „Про
охорону праці" - Київ.: Основа, 1996. - 528 с. Кодекс законів про працю України з постатейними
матеріалами / За ред. Вакуленка В.М., Товстенка О.П. -
К.: Юрінком Інтер, 1998. - 1040 с.